Endeksler
                                        
                                        
         MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI           
                 KANUNU (1)                   
                                        
   Kanun Numarası     : 2698                       
   Kabul Tarihi      : 11/8/1982                     
   Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/1982 Sayı: 17781           
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip:5 Cilt: 21 Sayfa: 388           
                 *                       
                * *                       
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre      
        düzenlenen nümerik fihristine bakınız.              
                 *                       
                * *                       
              BİRİNCİ KISIM                    
           Genel Hükümler ve Esaslar                 
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Genel Hükümler                   
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve  
ortaöğretim kurumlarında yatılı okuma imkanı sağlamak üzere, parasız yatılı oku-
maya hak kazanan öğrencilerle paralı yatılı okumak isteyen öğrenciler için okul 
pansiyonlarının açılmasına ve yönetimine ilişkin esasları düzenlemektir.    
  Tanımlar                                  
                                        

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen;                         
                                        
  "Okul"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını; 
  "Pansiyon" ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılıok
uyan öğrencilerin barındırma, yatırma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı  
yeri;                                      
  "Belletici" ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılı 
öğrencilerin ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile yönetme-
likte belirtilecek diğer idari hususları yürütmekle görevli kişileri;      
                                        
  İfade eder.                                 
--------------------                              
 (1) 9/11/1983 tarihli ve 2947 sayılı Kanunun 2 nci maddesi geregince kanun   
  metnindeki "temel eğitim" deyimi "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve    
  metne işlenmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
                 Esaslar                    
                                        
  Pansiyonların açılması, ücretlerinin tespiti ve yararlanacaklar       
                                        

  Madde 3 - Milli Eğitim Bakanlığı, parasız ve paralı yatılı okutulacak ögren-
ciler için pansiyonlar açabilir.                        
  Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretlerinin tespitinde, bulundukları 
bölgenin gelişmişligi,ulaşım ve benzeri imkanları dikkate alınır.Pansiyon ücret-
leri her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilir.                  
  Pansiyonlarda, parasız ve paralı yatılı öğrenciler ile bu Kanun kapsamına  
giren görevliler ve Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilenler dışında, hiç kimse
barındırılamaz.                                 
  Pansiyonların yönetimi                           

  Madde 4 - Pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürü, pansiyonun yönetim, eğitim
ve hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür 
yardımcısını görevlendirir.                           
  Belleticilerin görevlendirilmesi                      

  Madde 5 - Pansiyonlardan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitim ve göze- 
tim faaliyetleri ile pansiyonların idari işlerini yürütmek üzere belleticiler  
görevlendirilir. Görevlendirme, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları öğretmenleri
arasından Valilik Onayı ile yapılır.                      
                                        
               İKİNCİ KISIM                   
               Mali Hükümler                   
  Pansiyonların bütçeleri                           

  Madde 6 - Pansiyonların bütçeleri, Mali yıl itibariyle düzenlenir ve Milli 
Eğitim, Bakanlığınca onaylanır.                         
  Alım - Satım işlemleri                           

  Madde 7 - Pansiyonların her türlü alım - satım, onarım işlemleri 2490 sayılı
Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülür.         
  Ücretsiz yemek yiyecekler                          

  Madde 8 - Okul müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı,belleticiler, 
memurlar ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon   
tabelasına dahil edilerek yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ücretsiz 
yemek yerler.                                  
  Ücretli yemek yiyecekler                          

  Madde 9 - Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri,memurları 
ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri, her gün için tabela gereğince kişi  
başına düşen günlük ücretin % 55'ini ödemek şartıyla pansiyon tabelasına dahil 
olarak öğle yemeği yiyebilirler.                        
  Paralı ve parasız yatılı öğrenci ücretleri                 

  Madde 10 - Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edi- 
len ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar
üzerinden Devletçe karşılanır.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Öğrenci ücretlerinin ödenmesi                        

  Madde 11 - Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit öğrencinin pansi-
yona kayıt olduğu gün olmak üzere dört taksitte alınır.Taksidini yönetmelikte  
belirtilen zamanda ödemeyen öğrencilerin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği   
kesilir.                                    
  Öğretim yılı devamınca paralı yatılı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit
devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci,taksidinin tamamını ödemek zorundadır.
Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait  
taksit geri verilmez.Ancak, bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden öğren- 
cinin önceki okulunca alınan taksit miktarı naklolunduğu okul pansiyonu taksidi-
ne sayılır. Naklettiği okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretinden fazla 
ise bu takside ait fark alınır, eksik ise fark geri verilmez.          
  Ücret ve yemek paralarının saymanlığa yatırılması              

