Endeksler
                                        
                                        
           ADLi TIP KURUMU KANUNU                   
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2659                        
  Kabul Tarihi      : 14/4/1982                     
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih : 20/4/1982 Sayı : 17670           
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 301            
                                        
                                        
           BİRİNCİ BÖLÜM                       
            Kuruluş                         
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 1 - Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere Adalet Bakanlı- 
ğına bağlı Adli Tıp Kurumu kurulmuştur.                     
                                        
  Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde ayrıca kuruma bağlı olarak Adli Tıp İhti- 
sas Daireleri veya şubeleri kurabilir.                     
                                        
  Görev :                                   

  Madde 2 - Adli Tıp Kurumu, mahkemeleri ile hakimlikler ve savcılıklar tara- 
fından gönderilen Adli Tıp ile ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini 
bildirmekle yükümlüdür.                             
                                        
  Kuruma dahil birimler:                           

  Madde 3 - Adli Tıp Kurumu:                         
  a - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı;                       
  b - Adli Tıp Başkanlar Kurulu;                       
  c - Adli Tıp Genel Kurulu;                         
  d - Adli Tıp İhtisas Kurulları;                       
  e - Adli Tıp İhtisas Daireleri;                       
  f - Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı;                    
  g - Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden;                     
    Oluşur.                                 
                                        
  Adli Tıp Kurumu Başkanlığı:                         
                                        

  Madde 4 - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı: Adli Tıp Uzmanı bir Başkan ve Adli Tıp
Uzmanı bir Başkan Yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen 
birim ve müdürlüklerden oluşur.                         
  Adli Tıp Başkanlar Kurulu :                         

  Madde 5 - Adli Tıp Başkanlar Kurulu; Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığın-
da, Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanlarından oluşur.              
  Adli Tıp Genel Kurulu:                           

 

 
  Madde 6 - Adli Tıp Genel Kurulu; Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, 
ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden oluşur.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Kurulda görüşülen konu, daha önce Kurum merkezinde veya taşradaki adli
Tıp ihtisas dairelerinde karara bağlamış ise, Adli Tıp Genel Kuruluna Kurum mer-
kezindeki ilgili ihtisas dairesi başkanı, yokluğunda vekili iştirak eder ve oy- 
lamaya katılır.                                 
  Genel Kurul için yeteri kadar raportör bulundurulur.            
                                        
  Adli Tip İhtisas Kurulları:                         

  Madde 7 - Adli Tıp Kurumunda beş İhtisas Kurulu bulunur. Her İhtisas Kurulu 
bir başkan ile aşağıdaki üyelerden oluşur.                   
  a. Birinci İhtisas Kurulu birer;                      
  - Adli Tıp,                                
  - Patolojik Anatomi,                            
  - İç Hastalıkları,                             
  - Kardioloji,                               
  - Genel Şirürji,                              
  - Nöroşirürji,                               
  - Kadın Hastalıkları ve Doğum,                       
  b. İkinci İhtisas Kurulu birer;                       
  - Adli Tıp,                                
  - Genel Şirürji,                              
  - Kadın Hastalıkları ve Doğum,                       
  - Radyoloji,                                
  - Göz,                                   
  - Kulak - Boğaz - Burun Hastalıkları,                   
  c. Üçüncü İhtisas Kurulu birer;                       
  - Adli Tıp,                                
  - Genel Şirürji,                              
  - Ortopedi ve Travmatoloji,                        
  - Nöroloji,                                
  - İç Hastalıkları,                             
  - Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz,                    
  d) (Değişik: 26/3/1987 - 3334/1 md.) Dördüncü ihtisas Kurulu birer;     
  - Adli Tıp,                                
  - Ruh sağlığı ve hastalıkları,                       
  - Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları,                    
  - Nöroloji,                                
  - Anatomi,                                 
  - Patolojik anatomi,                            
  - Radyoloji,                                
  e. Beşinci İhtisas Kurulu birer;                      
  - Adli Tıp,                                
  - Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları,                
  - Farmakoloji,                               
  - Biyokimya,                                
  - Analitik Kimya,                             
  - Allerji,                                 
  - İmmünoloji,                               
  - Anestesi ve Reanimasyon,                         
    Uzmanlarından oluşur.                          
  İhtisas Kurullarında yeteri kadar rapotör bulundurulur.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Adli Tıp Kurumu İhtisas Daireleri:                     

  Madde 8 - Adli Tıp İhtisas Daireleri,                    
  a - Morg,                                  
  b - Gözlem,                                 
  c - Kimyasal Tahliller,                           
  d - Biyoloji,                                
  e - Fizik İncelemeler,                           
  f - Trafik,                                 
  Daireleri Başkanlıkları ile yönetmelikte belirtilen şubelerinden oluşur.  
  Her ihtisas dairesinde uzman bir daire başkanı ile sayıları yönetmelikte  
tespit edilen yeteri kadar uzman bulunur.                    
  Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı:                      

  Madde 9 - Bu Kanunun birinci maddesi gereğince Bakanlık gerekli görülen yer-
lerde birden fazla Adli Tıp İhtisas Daireleri açtığında bu yerlerde ayrıca Adli 
Tıp Kurumu Grup Başkanlığı da kurulur.                     
  Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı bir Başkan ile buna bağlı bürodan oluşur.  
  Grup Başkanlığı görevini daire başkanlarından en kıdemli Adli Tıp öğretim  
üyesi, yoksa, akademik unvana sahip en kıdemli öğretim üyesi, onun da bulunmama-
sı halinde en kıdemli daire başkanı yürütür.                  
  Grup başkanlıklarının görevleri, çalışma usul ve esasları ile teşkil edile- 
cek büroların kuruluşları yönetmelikte gösterilir.               
  Adli Tıp Şube Müdürlükleri:                         

  Madde 10 - Adli Tıp Şube Müdürlüklerinin adli tabiplerden başka kimlerden 
oluşacağı, görevleri, çalışma usul ve esasları, nerelerde kurulacağı yönetmelik-
te gösterilir.                                 
                                        
             İKİNCİ BÖLÜM                      
              GÖrevler                       
                                        
  Adli Tıp Kurumu Başkanının görevleri: