Endeksler
           TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)             
                                        
  Kanun Numarası      : 2709                       
  Kabul Tarihi       : 18/10/1982                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 9/11/1982 Sayı:17863 (Mükerrer)     
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3           
                                        
             B A Ş L A N G I Ç (2)                 
                                        
  Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez 
bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz   
önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun  
inkılap ve ilkeleri doğrultusunda;                       
  Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak,   
Türkiye Cumhuriyetinin ebedi varlığı, refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile   
çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde;                 
  Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk    
Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir   
kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icap- 
larıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;              
  Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına 
gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla 
sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve 
kanunlarda bulunduğu;                              
  Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının,  
Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerle- 
rinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşı- 
sında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duy-  
gularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;    
--------------                                 
(1) Bu Anayasa Kurucu Meclis tarafından kabul olunmuş ve 24/9/1982 tarihli,  
   2707 sayılı Kanuna göre 9 Kasım 1982 tarihinde halkoyuna sunularak kabul  
   edilmiştir.                                
                                        
(2) Anayasa'nın Başlangıç metni 23/7/1995 tarih ve 4121 sayılı Kanun'un     
  1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.           
                                        
                                        
                                        
  Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik  
ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk   
düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu     
yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;            
  Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve  
kederlerde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve    
millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürri- 
yetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve   
"Yurtta sulh, cihanda sulh" arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine  
hakları bulunduğu;                               
                                        
  FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve  
mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere.                  
  TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet 
sevgisine emanet ve tevdi olunur.                        
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 GENEL ESASLAR                 
                                        
  I. Devletin şekli                              
                                        

  Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.                
                                        
  II. Cumhuriyetin nitelikleri                        

  Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet  
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş- 
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
Devletidir.                                   
  III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti    
                                        

  Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.Dili 
Türkçedir.                                   
  Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.     
  Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.                      
  Başkenti Ankara'dır.                            
  IV. Değiştirilemeyecek hükümler                       

  Madde 4 - Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu
hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü mad-
desi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.        
  V. Devletin temel amaç ve görevleri                    

  Madde 5 - Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını 
ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, ki- 
şilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve  
manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.   
  VI. Egemenlik                                

 

 
  Madde 6 - Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.             
  Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organ-
ları eliyle kullanır.                              
  Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa 
bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet  
yetkisi kullanamaz.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  VII. Yasama yetkisi                            

  Madde 7- Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin- 
dir. Bu yetki devredilemez.                           
                                        
  VIII. Yürütme yetkisi ve görevi                      

  Madde 8- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tara- 
fından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.   
                                        
  IX. Yargı yetkisi                             

  Madde 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce      
kullanılır.                                   
                                        
  X. Kanun önünde eşitlik                           

  Madde 10 - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.        
  Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.               
                                        
  XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü