Endeksler
                                        
           SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU (1)           
                                        
    Kanun Numarası     : 2692                     
    Kabul Tarihi      : 9/7/1982                   
    Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih:13/7/1982 Sayı: 17753          
    Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 379        
                   *                     
                  * *                     
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                   *                     
                  * *                     
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                  
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, bütün sahillerimiz, karasularımız ile iç    
sularımız olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, liman ve    
körfezlerimizin korunması, güvenliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası   
hukuk kuralları uyarınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde,   
bu hak ve yetkilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığının genel sorumluluğu dışında 
kalanlarının kullanılması, deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi,    
izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması ile ilgili esas ve 
yöntemleri düzenlemektir.                            
  Kuruluş ve Bağlılık                             

  Madde 2 -Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir 
güvenlik kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur.          
  Bu Komutanlık,Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde olup,  
barışta görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır.         
  Sahil Güvenlik Komutanlığı                         
  a) Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanının isteği üzerine,bir kısmı  
ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekat komutasına veya emrine,   
  b) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı   
emrine,                                     
  Girer.                                   
  Bu hallerde Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen görevlerin yerine getiril- 
mesi sorumluluğu da bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına   
geçer.                                     
  Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri                     

  Madde 3 - Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, yerleşme  
yerleri Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca belirle-
nir.                                      
  Komutanlığa bağlı askeri personel,gemi,uçak,helikopter ve araçlar özel   
işaretler taşırlar.                               
-------------------------                            
(1) Bu Kanunda geçen "Devlet Başkanı" deyimi,11/1/1983 tarih ve 2779 sayılı   
  Kanunun 1.maddesi gereğince "Cumhurbaşkanı" olarak düzeltilmiştir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Görevler                                  

  Madde 4 - Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri şunlardır :        
  A) Sahil ve karasularımızı korumak, güvenliğini sağlamak, ulusal ve uluslar-
arası hukuk kuralları uyarınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde 
bu hak ve yetkileri kullanmak.                         
  B) 1. Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemlerini,       
  2. 25/4/1973 tarih ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa aykırı eylemleri,  
  3. 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölge- 
leri Kanununa aykırı eylemleri,                         
  Önlemek,izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan  
kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.            
  C) Liman sınırları dışında :                        
  1. 19/4/1926 tarih ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye   
(Kabotaj) ve Limanlarda Karasuları Dahilinde İcrai Sanat ve Ticaret Hakkında  
Kanuna,                                     
  2. 9/4/1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanununa,              
  3. 10/6/1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna,
  4. 24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa,        
  5. 3/5/1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında    
Kanuna,                                     
  6. 15/5/1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina     
Kanununa,                                    
  7. 22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa,           
  8. 15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununa,            
  9. 15/7/1950 tarih ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahat-
leri Hakkında Kanuna,                              
  10. 6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa,       
  11. 12/3/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa,         
  12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama,avlanma, dalgıçlık ve bayrak çek-
me ile ilgili hükümlere,                            
  13. Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü 
kirletmelerle ilgili hükümlere,                         
  14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalara,     
  Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri  
yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.   
  D) Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Mayın, Patlayıcı Madde ve Şüpheli  
Cisimlerin Yokedilmeleri Hakkında 17/5/1948 tarih ve 5202 sayılı Kanunun uygu- 
lanmasında gerekli koruma tedbirlerini alarak ilgililere haber vermek.     
  E ) Deniz seyir yardımcılarının ilgili hükümlere göre çalışma durumlarını, 
yetkili kuruluşlarca konulan deniz engelleri ile batık işaretlerinin süreklili- 
ğini izlemek, kontrol etmek, görülen aksaklık ve noksanlıkları ilgililere bil- 
dirmek.                                     
  F) Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin öngördüğü düzeyde  
arama ve kurtarma görevlerini icra etmek.                    
  G) Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat vesair harp vasıtala- 
rından arıtmak ve bu mülteciler ile onların nezdindeki silah, mühimmat vesair  
harp vasıtalarını ilgililere teslim etmek.                   
  H) Görev alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerince takibi gerekli suçlar-
la, karada başlayıp denizde devam eden yukarıda belirtilen suçlar dışındaki   
suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında güvenlik kuvveti olarak diğer
güvenlik                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kuvvetlerine yardım etmek,gerektiğinde bu suçlara elkoymak ve suçluları yakala-
yıp yetkili makamlara teslim etmek.                       
  Gümrük teşkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının görev ve  
yetkileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının bu maddede belirtilen görev ve yet- 
kilerine girmeyen konularda özel kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış   
diğer makamların görev ve yetkileri devam eder.                 
  Yetkiler                                  

