Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
             KARASULARI KANUNU                   
                                        
  Kanun Numarası    :2674                         
  Kabul Tarihi     :20/5/1982                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih :29/5/1982 Sayı: 17708            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 338           
                                        

  Madde 1 - Türk karasuları Türkiye ülkesine dahildir.            
  Türk karasularının genişliği altı deniz milidir.              
                                        
  Bakanlar Kurulu, belirli denizler için, o denizlerle ilgili bütün özellikle-
ri ve durumları gözönünde bulundurmak ve hakkaniyet ilkesine uygun olmak şartıy-
la, altı deniz milinin üstünde karasuları genişliği tespit etmeye yetkilidir.  
                                        

  Madde 2 - Türkiye ile kıyıları bitişik veya karşılıklı olan Devletler ara- 
sında karasuları anlaşma ile sınırlandırılır. Bu anlaşma bölgenin bütün ilgili 
özellikleri ve durumları gözönünde bulundurularak, hakkaniyet ilkesine göre   
yapılır.                                    
                                        

  Madde 3 - Karasularının genişliği, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas 
hatlardan itibaren ölçülür.                           
                                        

  Madde 4 - Esas hatların kara tarafında kalan sular ve körfez suları, Türk  
iç sularıdır. Daimi liman tesisleri kıyının bir parçası sayılır ve bu tesisler- 
den en açıkta olanlarının kara tarafında kalan sular ve dış limanlar iç sulara 
dahildir.                                    
                                        

  Madde 5 - İç suların dış sınırını belirleyen ve karasularının genişliğini  
ölçmekte esas olan hatlar, bu amaçla hazırlanan büyük ölçekli deniz haritaların-
da gösterilir.                                 
                                        

  Madde 6 - 15/5/1964 tarih ve 476 sayılı Kanunla, diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştir.                  
                                        

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 8 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.