Endeksler
                                        
                                        
        TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası     : 2690                       
  Kabul Tarihi      : 9/7/1982                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 13/7/1982 Sayı: 17753           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 370          
                 *                       
                 * *                      
                                        
Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara      
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
               BÖLÜM - I                     
                                        
             Amaç, Kapsam ve Kuruluş                
  Amaç                                    

  Madde 1 - Barışcıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma planlarına
uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaları 
belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek,  
desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 
kuruluşu,işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarını saptamaktır.        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, atom enerjisi ile ilgili faaliyette bulunan ve bunların 
ilgi sahasına giren kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar.     
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kısa adı  
TAEK olan, Başbakana bağlı, kamu tüzel kişiliği haiz Türkiye Atom Enerjisi Kuru-
mu kurulmuştur.                                 
  Kurumun organları şunlardır:                        
  a) Atom Enerjisi Komisyonu                         
  b) Danışma Kurulu                              
  c) İhtisas Daireleri                            
  d) Bağlı Kuruluşlar                             
                                        
                  BöLüM - II                 
                Görev, Yetki ve Sorumluluklar          
                                        
  Görev, Yetki ve Sorumluluklar                        

  Madde 4 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır:   
  a) Atom enerjisinin barışcıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında izlene-
cek ulusal politikanın esaslarını ve bu konudaki plan ve programları belirleyip 
Baş-                                      
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
bakan'ın onayına sunmak;ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom 
enerjisinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme,  
inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak çalışmaları koor-
dine ve teşvik etmek.                              
  b) Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir maddeler ve nükleer alanda kullanı-
lan diğer stratejik maddelerle ilgili olarak yürütülen her türlü arama, çıkarma,
arıtma, işletme, üretme, dağıtım, ithal, ihraç,ticaret,taşıma, kullanma, devir 
ve depolama gibi hususlarda uyulacak genel esasları saptamak, tavsiyelerde   
bulunmak ve işbirliği yapmak.                          
  c) Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve eğitim merkezleri, birim- 
ler,laboratuvarlar, deneme merkezleri ve güç, üretimine dönük olmayan pilot   
tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ülke sanayiinin     
nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmak; yakıt    
çevrimine yönelik işletme, arıtma ve gerekli görülen diğer tesislerin      
kurulması için önerilerde bulunmak,                       
  d) Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve dağıtma tesisleri kurmak  
ve işletmek,                                  
  Radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel bölünebilir maddeler ve ben- 
zeri iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda     
iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına karşı korunmayı sağlayıcı ilkeleri ve 
önlemleri ve hukuki sorumluluk sınırlarını saptamak.              
  Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunları 
ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, ticaretini yapan resmi ve özel kurum, 
kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak lisans vermek, radyasyon güvenliği bakı-
mından bunları denetlemek; bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında sigorta  
yükümlülüğü koymak; radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı hallerde,verilmiş   
olan lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek; söz konusu kurum ve kuruluş
hakkında, gerekirse kapatma kararı almak ve genel hukuk esasları dahilinde kanu-
ni kovuşturmaya geçilmesini sağlamak,                      
  Radyoizotopların kullanılması, ithali, ihracı, nakli ve sigorta yükümlülüğü-
ne ait esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak.         
  e) Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer  
seçimi, inşaat, işletme ve çevre güvenliğiyle ilgili her türlü onay, izin ve  
lisansı vermek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak, izin ve lisansa uyulmayan 
hallerde işletme yetkilerini sınırlamak; verilen izin veya lisansı geçici veya 
sürekli olarak iptal etmek ve bu tesislerin kapatılması için Başbakana öneride 
bulunmak.                                    
  Bu amaçlarla gerekli teknik mevzuat, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak.  
  f) Nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuvarlarından çıkan radyoaktif 
artıkların güvenli şekilde işlenmesi, taşınması, geçici veya sürekli depolanması
için gereken önlemleri almak veya aldırmak.                   
  g) Atom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; iş- 
birliği yapmak; nükleer alandaki yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların 
bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak ve  
işbirliği yapmak.                                
  Her türlü nükleer çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yar-
dımların programlarını ve dağıtımını yapmak.                  
  h) Nükleer alanda görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bun-
ların yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yüksek  
                                      *  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
öğretim kurumları ile işbirliği yapmak; nükleer konulardaki iç kaynaklı bursla- 
rın dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yap- 
mak; yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere  
öğrenci ve personel göndermek,bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları plan- 
lamak ve izlemek.                                
  ı) Atom enerjisi uygulaması ile ilgili olup gerekli görülen bilgileri ve  
çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak;   
gerekli bilgileri halka iletmek; nükleer konularda halkı aydınlatmak.      
  j) Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yapmak ve  
gerekli düzenlemeleri önermek.                         
  k) Nükleer madde ve tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen tü- 
zük ve yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve bunlarla ilgili hususları denet- 
lemek ve diğer kuruluşların konu ile ilgili olarak hazırlayacakları yönetmelik- 
ler hakkında görüş bildirmek.                          
                                        