  Madde 5 - Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları kendilerine bu Kanun ile  
verilen görevlerin yapılmasında; silah kullanma yetkisi dahil kanunların diğer 
güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.       
  Liman sınırları dışında Türk Kanunlarına göre cezalandırılması gereken   
eylemlere,ilgili kanun ve uluslararası andlaşmalar hükümlerine göre elkoyarlar. 
  Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi 
hallerinde, yetkili güvenlik kuvveti olaya elkoyuncaya kadar suç delillerinin  
kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla yetkilerini karada da   
sürdürürler. Durum,en kısa sürede gerekli imkanlar kullanılarak mahalli mülki  
amire bildirilir.                                
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
        Kadro, Kaynak,Atanmalar ve Yer Değiştirme            
  Kadro                                    

  Madde 6 - Sahil Güvenlik Komutanlığının personel kadroları, bu Kanunda   
öngörülen hizmet gereklerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan esaslara  
göre,bu Komutanlık ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken hazırlanır ve 
İcişleri Bakanlığının görüşü alınarak Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur. 
Bu kadrolarda gösterilmek üzere bir tümamiral ile bir tuğamiral kadrosu 926 sa- 
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinde yeralan Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının rütbe kontenjanlarına eklenir.            
  Kaynak                                   

  Madde 7 - Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görev yapacak olan    
amiral, subay ve astsubaylar ile erbaş ve erler Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 
karşılanır.                                   
  Atanmalar                                  

  Madde 8 - Sahil Güvenlik Komutanlığına tümamiral rütbesinde bir komutan ata-
nır. Bu atanma Deniz Kuvvetleri Komutanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Baş- 
kanının teklifi,İçişleri Bakanının inhası üzerine Başbakanın imzalayacağı ve  
Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır.              
  Bu komutanlığın kadrolarındaki tuğamiral, subay ve astsubayların atanmaları,
Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşü de alınmak suretiyle, 926 sayılı Türk Si- 
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.           
  Sivil memur atanmaları ile işçilerin işe alınmaları genel hükümlere göre  
Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.                     
  Yer Değiştirme                               

  Madde 9 - Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay,astsubay ve erbaş   
ile erlerin hizmet gerekleri veya sağlık ve diğer nedenlerle görev ve hizmet  
yerlerinin değiştirilmesi, bu Komutanlığın teklifi üzerine Deniz Kuvvetleri   
Komutanlığı, sivil personelin yer değiştirmeleri Sahil Güvenlik Komutanlığı   
tarafından yapılır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
      Emir Komuta Bağlantısı,Görev İlişkileri,Askeri ve          
        İdari Yardım ile Eğitim ve Tatbikatlara Katılma         
                                        
  Emir Komuta Bağlantısı                           

  Madde 10 - Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli,görevlerini 211 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununa tabi olarak kendi emir ve komuta bağlantısı
içerisinde yapar.                                
  Görev İlişkileri                              

  Madde 11 - Sahil Güvenlik Komutanlığı bu Kanunla öngörülen görevlerini,   
gerektiğinde ilgili Bakanlıklar,mülki ve adli makamlar ile diğer güvenlik kuv- 
vetleri ve ilgili kuruluşlarla işbirliği, karşılıklı yardım ve koordinasyon yap-
mak suretiyle yerine getirir.                          
  Askeri ve İdari Yardım                           

  Madde 12 - Sahil Güvenlik Komutanlığı birlikleri,görevlerini yaptıkları   
sırada ortaya çıkan ivedi ihtiyaçlarını askeri veya mülki makamlara bildirirler.
Kendilerine yetki ve olanaklar ölçüsünde gerekli yardım yapılır.        
  Eğitim ve Tatbikatlara Katılma                       

  Madde 13 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca plan- 
lanan eğitim ve tatbikatlara katılır. Bu eğitim ve tatbikatlar planlanırken   
Sahil Güvenlik Komutanlığının asıl görevlerinin aksatılmaması gözönünde tutulur.
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
          Bütçe, İhtiyaçların Sağlanması ve Özlük Hakları       
  Bütçe                                    

  Madde 14 - Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, İçişleri Bakanlığı bünye- 
sinde ve Bakanlık bütçesinden ayrı olarak düzenlenir.              
  Silah, Cephane, Araç ve Gereçlerin Sağlanması                

  Madde 15 - Sahil Güvenlik Komutanlığının silah ve cephanesi ile araç ve   
gereçleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı standartlarına uyyun olarak,Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı ile birlikte hazırlanacak ve İçişleri Bakanlığınca onaylanacak 
bir plana göre kendi bütçesinden sağlanır.                   
  Sahil Güvenlik Komutanlığının silah araç ve gereçlerinin kendi imkanları  
dışında kalan bakım, onarım ve tadilat hizmetleri öncelikle Milli Savunma Bakan-
lığının bakım ve onarım tesisleriyle yapılır. Bu hizmet bedelleri komutanlık  
bütçesinden karşılanır.                             
  Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma  
Genel Komutanlığına tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye   
ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı  
hakkında da uygulanır.                             
  Özlük Hakları                                

