Endeksler
                                        
             UMUMİ MAĞAZALAR KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası     : 2699                       
  Kabul Tarihi      : 11/8/1982                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 13/7/1982 Sayı: 17781           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 21  Sayfa: 391         
                   *                     
                  * *                     
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzen-
lenen nümerik fihristine bakınız.                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                Genel Hükümler                 
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                Amaç ve Tanımlar                
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Makbuz ve rehin senedi verme karşılığında serbest,gümrüklenmemiş 
veya tekel altında bulunan malları vedia olarak kabul etmek ve mudilerine de bu 
senetlerle tevdi olunan malları satabilmek veya terhin edebilmek imkanını vermek
üzere faaliyette bulunan umumi mağazaların kurulma, çalışma ve denetleme usul ve
esaslarını düzenlemektir.                            
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen,                         
  "Makbuz senedi (resepise)"Umumi mağazalara tevdi edilen malların mülkiyetini
temsil eden belgeyi,                              
  "Rehin senedi (varant)" Umumi mağazalara tevdi edilen malların terhinini  
temin eden belgeyi,                               
  "Serbest Mal" Milli mahsul ve mamullerle fiili ithali yapılmış eşyayı,   
  "Gümrüklenmemiş mal (eşya)" Gümrük Kanunu ve mevzuatı gereğince gümrük dene-
timine tabi tutulmamış eşyayı,                         
  İfade eder.                                 
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
              Kurulma Usul ve Esasları               
  Kurulma usul ve esasları                          

  Madde 3 - Umumi mağazalar, memleketin genel ekonomik şartları gözönünde bu- 
lundurularak Ticaret Bakanlığınca verilecek izinle anonim şirket şeklinde    
kurulur.                                    
  Bu şekilde faaliyette bulunacak şirketlerin unvanlarında umumi mağazalar  
teriminin bulunması zorunludur.                         
  Umumi mağazaların şube açması da Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır.   
  Umumi mağazaların kurulabilmesi için,Türk Ticaret Kanunundaki anonim şirket-
lerin kuruluşuyla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla;            
  a) Ödenmiş sermaye miktarının en az 50 000 000 (elli milyon) lira olması,  
  b) Tüzükte belirtilecek belgelerin ibraz edilmesi de,            
  Şarttır.                                  
  Ödenmiş sermaye miktarı Bakanlar Kurulu kararıyla üç katına kadar artırıla- 
bilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ KISIM                   
            Çalışma,Denetim,Ceza Usul ve Esasları          
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Çalışma Usul ve Esasları               
                                        
  Gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan malların durumu          

  Madde 4 - Gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan malların umumi mağazala-
ra kabul edilmesi Gümrük ve Tekel Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu mallar hak- 
kında 1615 sayılı Gümrük Kanununun antrepo ve transit rejimi uygulanır. İznin  
verilmesinde aranılacak şartlar tüzükte gösterilir. Bu izin ticaret siciline  
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunur.           
  Bakanlık temsilcileri                            

  Madde 5 - Umum mağazaların denetim kurullarında Ticaret Bakanlığınca atana- 
cak bir temsilci bulundurulabilir. Bu temsilciler hakkında Türk Ticaret Kanunu- 
nun 275 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları hükümleri uygulanır.     
  Umumi mağazaların haiz olacağı teknik şartlar                

  Madde 6 - Umumi mağazaların haiz olması gereken teknik şartlar tüzükte   
belirtilir.                                   
  Kefalet akçesi                               

  Madde 7 - Umumi mağaza işletenler yapacakları işlerin önem ve genişliğine  
göre 2 000 000 (iki milyon) ila 10 000 000 (on milyon) lira arasında bir kefalet
akçesi vermekle yükümlüdürler.                         
  Bu miktar Bakanlar Kurulunca üç katına kadar artırılabilir.         
  Yatırılacak kefalet akçesinin miktarı Ticaret Bakanlığınca tespit olunur.  
  Kefalet akçesi, Türk parası, devlet tahvilleri, milli bankalardan verilmiş 
teminat mektupları, borsada kote edilmiş % 15 (yüzde onbeş) eksiği ile nazara  
alınacak milli esham veya tahvilat olabilir.                  
  Kefalet akçesinin eksilen miktarı tamamlanır.                
  İşletmeden vazgeçilen veya Ticaret Bakanlığınca izinleri iptal edilen umumi 
mağazaların bütün taahhütlerini yerine getirdikleri ispat edilmedikçe kefalet  
akçeleri geri verilmez.                             
  Kefalet akçesinin miktarının tespit esasları ve muhafaza şekli tüzükte gös- 
terilir.                                    
  Ücret tarifeleri                              

  Madde 8 - Umumi mağaza işletenler tarafından mağaza işletmeye açılmadan   
önce,eşyanın yükleme ve boşaltılması, mağazaya, alınması, muhafazası, ambalaj- 
larının onarılması, tartılması, kıymet biçilmesi ve mağazadan çıkarılması gibi 
hizmetler için alınacak ücretleri gösteren tarifeler yapılır. Bu tarifeler   
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin 
görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca onaylandıktan sonra ve Türkiye Ticaret   
Sicili Gazetesi ile, işletmeye açılacak mağazaların bulunduğu yerlerdeki en az 
bir gazetede ilan olunduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer.          
  Tarifelerde değişiklikler yukarıdaki şekle göre yapılır ve ilan olunur.   
Ancak bu değişiklik ücretlerin yükseltilmesi için yapılmış olursa ilan     
tarihinden itibaren bir ay sonra uygulamaya konulur.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yasak faaliyetler                              

