Endeksler
                                        
                                        
                                        
        İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA         
         BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK           
          SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN (1)             
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 2684                       
  Kabul Tarihi       : 17/6/1982                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 19/6/1982 Sayı: 17729          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 353          
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Kulliyatı" nın kanunlara göre     
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
               KISIM - I                     
              Genel Esaslar                    
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve  
ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin parasız yatılı veya burslu okumalarına ve 
bunlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin esasları düzenlemektir.       
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarında parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencileri kapsar. 
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen:                         
  "Parasız yatılı okuma" sözünden, bu Kanunda belirtilen şartları taşıyan öğ- 
rencilerin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında karşılıklı olarak barındırıl- 
mak, beslenmek, giydirilmek ve kendilerine harçlık verilmek suretiyle okutulma- 
ları;                                      
  "Burslu okuma" sözünden, bu Kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencile- 
rin ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumlarında Bakanlar Kurulu kararı 
ile tespit edilecek miktarda karşılıksız olarak para yardımı yapılması suretiyle
okutulmaları;                                  
                                        
  Anlaşılır.                                 
-----------------                                
(1) 9/11/1983 tarih ve 2947 sayılı Kanunun, 2 nci maddesi ile bu Kanuna eklenen 
  Ek 1 inci madde ile, bu Kanunda geçen "temeleğitim" deyimi, "ilköğretim"  
  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                 
                                        
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1993 (EK-15)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               KISIM - II                    
      Parasız Yatılı ve Burslu Okuma ile İlgili Hükümler          
                                        
  Parasız yatılı ve burslu okuyacak öğrencilerin tespiti:           
                                        

  Madde 4 - Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında,  
kalkınma planlarında öngörülen hedefler doğrultusunda parasız yatılı ve burslu 
öğrenci okutur. Parasız yatılı ve burslu okumak için maddi imkanlardan yoksun  
ve başarılı olmak esastır. Ancak sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe ka- 
bul edilenler ile 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanuna göre  
yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı
verilmiş olan öğrencilerden, parasız yatılı veya burslu okumak isteyenlerin   
ailelerinin maddi durumları dikkate alınmaz.                  
                                        
  Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanları illerin, gelişmişlik durumla-
rı ve öğrenci sayıları dikkate alınarak her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca tespit
edilir.                                     
                                        
  Parasız yatılı okuma veya burslu okuma hakkından yararlanacak öğrencilere  
ait kontenjanların, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanunda yer 
alan korunmaya muhtaç çocuklar, öğretmen çocukları ve oturdukları yerde ilköğ- 
retim kurumu bulunmadığından öğrenim hakkından yararlanamayan çocuklar için tes-
pitine ve bunlara ait yüzdeler karşılığındaki sayıların belirlenmesine dair   
esaslar yönetmelikle belirlenir.                        
                                        
  Parasız yatılı olarak okutulacak veya burs verilecek öğrencilerin sayısı,  
seçilmeleri, sınavları ve kabulleri ile ilgili esaslar her yıl Milli Eğitim Ba- 
kanlığınca ilan edilir.                             
                                        
  Sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrenciler:             

  Madde 5 - Durumları 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 65 nci mad- 
desinin (d) fıkrası, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka-
nun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağ-
lanması Hakkında Kanun ile 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat  
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine uyan kişilerin çocuk- 
ları; doğal afetler, savaş ve olağanüstü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duru-
ma düşmüş olan çocuklar ve ayrıca görev yaptıkları yerde çocuğunun devam edeceği
düzeyde okul bulunmayan öğretmenlerin çocuklarından Milli Eğitim Bakanlığınca  
tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alı-
nırlar. Ancak, bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt - kabul şartları
bulunan eğitim - öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt - kabul 
şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gereklidir.          
                                        
  (Ek: 9/11/1983 - 2947/1 md.) Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek 
esaslar ve kontenjan dahilinde, Başbakanlığın müsaadesi alınarak yabancı uyruklu
öğrencilere de sınavsız olarak parasız yatılılık hakkı tanınabilir.       
  (Ek:3/12/1992 - 3857/1 md.) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilenler dı- 
şında, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek yerlerde görev yapan öğretmen- 
lerin çocuklarıda sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar.     
                                        
  Parasız yatılı veya burslu okuma süresi:                  

  Madde 6 - Durumları 11 nci madde hükümleri dışında kaldığı sürece, ilköğre- 
tim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencinin pa-
rasız yatılı veya burslu okuma durumu ortaöğretimini tamamlayıncaya kadar devam 
eder.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
  Burs ödeme:                                 

  Madde 7 - (Değişik birinci fıkra:4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul:  
7/2/1990 - 3612/56 md.) Temel eğitim ikinci kademe ve orta öğretim kurumları  
öğrencilerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor    
Bakanlığınca müştereken tespit edilen miktar kadar burs verilir.        
  Burslu öğrencilerin bursları, burs almaya hak kazandıkları tarihi takip eden
aybaşından itibaren okullarınca ödenir. Ödemeye tatil aylarında da devam olunur.
  Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin bursları, güz dönemi sınavları-
nın sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ilköğretim ikinci  
kademe son sınıf ögrencilerinin bursları ortaöğretim kurumlarına devam etmeleri 
halinde kesilmez.                                
  Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.              
  Parasız yatılı ve burslu okuma arasında geçişler:              

