Endeksler
                                        
         TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA         
         İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN         
          SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN          
                                        
  Kanun Numarası    : 269                         
  Kabul Tarihi     : 11/7/1963                      
  Yayımlandığı R.Gazete : 17/7/1963 Sayı: 11456                
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 1622            
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 25/8/1977-2107/1 md.)                  
  5123 sayılı Kanun gereğince bedelleri ödenmeksizin alınan gemiler dışında  
kalan ve harp kıymetini kaybedip bir daireye tahsis ve itası lüzumlu bulunmayan 
harp sefinelerini satmaya, Milli Savunma Bakanlığının istemesi şartıyla, Maliye 
Bakanı yetkilidir.                               
                                        
  Satılacak gemilerin lüzumlu parçaları sökülüp kullanılmak üzere Deniz Kuv- 
vetleri Komutanlığınca alıkonabilir.                      
                                        

  Madde 2 - Bu gemiler, dış memleketlere peşin bedelle satılabileceği gibi,  
sermayesinin en az yarısı devlete ait kurumlarla bunların aynı nispette işti-  
rakleri ile kurulan kurumlara taksitle de satılabilir.             
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 1/11/1983 - 2940/1 md.)                 
  Satışlardan elde edilecek gelirlerin tamamı bir taraftan her yıl gelir   
bütçesinde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan bu miktarlar, Deniz  
Kuvvetleri ihtiyacı olan harp sefineleri veya bunlar için gerekli her türlü   
silah, teçhizat ve malzemenin satın alınması veya inşasında harcanmak üzere   
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde Deniz Kuvvetleri için açılacak özel bir   
tertibe Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu ödenekten, yılı içinde harcan-
mayan miktarlar ertesi yıl bütçelerine aynı maksatlarla harcanmak üzere devre- 
dilir.                                     
                                        

  Madde 4 - Fiilen elde edilerek ödenek kaydolunan meblağlara istinaden gele- 
cek yıllara geçici yüklenmelere girmeye Milli Savunma Bakanı yetkilidir. Ancak, 
bu suretle bedeli gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağlanacak hususların 
tamamının karşılığı taahhüdün yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı tutu- 
lur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt bedelleri, saklı tutulan ödenekten 
yılı içinde harcanmıyan miktarları 3 üncü maddenin son fıkrası gereğince erte- 
si yıllara devir suretiyle tediye olunur.                    
                                        

  Ek Madde 1 - (2/12/1969-1195 sayılı kanunun numarasız ek maddesi olup    
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
                                        
  Bu gemilerden biri veya bir kısmı tahmin edilen bedeli karşılığında; Maliye 
ve Milli Savunma Bakanlıklarınca teşkil edilecek bir kurul tarafından pazarlık 
ve değer takdiri yapılmak suretiyle yabancı memleketlerden tedarik edilecek   
bir gemi ile değiştirilebilir.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu değiştirme için üste para vermek gerektiğinde, 3 üncü maddeye göre, Milli
Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılan özel bölümden, yetmediği takdirde ilgili  
diğer tertipten tediye yapılabilir.                       
                                        

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini Milli Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        269 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
Kanun                             Yürürlüğe    
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
--------  ------------------------------------------------  ------------   
                                        
1195              ---               9/12/1969    
                                        
2107              ---               10/9/1977    
                                        
2940              ---               3/11/1983