Endeksler
                                        
                                        
                                        
         AFGANİSTAN'DAN PAKİSTANA SIĞINAN TÜRK SOYLU          
            GÖÇMENLERİN TÜRKiYE'YE KABULÜ VE             
               İSKANINA DAİR KANUN                
                                        
                                        
  Kanun Numarası       : 2641                      
  Kabul Tarihi        : 17/3/1982                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 19/3/1982 Sayı: 17638          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 275        
                                        

  Madde 1 - Afganistan'daki olaylar nedeniyle Pakistan İslam Cumhuriyetine sı-
ğınmış Türk Soylu Afgan ailelerinden, Türkiye'ye yerleşmek isteyenler, bir defa-
ya mahsus olmak üzere, serbest veya iskanlı göçmen olarak kabul olunabilirler. 
Bunların kabulleri ve iskanları, bu Kanun ile 2510 sayılı "İskan Kanunu" ve 1306
sayılı "2510 Sayılı İskan Kanununa Ek Kanun" hükümlerine göre yapılır.     
  Gayrimenkul verilerek yapılacak iskanda vali veya kaymakamlar temlike yetki-
lidir. Temlik cetvelinde ailenin bütün fertleri eşit hisselerle belirtilir ve  
tapuya da temlikteki gibi tescil edilir.                    

  Madde 2 - 3 üncü maddede belirtilen görevleri yapmak üzere; İçişleri Bakan- 
lığının koordinatörlüğünde, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Maliye, Milli  
Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Tarım ve Orman,  
İmar ve İskan, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşki- 
latı Müsteşarlığı, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ve Türkiye Kızılay Der- 
neği Genel Başkanlığı yetkililerinden oluşan bir Üst Komisyon kurulur.     
  Üst Komisyona bağlı olarak, İçişleri Bakanlığınca belirlenen illerde valinin
veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, konunun özelliği dikkate alınarak 
birinci fıkrada yazılı bakanlıkların ve kuruluşların o ildeki şube ve kurum baş-
kanlarının iştirak edeceği alt komisyonlar kurulur.               

  Madde 3 - Üst Komisyonun görevleri şunlardır:                
  a) Türkiye'ye göçmen olarak gelecek Türk Soylu Afganlıların kabul şartları- 
nı, sayılarını, geçici ve kati iskan yerlerini belirlemek,           
  b) Yerleştirme ve iskan programlarını hazırlamak,              
  c) Göçmenleri üretici duruma getirmek için gereken tedbirleri almak,    
  d) Ön heyetin Pakistan'da yapacağı her türlü giderler ile göçmenlerin bulun-
dukları yerlerden nakil, barındırma ve iskan masrafları için sağlanan ödeneğin 
ilgili bakanlıklar ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığına aktarılacak  
miktarını belirlemek,                              
  e) Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.   

  Madde 4 - İllerdeki alt komisyonlar, üst komisyonun vereceği görevleri ya- 
par.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Üst Komisyonun aldığı kararlar İçişleri Bakanının onayı ile kesin-
leşir.                                     
  Üst ve alt komisyonların çalışma şekil ve şartları ile bu Kanunun uygulanma-
sına ilişkin konular ikinci maddede yer alan Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar
ve kuruluşların görüşleri alınarak, İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yö- 
netmelikle düzenlenir.                             

  Madde 6 - Bu göçmenlerin Türkiye'ye getirecekleri kendilerine ait zati ve ev
eşyalarının tamamı ile mülkiyetinin kendilerine ait olduğu, Üst Komisyonca be- 
lirlenecek şekilde belgelenen her türlü eşya ve damızlık hayvan, bir defada ge- 
tirilmek koşuluyla gümrük vergi ve resimlerinden (damga vergisi dahil) muaftır. 
  Yukarda sözü edilen hükmün uygulanmasında, Kambiyo ve Dış Ticaret Rejimi  
tahdit ve takyitleri aranmaz.                          

  Madde 7 - Bu göçmenlerin nakil ve iskan masrafları ile diğer giderleri için 
gerekli ödenekler öncelikle sağlanır. Bu ihtiyaçları karşılamak için; ilgili Ba-
kanlık ve kuruluş bütçeleri içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Mali-
ye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma veya Kızılay'a ödeme yap- 
maya ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

  Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.