Endeksler
                                        
                                        
        ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERE VE           
          BUNLARLA İLGİLİ KİŞİLERE UYGULANACAK             
           CEZA HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası     : 2644                       
  Kabul Tarihi      : 26/3/1982                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 30/3/1982 Sayı: 17649           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 285          
                                        
  Beyan yükümlülüğü süresi:                          

  Madde 1 - 13/1/1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkartılmış  
bulunan 35 ve 37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde ödeme güçlüğü içinde olan 
bankerlere ve bunlarla ilgili kişilere; yapmakla yükümlü bulundukları bildirim 
ve beyanlarda, işlemeye başlamış veya sona ermiş süreler için, bu Kanunla 15  
günlük ek bir süre tanınmıştır.                         
  Söz konusu bankerler ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde anılan sair ilgili- 
ler, daha önce beyanda bulunmuş olsalar bile, bu 15 günlük süre içinde eski be- 
yan ve bildirilerini (aynen veya tashihen) tekrarlamakla yükümlü kılınmışlardır.
Daha önce hiç beyanda bulunmamış olanlar da beyanlarını aynı süre içinde yapmak 
zorundadırlar.                                 
  37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinde belirtilen (geçer- 
siz tasarruflar) ın konusu olan mal ve haklara ilişkin olarak 14/1/1982 tarihin-
den sonra yapılmış olan her türlü tasarrufların da ilgili tasarrufu yapanlarca, 
söz konusu 15 günlük süre içinde beyan edilmesi zorunludur.           
  15 günlük süre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işlemeye başlar. Ancak 
tasfiye, görevli bakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar tarafından 
istenmiş ise; 15 günlük süre, tasfiye kurullarınca tasfiyenin açıldığına dair  
yapılacak ilandan itibaren başlar.                       
  Yükümlülük ve yasaklara uymama:                       

  Madde 2 - Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler aşağıdaki şekilde ce- 
zalandırılırlar:                                
  1. a) Bu Kanunun 1 nci maddesiyle tanınmış olan 15 günlük süre içinde, Kanun
Hükmündeki Kararnamelerde belirtilen hususlar için eski beyanlarını teyiden veya
tashihen tekrarlamayan veya beyandan kaçınan, gerçek dışı ya da eksik beyanda  
bulunan;                                    
  b) Mal veya paralarını kaçıran, muvazaalı alacak veya borç ilişkileri kuran;
  c) Söz konusu kararnameler gereğince tasfiyeye tabi tutuldukları halde ilan 
ve reklam yasağına uymayan;                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Gerçek kişi bankerler, bunların müdür ve yönetici olarak çalıştırdığı kişi- 
ler ile tüzelkişi bankerlerin yukarıdakilerden başka ortakları ve bu fiillere  
bilerek iştirak edenler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca 
üç yıldan on yıla kadar hapis cezası hükmolunur.                
  2. Kaçırılan veya muvazaa konusu edilen mal veya paraların elde edilmemesi 
halinde 1 numaralı fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılarak hükmedilir ve
ayrıca kaçırılan veya muvazaa konusu olan değerin iki katı ağır para cezası ve- 
rilir.                                     
  3. a) Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, ortaklarına, müdürlerine, yö- 
neticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıkları-
na, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanlar, borçlarını ve borçları teminat-
sız ise borca yeter değerde taşınır veya taşınmaz mal ve hakları;        
  b) Yukarıda sayılan kişilere ait olan mal, para, hak ve menkul kıymetler ile
menfaatleri herhangi bir sebeple ellerinde bulunduranlardan bu mal, para, hak ve
menkul kıymetler ile menfaatleri;                        
  c) 2578 Sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılmış bulunan Kanun Hükmünde Ka- 
rarnamelerle geçersiz kılınan tasarruflardan yararlanmış olanlardan yararlandık-
ları bu hak ve menfaatleri;                           
  Öngörülen süreler içinde bildirmeyenler;                  
  d) Yukarıda sözü edilen mal, para, hak ve menkul kıymetler ile menfaatleri 
kaçıranlar veya muvazaa suretiyle bunları konu eden alacak ve borç ilişkisine  
girenler;                                    
  Hakkında bu maddenin bir ve iki numaralı fıkralarındaki cezalar hükmolunur. 
  Taksiratlı veya hileli iflas:                        

  Madde 3 - 13/1/1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun
Hükmünde Kararnamelerin uygulanmasında İcra ve İflas Kanununun 310 ve 311 nci  
maddelerinde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde, tasfiye kararı iflas ka-
rarı hükmünde olup, ilgili bankerler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa 
bile ayrıca Türk Ceza Kanununun 506 ve 507 nci maddeleri uygulanır.       
  Ödeme planı verecekler hakkında uygulanacak hükümler:            

  Madde 4 - 1. 14/1/1982 tarihinden önce bankerlik faaaliyetleri sebebiyle ge-
rek anapara gerekse faizler için karşılıksız, çek, poliçe ile bono ve bu sayı- 
lanların niteliklerini taşımasalar bile borç ikrarını içeren herhangi bir belge 
düzenlemek suretiyle veya sair surette Türk Ceza Kanununun 503 ncü maddesinde  
yazılı suçu işleyen bankerlerden (daha önce tasfiye için başvuranlar, beyanname 
verenler veya haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilenler dahil);     
  Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 35 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 37 Sayılı Kararname ile değişik 5 nci maddesinde belirtilen esasla-
ra göre beyanda bulunup tüm borçlarını bir yılı geçmeyen sürede ödeyeceğini gös-
terir bir planı, ilgili Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile tasfiye ile görevli 
mahkemeye vermesi ve ödeme planı ile göstereceği teminatın görevli mahkemece uy-
gulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görülmesi halinde 
bunlar hakkında:                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu suçtan dolayı;                              
  a. Hazırlık soruşturmasının durdurulmasına Cumhuriyet Savcılığınca;     
  b. İlk ve son soruşturmanın durdurulmasına ilgili hakimlik veya mahkemece; 
  c. İnfaz edilecek veya infaz edilmekte olan cezaların infazının durdurulma- 
sına ilgili mahkemece;                             
  Karar verilerek tutuklu veya hükümlü olanlar salıverilir.          
                                        