  Madde 12 - Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve gün- 
düzlü öğrencilerin yemek paraları, makbuz karşılığı,sayman mutemetlerince alına-
rak en geç 48 saat içinde saymanlığa yatırılır. Resmi tatil günleri bu süreye  
dahil değildir.                                 
  Pansiyon gelirlerinin kullanımı                       

  Madde 13 - Saymanlıklar, veznelerine yatırılan pansiyon ve yemek ücretleri- 
nin % 88'ini pansiyon giderlerine harcamak,% 12'sini de Maliye Bakanlığınca   
belirlenen saymanlığa göndermek üzere hesaplarına alırlar.           
  Maliye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta toplanan % 12'ler, Milli Eği- 
tim Bakanlığının uygun göreceği pansiyonların giderlerini karşılamak üzere gön- 
derilir.Gönderilen bu paralar yukarıdaki ayırım yapılmaksızın hesaba alınır.  
  Harcanmayan paraların devri                         

  Madde 14 - Saymanlıklar,her mali yıl,o yıl içinde tahsil ettikleri pansiyon 
paralarının miktarını, bu paralardan yapılan harcamaları ve geri kalan miktarı 
gösteren bir hesap özeti düzenleyerek Milli Eğitim Bakanlığına gönderirler. Pan-
siyonlarda, yılı içinde harcanmayan paralar ertesi mali yıla devrolunur.    
  Ücret indiriminden yararlanacaklar                     

  Madde 15 - Birden Fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon ücretinden % 15,  
diğerlerinin ücretlerinden % 20 indirim yapılır. 657 sayılı Devlet Memurları  
Kanununa göre beş ve daha düşük dereceden aylık alan Devlet Memurları çocuklar- 
ından her birine ayrıca % 10 indirim yapılır.Bu indirim Farkları Devlet tarafın-
dan ödenir.                                   
  Pansiyonlarda indirime tabi çocuğu bulunan bu memurlardan vefat edenlerle  
emekli olanların çocukları bulundukları ilköğretim veya ortaöğretimi tamamlayın-
caya kadar indirimden faydalanırlar.                      
  Sınıfta kalan çocuklara aynı sınıf için yukarıda belirtilen indirimler ya- 
pılmaz.                                     
  Mahrumiyet bölgesindeki memurların çocuklarına 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda belirtilen indirim ve diğer esaslar uygulanır. Bu indirimden yararla- 
nan Devlet Memurlarının çocukları yukarıda belirtilen indirimlerden yararlana- 
mazlar.                                     
                                        
                  ÜÇÜNCÜ KISIM                 
                Çeşitli Hükümler                
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 16 - Pansiyonların yönetimi, belleticilerin nitelikleri ve görevleri, 
pansiyonlarda ücretli ve ücretsiz yemek yeme ve ödeme esasları, paralı yatılı  
öğrenci taksitleri ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar,Bakanlar 
Kurulunca 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.  
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yürürlükten kaldırılan kanunlar                       
                                        

  Madde 17 - 1838 sayılı "Maarif Vekaleti Tarafından idare Edilecek      
Mektep Pansiyonları Kanunu", 2005 sayılı "Maarif Vekaleti Tarafından İdare   
Edilecek Mektep Pansiyonları Hakkındaki 1838 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Hükümler İlavasinde Dair Kanun", 2471 sayılı "2005  
Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun", 5025 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından 
İdare Edilecek Okul Pansiyonları Hakkındaki Kanuna Ek 2005 sayılı Kanunun 8 inci
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır.      
                                        

  Geçici Madde 1 - (2698 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
                                        
  Bu Kanunun yürürlük tarihinden evvel Maliye Bakanlığınca tespit edilen ter- 
tiplerde toplanan % 6,% 5 ve % 1'ler 13 üncü madde gereğince ayrılan % 12'lerle 
birleştirilir.                                 
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 18 - Bu Kanun 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe girer.           
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 19 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 5570 - 1                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2698 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
                                        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
Kanun                             Yürürlüğe    
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
----------  ----------------------------------------------- --------------  
                                        
3520                ---             10/2/1989    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 ( Ek - 5 )                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5570-2