  Madde 9 - Umumi mağazalar, tevdi olunan mallar üzerinde, gerek kendi    
gerekse başkaları adına veya hesabına doğrudan veya dolaylı olarak ticaret   
yapamazlar, malların niteliklerini değiştirecek herhangi bir işlemde      
bulunamazlar.                                  
  Makbuz ve rehin senedi defteri                       

  Madde 10 - Umumi mağazalar noterden tasdikli biri makbuz senedi ve diğeri  
rehin senedi defteri olmak üzere iki defter tutmak zorundadırlar.        
  Bu defterlerin tutulma şekli tüzükte gösterilir.              
  Kanun ve tüzüğe uygun olarak tutulmayan defterler için yönetim kurulu ve  
görevliler hakkında Türk Ticaret Kanununun 67 nci maddesi uygulanır.      
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
             Denetim Usul ve Esasları               
  Teftiş ve denetim                              

  Madde 11 - Umumi mağazalar Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetimi altında- 
dır. Ticaret Bakanlığınca gerek görüldüğünde bu yerler ve işlemleri her zaman  
teftiş edilebilir ve denetlenebilir.                      
  Gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan mallar üzerinde Gümrük ve Tekel  
Bakanlığının teftiş ve denetim hakkı saklıdır.                 
  İznin iptali                                

  Madde 12 - Bu Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Umumi mağaza- 
ların,Ticaret Bakanlığınca yapılacak tebligata rağmen bir ay içinde mevzuata  
uymadıklarının veya Kanunun 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiklerinin belir- 
lenmesi halinde, kanunun 3 üncü maddesine istinaden verilmiş bulunan izinleri  
iptal edilerek, keyfiyet ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili   
Gazetesin'de ilan edilir.                            
  İzinleri iptal edilen umumi mağazaların yönetim kurulu üyeleri ile denetçi- 
leri, İptal tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe umumi mağazacılıkla uğraşan 
anonim şirketlerde ortak olamazlar ve bu konuda kurulmuş olan şirketlerin yöne- 
tim ve denetim kurullarında ve idari işlerinde görev alamazlar.         
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
                Ceza İşleri                   
                                        
  Ceza hükümleri                               

  Madde 13 - Bu Kanunun 8 inci maddesine göre düzenlenen tarifelerin dışında 
ücret alan veya 9 uncu maddesine aykırı harekette bulunan şirket yöneticilerine 
veya temsilcilerine veyahut yetkili görevlilere üç aydan bir yıla kadar hapis  
cezası ve 25 000 (yirmiş bin) liradan 150 000 (yüzelli bin) liraya kadar ağır  
para, cezası verilir.                              
  Bu Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı harekette bulunan şirket
yöneticilerine veya temsilcilerine veyahut yetkili görevlilere bir yıldan iki  
yıla kadar ağır hapis cezası ve 50 000 (elli bin) liradan 250 000 (ikiyüzelli  
bin) liraya kadar ağır para cezası verilir.                   
  Ticaret Bakanlığının izni alınmadan umumi mağaza veya şube açarak makbuz  
senedi veya rehin senedi tanzim eden veya izinleri iptal edilmesine rağmen faa- 
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
liyete devam eden şirket yöneticilerine veya temsilcilerine veyahut yetkili gö- 
revlilere bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve 100 000 (yüz bin) liradan   
500 000 (beşyüz bin) liraya kadar ağır para cezası verilir.           
  Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların tekerrürü halinde, bu cezalar iki ka- 
tına kadar artırılabilir.                            
                ÜÇÜNCÜ KISIM                  
                Çeşitli Hükümler                 
   Son hükümler                                

   Madde 14 - Bu Kanunda belirtilmeyen hususlar için 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri uygulanır.                           
   Tüzük                                   

   Madde 15 - Umumi mağazaların kuruluş ve faaliyet esasları, kabul edilecek 
malların cinsleri gümrüklenmemiş malların kabul şartları, mallar üzerinde gümrük
denetlemesi ve icra tarzı, umumi mağazaların denetim usul ve esasları ile bu  
Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar, Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Tekel
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığının iştirakiyle müştereken hazırlanacak ve bir 
yıl içerisinde yürürlüğe konulacak bir tüzükle düzenlenir.           

   Geçici Madde 1 - (2699 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 
1/2/1989 tarih ve 3520 Sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
   Evvelce kurulmuş bulunan umumi mağazalar bu Kanuna göre hazırlanacak tüzü- 
ğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Kanun ve tüzük hüküm- 
lerine intibak etmedikleri takdirde, umumi mağaza olarak bunlara verilen izin  
yeni bir karara gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.              
   Yürürlük                                  

   Madde 16-Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.       
   Yürütme                                  

   Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
        BAZI KANUNLARDAKİ "DEVLET BAŞKANI" UNVANININ          
         "CUMHURBAŞKANI" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ             
               HAKKINDA KANUN                  
                                        
   Kanun Numarası     :2779                        
   Kabul Tarihi      :11/1/1983                     
   Yayımlandığı R.Gazete :Tarih:13/1/1983 Sayı: 17927            
   Yayımlandığı Düstur  :Tertip:5  Cilt: 22 Sayfa: 142          
                                        

   Madde 1-12 Eylül 1980 tarihinden sonra kabul edilen Kanunlarda geçen    
"Devlet Başkanı" unvanı "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirilmiştir.        

   Madde 2 - Bu Kanun 9 Kasım 1982 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihin- 
de yürürlüğe girer.                               

   Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5574-1                    
                                        
                                        
                                        
      2699 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
                                        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun                              Yürürlüğe    
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
-----------  ----------------------------------------------  --------------  
                                        
 3520               ---              10/2/1989   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5 )                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 5574-2