  Madde 8 - Bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı ögrenciler burslu,  
burslu öğrenciler parasız yatılı öğrenciliğe geçirilebilirler.         
  Başka kurum burslarından faydalanma:                    

  Madde 9 - Parasız yatılı veya burslu okuma imkanından faydalanan öğrenciler,
 başka kurumlarca verilen bursu seçtikleri takdirde bu Kanunda öngörülen parasız
 yatılı veya burslu okuma haklarından faydalanamazlar.             
  Sosyal yardımlar:                              

  Madde 10 - Parasız yatılı ögrencilere eğitim araç ve gereçleri, yiyecek,  
giyecek, harçlık ve diğer ihtiyaçları ile ilgili sosyal yardımlar yapılır.   
  Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Milli   
Eğitim Bakanlığınca karşılanır.                         
  Parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesi:            

  Madde 11 - Aşağıdaki hallerde parasız yatılı veya burslu okuma hakkı sona  
erer:                                      
  a) İlköğretim kurumlarının birinci ve ikinci kademesi ile ortaöğretim    
kurumlarındaki öğrenimlerinin her birinde bir defadan fazla bir üst sınıfa   
devam etme hakkını kazanamamak.                         
  b) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar hariç olmak üzere ertelenmiş
olsa dahi bir suçtan dolayı mahküm olmak.                    
  c) Bir öğretim yılı veya daha fazla okul ile ilişiğini kesen disiplin cezası
almış olmak.                                  
  d) Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilebilir bir mazerete dayanmaksızın  
kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılmak.             
  e) Parasız yatılı veya burslu okumaktan vazgeçmek.             
  Tatil aylarında okulda kalacak öğrenciler:                 

  Madde 12 - Tatil aylarında parasız yatılı öğrencilerden kalacak yeri olma- 
yanların okullarda veya belli yerlerde toplanmak suretiyle barındırılmalarına ve
sosyal yardımlardan faydalandırılmalarına devam olunur.             
  Parasız yatılı ve burslu okumanın karşılıksız oluşu:            

  Madde 13 - Bu Kanun hükümlerine göre parasız yatılı veya burslu okumak   
suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir sebeple okuldan ayrılan öğrenciler  
hiçbir şekilde mecburi hizmet,tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulmazlar. 
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 KISIM - III                  
               Çeşitli Hükümler                 
                                        
  Yönetmelik:                                 

  Madde 14 - İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının parasız yatılı veya burs- 
lu olarak alınacak öğrencilerde aranacak şartlara; seçme - sıralama sınavlarına;
kontenjanların tespiti ile dağıtımına; parasız yatılı öğrencilikten burslu öğ- 
renciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçirilmeye; sosyal 
yardımlara; parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesine; parasız yatı-
lı veya burslu ögrencilerin bir okuldan başka bir okula nakillerine ilişkin hu- 
suslarla bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar,bu Kanunun yayımı tari-
hinden itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle dü- 
zenlenir.                                    
  Yürürlükten kaldırılan kanunlar:                      

  Madde 15 - Aşağıdaki kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.          
  a) 8/6/1926 tarih ve 915 sayılı Lise ve Orta Mekteplere Alınacak Leyli Mec- 
cani Talebe Hakkında Kanun ile bu Kanuna Müzeyyel 19/5/1932 tarih ve 1967 sayılı
Kanun.                                     
  b) 5/5/1928 tarih ve 1237 sayılı Meccani Leyli Talebenin Mecburi Hizmetleri-
ne Dair Kanun ile bu Kanuna Müzeyyel 30/5/1929 tarih ve 1484 sayılı ve 25/5/1938
tarih ve 3400 sayılı kanunlar.                         

  Ek Madde 1 - (9/11/1983 - 2947 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek 
maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)             
  2684 sayılı Temeleğitim ve Orta öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda ve diğer kanunlar-
da geçen "Temeleğitim"deyimi "İlköğretim" olarak değiştirilmiştir.       

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce İlköğretim ve ortaögretim
kurumlarında parasız yatılı veya burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olan-
lar bu Kanun hükümlerinden, daha önce okuldan her ne sebeple olursa olsun ayrıl-
mış veya mezun olmuş öğrenciler ise bu Kanunun sadece 13 ncü maddesi hükmünden 
faydalanırlar. Ancak kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan parasız yatılı 
veya burs karşılığı paralar geri verilmez ve hizmet karşılığı aranmaz.     

  Geçici Madde 2 - Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya
kadar mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına  
devam olunur.                                  

  Geçici Madde 3 - Parasız yatılı okulların kapasitelerinin artırılması mak- 
sadıyla beş yıllık bir plan hazırlanır ve bunun uygulanması için bütçede yeterli
ödenek ayrılır.Öngörülen kapasiteye ulaşılıncaya kadar öğretmen çocuklarından  
sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrenciler için boş pansiyon kapasitele-
rinden yararlanılır.                              
  Yürürlük                                  

  Madde 16 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürÜrlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    2684 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
 Kanun                            Yürürlüğe    
  No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi   
----------- ----------------------------------------------  -------------  
 2947               ---             11/11/1983    
KHK/336              ---              5/8/1988    
 3857               ---             12/12/1992    
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (Ek - 15 )