  2. Bu suretle salıverilmesine karar verilen tutuklu veya hükümlüler, ikamet-
gahlarının bulunduğu yerdeki kolluk makamlarına teslim edilerek yoklama defteri-
ne kaydedildikten sonra serbest bırakılırlar.                  
                                        
  3. Tutuklu veya hükümlü olmayan sanıklar da ödeme planı ve gösterecekleri  
teminatın görevli mahkemece uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabi- 
lir nitelikte görüldüğü tarihi izleyen gün içinde ikametgahlarının bulunduğu  
yerdeki kolluk makamlarının yoklama defterine kaydolmak zorundadırlar.     
                                        
  4. İki ve üç numaralı fıkralarda sayılan kişiler, tasfiye kararı kaldırılın-
caya kadar birer hafta aralıklarla yoklamaya gelmek zorundadırlar. Tasfiyenin  
kaldırılmasına karar verilinceye kadar bunların yurt dışına çıkmaları yasaktır. 
Bu süre içinde dava ve ceza zaman aşımı işlemez.                
                                        
  5. Bir numaralı fıkra uyarınca haklarında işlem yapılanlardan, 35 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin 10 ncu maddesine göre tasfiyenin kaldırılmasına karar 
verilenler hakkında:                              
                                        
  a) Durdurulmuş bulunan hazırlık soruşturmalarında kovuşturmaya mahal olmadı-
ğına;                                      
                                        
  b) İlk ve son soruşturmanın durdurulması hallerinde davanın ortadan kaldı- 
rılmasına;                                   
                                        
  c) İnfazın durdurulduğu durumlarda mahkümiyet hükümlerinin yerine getirilme-
mesine;                                     
                                        
  Karar verilir.                               
                                        
  6. Beş numaralı fıkra gereğince, yerine getirilmemesine karar verilen mahkü-
miyet hükümlerinin kanuni sonuçları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş 
olan para cezaları iade edilmez, mahkümiyet hükmüne ait sicil varakaları adli  
sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilme- 
miş olanlar için sicil varakası tesis edilmez.                 
                                        
  7. Bir numaralı fıkra gereğince işlem yapılanlardan ödeme planında göster- 
dikleri süre içinde tasfiyenin kaldırılmasına karar verilmiyenlerin durumu, tas-
fiye kurullarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve bunlar hakkında: 
                                        
  a) Durdurulmuş olan hazırlık soruşturmasına;                
  b) Soruşturmanın durdurulması kararı verilmiş olan davalara;        
  c) İnfazı durdurulmuş olan mahkümiyet hükümlerinin infazına;        
                                        
  Devam olunur.                                
                                        
  8. Tasfiye ile görevli mahkemelerce, beyanları ve ödeme planları uygulana- 
bilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görülmeyen veya süresi 
içinde müracaat etmeyen bankerler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.      
                                        
                                        
                                        
                                        
  9. Bu maddenin bir numaralı fıkrasına göre verilen ödeme planı ve teminatın 
mahkemece uygun görülmesi nedeniyle haklarındaki soruşturmanın veya hükmün infa-
zının durdurulmasına karar verilenlerden, ödeme beyanındaki bilgilerin gerçek  
dışı olduğu anlaşılanlar ile bu Kanunun ikinci maddesinde yazılı diğer suçları 
işleyenler hakkında anılan 2 nci maddenin bir numaralı fıkrasındaki ceza hükmo- 
lunur.                                     
                                        
  10. Bu maddedeki kolluk makamlarına başvurma veya yoklamaya ilişkin yükümlü-
lüklere uymayanlara üç aydan bir yıla kadar hapis, yurt dışına çıkma yasağına- 
uymayanlara ise iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşyüzbin liradan ikimilyon 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.                    
                                        
  Diğer cezalar:                               

  Madde 5 - 13/1/1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan ve  
çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnamelerde yazılı olup bu Kanunda ayrıca  
cezalandırılmamış olan yükümlülük ve yasaklara uymayanlar hakkında, eylemleri  
başka bir suç oluştursa bile ayrıca beşyüzbin liradan ikimilyon liraya kadar  
ağır para cezası hükmolunur. Ancak suç vahim görüldüğü takdirde para cezasına  
ek olarak üç aydan altı aya kadar hapis cezasına da hükmolunur.         
                                        
  Yasak hükümler:                               

  Madde 6 - Bu Kanunda yazılı cezalar ertelenemez ve 647 sayılı Cezaların İn- 
fazı Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi uygulanamaz.               
                                        
  Uygulanmayacak ceza hükümleri:                       

  Madde 7 - 1. 13/1/1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan  
kanun hükmünde kararnamelere ve bu Kanunda öngörülen esaslara göre işlem yapı- 
lanlardan esas borçlarının tamamını kararnamelerde ve bu Kanunda belirtilen hü- 
kümler dairesinde ödeyenler hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu-
nun 17 nci maddesi ve bu Kanunu değiştiren 2520 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge-
reğince kovuşturma yapılmaz, açılan dava ve yapılan kovuşturmaya devam olunmaz, 
mahkümiyet kararı varsa bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.      
                                        
  2. Kararnamelere göre tasfiyeye tabi tutulan gerçek ve tüzelkişi bankerlere 
ikrazda bulunmuş olanlar hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu  
hükümleri uygulanmaz.                              
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.