                BÖLÜM - III                   
           Organlar,Görev ve Yetkileri                
                                        
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu başkanı                    

  Madde 5 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, konusunda bilgi ve ihtisas 
sahibi kişiler arasından Başbakan tarafından seçilir ve müşterek kararname ile 
atanır.                                     
  Kurum Başkanı,Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenen ilke ve program-
lar çerçevesinde bu Kanunla kuruma verilen görevlerin yapılmasını sağlar. Kurumu
temsil eder,yönetir ve kurumun ita amiridir.                  
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanına çalışmalarında yardımcı olmak üzere 
başkan için belirtilen esas ve usullerle üç başkan yardımcısı atanır.      
  Başkan, yokluğunda başkan yardımcılarından birini yerine vekil bırakır.   
  Atom Enerjisi Komisyonu                           

  Madde 6 - a) Kuruluş:                            
  Atom Enerjisi Komisyonu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanının başkanlı- 
ğında, başkan yardımcıları,Milli Savunma, Dışişleri,Enerji ve Tabii Kaynaklar  
Bakanlıklarından birer üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan
dört öğretim üyesinden oluşur. Bakanlık ve yükseköğretim kurumları temsilcisi  
üyeler, Başbakan tarafından seçilerek dört yıllık bir süre için görevlendirilir.
Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle  
üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini  
tamamlamak üzere yenisi seçilir.                        
  Başbakan, gerekli gördükçe Atom Enerjisi Komisyonu toplantılarına başkanlık 
eder.                                      
  Atom Enerjisi Komisyonu toplantılarına, Başbakanca belirlenecek esaslara  
göre konuyla ilgili diğer bakanlık temsilcileri de katılabilir.         
  b) Görevleri:                                
  1.Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma ilkelerini ve programlarını    
saptamak; bütçe taslağını onaylamak ve Başbakana sunmak.            
  2. Nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını ve tüzükleri hazırlamak ve Baş- 
bakanlığa sunmak ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile ilgili yönetmelikleri kabul
etmek.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3.Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmalarını izlemek değerlendirmek,   
yıllık çalışma programını ve raporunu hazırlayıp Başbakana sunmak.       
  4. Kurumun gelişen ihtiyaçları karşısında organizasyon ve kadrolarını gözden
geçirip gerekli düzenlemeleri Başbakanın onayına sunmak.            
  c) Çalışma Şekli:                             
  Atom Enerjisi Komisyonu,yılda en az dört kere toplanır ve Komisyonun sekre- 
terlik işleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı sekreteryası tarafından  
yapılır.                                    
  Atom Enerjisi Komisyonunun çalışma şekli bir yönetmelikle düzenlenir.    
  Danışma Kurulu                               