  Madde 16 - Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli amiral, subay ve astsubay- 
lar ile sivil personel özlük hakları yönünden, kendi özel kanunlarına tabidir. 
  Erbaş ve erlerin harçlıkları ile gündelikleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlı- 
ğındaki emsaline verilen miktarlar üzerinden ve aynı hükümlere göre ödenir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdi ve
ayni ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik
Komutanlığı personeline de verilir.                       
  Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlar 22/6/1978 tarih ve 2155
sayılı Kanun hükümlerinden yararlanırlar.                    
  (Ek fıkra : 13/7/1993 -KHK- 486/19 md.)657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil);        
  a) Botlarda görevli subaybastsubay ve uzman jandarma ve uzman erbaşlara %15,
  b) Diğer karargah,birlik ve kurumlarda görevli subay,astsubay,uzman jandar- 
ma ve uzman erbaşlara %13,                           
tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara gö- 
re fazla çalışma karşılığı asayiş tazminatı ödenir.Bu tazminattan damga vergisi 
hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.(1)                
  İaşe, Giyim ve Yakacak                           

  Madde 17 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığının benzer birliklerinde uygulanan  
iaşe,yakacak ve giyime ilişkin mevzuat hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı   
personeli hakkında da aynen uygulanır.                     
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
          Sicil Üstleri, Nakdi Tazminat ve Ödüller,          
              Eğitim ve Öğretim, Yargılama            
  Sicil Üstleri                                

  Madde 18 - Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü Genelkurmay Başka- 
nıdır.                                     
  Komutanlığın diğer kadrolarında görevli personelin sicil işlemleri Türk   
Silahlı Kuvvetlerindeki esaslara göre yürütülür.                
  Nakdi Tazminat ve Ödüller                          

  Madde 19 - Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin güvenlik ve asayişin   
sağlanması ile kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli  
işlemlerin yapılması görevleri sırasında, bu görevlerinden dolayı ya da görevle-
ri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz 
kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde 
haklarında 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması  
Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır.                       
  Ayrıca bu komutanlık personeli 10/6/1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma Kanu-
nuna 11/5/1959 tarih ve 7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartların   
tahakkuku halinde burada belirtilen ödüllere de hak kazanırlar.         
  Eğitim ve Öğretim                              

  Madde 20 - Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, erbaş,ve 
erlerin askeri öğretim ve eğitimleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, askeri  
personel ile sivil personelin hizmetin gerektirdiği özel eğitimleri İçişleri  
Bakanlığınca, belirtilen esaslara göre yapılır.                 
  Yargılama                                  

  Madde 21 - Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin:             
  a) Disiplin yolu ile cezalandırılmaları, kendi yetkili amirlerine aittir.  
  b) İşledikleri disiplin suçlarından dolayı haklarında 477 sayılı Disiplin  
Mahkemeleri Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır.       
--------------                                 
(1)Bu maddenin uygulaması için,bu Kanunun sonundaki işlenemeyen Hükümler bölü- 
  münde yeralan,13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK'nin Geçici 1 inci maddesine 
  bakınız.                                   
                                        
KANUNLAR,AĞUSTOS 1993 (Ek-17)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Askeri suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde
yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlarından  
dolayı haklarında 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü   
Kanununa göre işlem yapılır.                          
  d) Askeri mahaller dışında;                         
  İdari hizmet ve görevlerinden doğan veya bu tür hizmet ve görevi yaparken  
işledikleri suçlardan dolayı haklarında Memurin Muhakemat-ı Hakkında Kanun ile 
15/5/1930 tarih ve 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri  
Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun hükümlerine göre merkez memurları-
na uygulanan esaslar uyarınca işlem yapılır.                  
  Adli hizmet ve görevlerine ilişkin suçlarında doğrudan doğruya Cumhuriyet  
Savcılığınca takibat yapılır. Ancak birlik komutanlarının adli hizmet ve görev- 
lerine ilişkin suçları nedeniyle haklarında hakimlerin görevlerinden dolayı tabi
oldukları yargılama usulleri uygulanır.                     
  Ceza ve Yargılama Usulü Kanunu yönünden Sahil Güvenlik Komutanlığının üsle- 
ri, yerleşme yerleri, yüzer ve uçar birlikleri askeri mahal; her türlü araç,  
gereç ve silahları askeri araç ve harp malzemesi sayılır.            
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                  
               Çeşitli Hükümler                  
  Tüzük                                    