  Madde 7 - Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ile öteki 
ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzmanlar arasından,sayısı,nitelikleri ve seçimi 
hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenen üyelerden oluşur ve davet üzerine top- 
lanır.Danışma Kurulu üyeleri,Atom Enerjisi Komisyonunun önerisi ve Başbakanın  
onayı ile görevlendirilir. Kurul,Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tarafından
yılda en az bir kere toplantıya çağrılır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 
toplantıya başkanlık eder.                           
  Danışma Kurulu, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından havale edilen konuları  
inceleyip sonuç ve önerilerini Atom Enerjisi Komisyonuna bildirir.       
  Danışma Kuruluna yurt içi ve dışından uzman kişiler çağrılabilir,fikir ve  
mütalaaları alınabilir.                             
  Danışma Kurulunun çalışma şekli, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından hazırla-
nacak bir yönetmelikle düzenlenir.                       
  İhtisas Daireleri, Genel Sekreterlik Kuruluş ve Görevleri          

  Madde 8 - Bu Kanunda yazılı görevleri yürütmek üzere Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu bünyesinde aşağıdaki ihtisas Daireleri ile bir Genel Sekreterlik kurulur.
Daire Başkanları, konularında bilgi ve ihtisas sahibi kişiler arasından usulüne 
uygun olarak atanırlar. Bu daireler ve Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: 
                                        
  a) Nükleer Güvenlik Dairesi:                        
  Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer güvenlikle   
ilgili olanları yerine getirmek, nükleer tesislerin yer seçimi,inşaat, sistem  
mühendisliği, hizmete alma,işletme, fiziksel korunma konuları ile radyasyondan 
korunma, nükleer madde güvenliği ve denetimi, çevre güvenliği hizmetlerini ve  
diğer ilgili görevleri yapmak.                         
  b) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi:                 
  Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; lisanslama,radyasyondan
korunma mevzuatı ve esaslarının tespiti radyoaktif maddelerin taşınma ve depo- 
lanması, radyasyon çıkaran cihaz ve sistemlerin denetimi hizmetlerini ve diğer 
ilgili görevleri yapmak.                            
  c) Araştırma - Geliştirme - Koordinasyon Dairesi:              
  Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer enerji     
ile ilgili etüt, proje, nükleer teknik uygulama,radyoizotop üretimi,uluslarası 
ilişkiler,eğitim, yayın, halkla ilişkiler ve tercüme hizmetleri ve diğer ilgili 
görevleri yapmak,                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Teknoloji Dairesi:                            
  Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer yakıt çevrimi 
ve nükleer hammaddeler ile güç üretimine dönük olmayan reaktör araştırma,    
kalite kontrol, ekonomik analiz ve endüstriyel ilişkilere dair hizmetleri ve  
diğer ilgili görevleri yapmak.                         
  e) İdari ve Mali İşler Dairesi                       
  Bu Kanunda belirtilen personel, özlük işleri,genel hizmetler,arşiv konuları 
ile inşaat,donatım , bütçe ve komptrolörlük hizmetleri ve diğer ilgili görevleri
yapmak.                                     
  f) Genel Sekreterlik                            
  Kurumun sekreterya hizmetleriyle diğer görevleri yapmak.          
  Bağlı Kuruluşlar                              

  Madde 9 - Nükleer alandaki temel ve uygulamalı araştırmaları yaptırmak üzere
Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı araştırma ve eğitim merkezleri, birimler, 
laboratuvarlar, deneme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot tesisler 
kurulabilir. Bağlı kuruluşların çalışma şekilleri yönetmelikle düzenlenir.   
                                        
               BÖLÜM - IV                    
                                        
              Çeşitli Hükümler                   
  Çevre Sağlığı                                

  Madde 10 - Bu Kanunun 4 üncü maddesindeki görevlerin yerine getirilmesi sı- 
rasında insan sağlığının ve çevrenin radyasyondan korunması için alınması gere- 
ken önlemler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından hazırlanacak bir tüzükle  
belirlenir.                                   
  Nükleer Tesislerin Korunması                        

  Madde 11 - Nükleer tesislerin fiziksel korunmasında 22/7/1981 tarihli ve  
2495 sayılı Kanun ile 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Kanun hükümleri uygula- 
nır.                                      
  Personel Statüsü                              

  Madde 12 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu personeli hakkında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.                      
  Kurumun kadroları ekli cetvelde gösterilmiştir.               
  Bu kadrolardan Kurum Başkanı Başkan Yardımcısı,Daire Başkanı,Genel Sekreter,
Grup Başkanı, Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile Müdür Yardımcısı ve
Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenecek Bölüm Başkanı, Uzman ve teknik 
hizmetler sınıfına dahil diğer kadrolarda, Başbakanın onayı ile ve bu kadrolar 
karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırabilir.        
  Kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacak perso-
nele istekleri üzerine 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hü-
kümleri uygulanır.                               
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Başka Kuruluş Personelinin Görevlendirilmesi

  Madde 13 - 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına 
giren kurum ve kuruluşların personeli,Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun bu    
Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki sayılan kadroları karşılık    
gösterilmek üzere görevlendirilebilirler.                    
  Bu görevlendirme,Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için, 926 sayılı Türk  
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ; öğretim elemanları için ise 2547 sayılı  
Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre yapılır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Diğer kurumların personeli kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılmak su- 
retiyle sözleşmeli olarak görevlendirilebilirler.Bu personelin Türkiye Atom   
Enerjisi Kurumunda geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri, karşılıkları da  
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca ödenmesi kaydıyla terfi ve emekliliklerinde dik-
kate alınır.                                  
  Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilecek     
teknik personele Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca ödenecek ücretler ile kurum  
dışından Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılacak   
üyelere toplantı günü başına ödenecek huzur ücreti Atom Enerjisi Komisyonunun  
önerisi ve Başbakanın onayı ile belirlenir. Kurumca yapılan görevlendirmelerde 
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.                
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Gelirleri                  

  Madde 14 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Gelirleri;            
  a) Her yıl Başbakanlık bütçesine Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına konacak 
ödeneklerden,                                  
  b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak ve Kurumca kabul edilecek her  
türlü iç ve dış yardımlar ile bağış ve vasiyetlerden,              
  c) Mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirlerinden,           
  Meydana gelir.                               
  Bu gelirlerden,hesap yılı sonuna kadar harcanmayanlar hazineye aktarılır.  
  Muafiyetler                                 

  Madde 15 - a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, bu Kanun ile kendisine verilen 
görevleri yerine getirmek için gelecek yıllara sari her türlü sözleşmeyi,    
hazırlayacağı yönetmelik esasları dahilinde yapmaya ve yürütmeye yetkilidir.  
  b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmaları ve Atom Enerjisi Programının 
uygulanmasıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından yapılacak nükleer    
alandaki temel ve uygulamalı araştırmalarla doğrudan alakalı her türlü alım,  
satım, onarım ve inşaat hizmetleri 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale   
Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine ve Sayıştayın vize 
ve denetimine tabi olmadığı gibi her türlü vergi, resim, harç ile hisse ve   
paylardan muaftır. (1)                             
  c) Kuruma yapılan bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçlardan  
muaftır.                                    
  Denetleme                                  

  Madde 16 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu idari ve mali konularda Yüksek De- 
netleme Kurulunun denetimi altındadır. Yüksek Denetleme Kurulunun yıllık ve ara 
raporlarında Kurumun idari ve mali işemleri ile ilgili olarak bazı konuların  
denetlenmesi istendiği takdirde, Başbakanın onayıyla maliye müfettişlerince ge- 
rekli incelemeler yapılır.                           
  Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarını yargı organlarına intikal etti- 
rir.                                      
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yıl sonunda çalışma raporu hazırlar ve   
bunu Başbakana sunar.                              
  Bütçe                                    