  Madde 22 - Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda belirtilen görevlerinden
hangilerinin idari ve adli görev oldukları hususu tüzükle düzenlenir.      
  Yönetmelik                                 

  Madde 23 - Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda belirtilen görevlerinin 
yerine getirilmesi, işbirliği ve koordinasyon, eğitim ve tatbikatlara katılma, 
bu komutanlığın lojistik yönden desteklenmesi, silah, cephane, araç ve gereç ile
sefer stoklarının sağlanması, bakım ve onarılması esasları ile Kanunun     
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak 
Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmeliklerle 
düzenlenir.                                   
  Uygulanmıyacak Hükümler:                          

  Madde 24 - Bu Kanunun tatbikinde, 16/7/1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır,   
Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşle-
rinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkındaki Kanunun ve diğer kanunların bu Kanuna
aykırı hükümleri uygulanmaz.                          
  Geçici Hükümler                               

  Geçici Madde 1 - Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu Kanun hükümlerine göre 1985 
yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapar.       
  Bu süre içerisinde:                             
  a) Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü Jandarma Genel Komutanıdır.
  b) Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçesi Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi 
içerisinde ayrı bir program olarak düzenlenir.                 
  1982 yılına ait her türlü harcamalar Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden 
karşılanır. Bu maksatla yeni tertipler açmaya ve gerekli aktarmalar yapmaya   
Maliye Bakanlığı yetkilidir.                          

  Geçici Madde 2 - Bu Kanundaki görevleri yerine getirebilecek bir deniz   
güvenlik kuvvetinin oluşturulması için ilk kuruluşta gerekli görülen personel, 
silah, cephane,araç, gereç ihtiyacı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma  
Genel Komutanlığı ile birlikte saptanıp Genelkurmay Başkanlığının görüşü alına- 
rak,Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının onayı üzerine bir plana göre   
sağlanır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 3 - Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak 16/7/1956 tarih 
ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılı-
ğın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkındaki Kanun ile ku- 
rulmuş bulunan deniz birlikleri bütün silah, cephane, araç, gereç, tesis, tersa-
ne ve atölyeleri ile birlikte bu Komutanlığın hizmetine tahsis edilir. Memur ve 
işçiler halen bulundukları hukuki ve mali statüleri ile birlikte bu komutanlığa 
geçerler.                                    
  Yukarıdaki hükümlere göre Sahil Güvenlik Komutanlığına kesin devir işleri  
içişleri Bakanlığının koordinatorlüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,     
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin    
katılacağı bir kurul aracılığı ile 1985 yılına kadar tamamlanır.        

  Geçici Madde 4 - Sahil Güvenlik Komutanlığı için gerekli personel yetiştiri-
linceye kadar:                                 
  a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4 üncü 
maddesinde belirlenen esaslara,                         
  b) 5/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli   
Personel Çalıştırılması Hakkında Kanuna,                    
  Göre görevlendirilecek sözleşmeli personel için 1 numaralı cetvelde gösteri-
len kadrolar Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak kullanılır.       

  Geçici Madde 5 - Sahil Güvenlik Komutanlığı; bu Kanunun yürürlüğünü takip  
eden en geç dört ay içinde bu Kanunda yazılı görevleri yapmaya başlar.     
  Bu süre içinde eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.         
  Yürürlük                                  

  Madde 25 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 26 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
               1 Numaralı Cetvel                 
                                        
    Ünvan      Kadro Derecesi       Adedi            
   ---------  --------------------------  ---------------         
    Uzman          1           5             
    Uzman          2           5             
    Uzman          3           5             
                                        
                *                        
               * *                        
                                        
   9/7/1982 TARİH VE 2692 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:       
                                        
  1- 13/7/1993 tarih ve 486 Sayılı KHK'nin geçici maddesi:          

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17,18 ve 19 maddeleri    
hükümlerine göre ödenecek tazminatlar; 31.12.1993 tarihine kadar 1993      
Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelde öngörülen "Aylık Maktu   
Fazla Çalışma Ücreti" ile "Muhtelif ücret ödemelerinin net tutarı kadar     
eksik ödenir.                                  
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1993 (Ek-17)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                5566 - 1                     
                                        
      2692 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
  Kanun     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    Yürürlüğe   
  No.                             giriş tarihi  
-------------- -------------------------------------------  ------------------
 KHK/486              -               15/7/1993   
                                        
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1993 (Ek - 17)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               5566 - 2                     
                                        
    2692 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN          
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                                        
                                        
    Yürürlükten Kaldırılan       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
   Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi    Sayısı   Maddesi   
 --------------------------------   -----------  ---------  ----------