  Madde 17 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yıl için yapacağı işlerin    
programına ve masraflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden verilmesi gereken
ödenek tutarını Başbakanlığa sunar.                       
--------------------------                           
(1) İthalde alınan her türlü vergi,resim ve harç muafiyeti hükümleri,6/5/1986  
  tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tüzük ve Yönetmelikler                           

  Madde 18 - Bu Kanunda belirtilen tüzük ve yönetmelikler Türkiye Atom Enerji-
si Kurumu tarafından hazırlanarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 
bir yıl içinde yürürlüğe konur.                         
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından hazırlanacak yönetmelikler Başbaka- 
nın onayından sonra yürürlüğe girer.                      
  Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar                       

  Madde 19 - Aşağıdaki kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümle-
ri yürürlükten kaldırılmıştır.                         
  a) Atom Enerjisİ Komisyonu Kurulması Hakkında 6821 sayılı Kanun,      
  b) Atom Enerjisi Komisyonu Kurulması Hakkında 6821 sayılı Kanunun 2 nci   
maddesinin (a) bendine bir fıkra ilavesine dair 7190 sayılı Kanun,       
  c) Türkiye Atom Enerjisi Programının Tatbik Şekli Hakkında 7256 sayılı   
Kanun,                                     
  d) 6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonunun Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinin (K) fıkrasının değiştirilmesine ve 7256 sayılı Türkiye Atom Enerjisi 
Programının Tatbik şekli Hakkındaki Kanuna bir madde ve geçici madde eklenmesine
dair 234 sayılı Kanun.                             
  Ek Madde - (Ek: 23/2/1995 - KHK - 547/18 md.) Türkiye Atom Enerjisi Kurumun-
da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan personele (sözleşmeli per- 
sonel hariç) Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personele ödenmekte olan  
fazla çalışma ücreti aynı esas ve usullere göre ödenir.             
  Geçici Maddeler                               

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunla kurulması öngörülen Türkiye Atom Enerjisi Kuru- 
munun Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri ile Başkan ve Başkan Yardımcıları bu Kanu-
nun yayımı tarihinden itibaren en geç iki ay içinde atanır veya görevlendirilir-
ler. Bu atama veya görevlendirmeler tamamlanıncaya kadar 6821 sayılı Kanunla  
kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonunun mevcut teşkilatı görevine devam    
eder. Atama ve görevlendirmeler tamamlanınca 6821 sayılı Kanunla kurulmuş    
olan Atom Enerjisi Komisyonu lağvedilir ve bu Kanun hükümlerine göre Türkiye  
Atom Enerjisi Kurumu teşekkül eder. Lağvedilen Atom Enerjisi Komisyonunun mal  
varlıkları ile hak ve yükümlülükleri her türlü vergi ve resimlerden muaf olarak
Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna devrolunmuş sayılır.               

  Geçici Madde 2 - Halen, 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi   
Komisyonunda sürekli işçi veya sözleşmeli olarak çalışanların intibakları; bu  
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1982 mali yılı sonuna kadar 2595  
sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre yazılı müracaat şartı   
dikkate alınmaksızın yapılır.                          
  Yapılacak intibak sonunda ödenecek net ücretler, intibaktan önceki net üc- 
retlerden az olursa aradaki fark, ücret artışları ile giderilinceye kadar tazmi-
nat olarak ödenir.                               

  Geçici Madde 3 - 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonu 
hizmetleri için 1982 mali yılı bütçesinde yer alan ödenekler Türkiye Atom Ener- 
jisi Kurumu tarafından kullanılır.                       

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunla belirtilen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe   
girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm- 
lerinin uygulanmasına devam olunur.                       
  Yürürlük                                  

  Madde 20 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 21 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 5558 - 1                   
                                        
                                        
       2690 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe 
  No       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi
------------  ----------------------------------------------  ---------------
 KHK-547              --               15/4/1995