Endeksler
                                        
            TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (1)(2) (3)            
                                        
  Kanun Numarası        : 2634                     
  Kabul Tarihi         : 12/3/1982                   
  Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 16/3/1982 Sayı: 17635         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 262         
                                        
                   *                     
                  * *                     
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
    yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre    
         düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
                   *                     
                  * *                     
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
             Amaç, Kapsam ve Tanımlar                
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, di-
namik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağla- 
maktır.                                     
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği turizm bölgeleri, 
turizm alanları ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine, turizm 
yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine  
ilişkin hükümleri kapsar.                            
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda yer alan;                       
  a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,                 
  b) Turizm Bölgeleri: Sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile tespit ve ilan edilen bölgeleri,                      
  c) Turizm Alanları: Turizm bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngö- 
rülen, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit
ve ilan edilen doğal veya sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanları,   
  d) Turizm Merkezleri: Turizm bölgeleri içinde veya dışında yeri, mevkii ve 
sınırları Bakanlığın önerisi, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilan edilen, 
turizm yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini,             
  e) Turizm İşletmeleri: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişiler-
ce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet göste-
ren ticari işletmeleri,                             
--------------------                              
(1) Bu Kanunla belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, 3/5/1985 tarih ve  
  3194 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması, anı- 
  lan 3l94 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde hükme bağlanmıştır.        
(2) Bu Kanunun, 4/4/1988 tarih ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdür- 
  lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye aykırı hüküm-
  leri mezkür KHK' nin 58 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.    
(3) Bu Kanun çerçevesinde çıkarılan kararnameler eki krokilerde belirtilen yer- 
  lerdeki düzenlemeler için 19/10/1989 gün ve 383 sayılı KHK'nin geçici 1 inci
  maddesine bakınız.                             
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek-5)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Turizm Yatırım Belgesi: Turizm sektöründe yatırım yapana tespit edilen  
yatırım dönemi için Bakanlıkça verilen belgeyi,                 
  g) Turizm İşletmesi Belgesi: Turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm iş- 
letmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi,                     
  h) Belgeli Turizm Yatırım veya İşletmeleri: Bakanlıkça belgelendirilmiş ya- 
tırım veya işletmeleri,                             
  i) Yat: Ölçü belgesinde (mesaha şahadetnamesi) yat şeklinde tescil edilen  
gemiler ile ölçü belgesinin bulunmaması halinde gezi ve spor amacıyla yararlanı-
lan ancak, yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan tekmil deniz araçlarını,  
  İfade eder.                                 
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                  
                                        
  Turizm bölge, alan ve merkezlerinin tespiti:                

  Madde 4 - Turizm bölgeleri turizm alanları ve turizm merkezlerinin tespitin-
de; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış, 
av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate 
alınır.                                     
  Belge alınması:                               

  Madde 5 - a) Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik 
tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan, 
turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur.   
  b) Belgeli yatırımlara, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde başlanması ve 
yatırımın tamamlanarak işletmeye açılması zorunludur. Ancak, Bakanlıkça kabul  
edilen zorunlu sebeplerle bu süre uzatılabilir.                 
  Doğal turizm kaynaklarının korunması ve kullanılması:            

 

 
  Madde 6 - Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde; Devletin hüküm ve ta-
sarrufu altındaki yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu yararına kulla- 
nılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler,bu Kanunun 3 üncü maddesindeki bel-
gelere sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın 8 inci maddedeki koşullara 
uygun olarak, imar planlarına göre yapılabilir ve işletilebilir.        
  Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu al- 
tındaki yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel özelliklerini bozmamak, turizm iş- 
letmelerine zarar vermemek ve imar planlarına uygun olmak ve Bakanlıktan izin  
almak kaydıyla kamuya yararlı diğer yapı ve tesisler yapılabilir ve işletilebi- 
lir.                                      
  Deniz, göl ve akarsular ile kıyıları, özelliklerini bozucu ve yıpratıcı şe- 
kilde kullanılamaz. Bu yerlerden kum, çakıl ve taş alınması gibi çeşitli şekil- 
lerde yararlanma 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununa göre Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığının görüşü alınmak kaydiyle Bakanlığın iznine bağlıdır.  
  Planlar:                                  

  Madde 7 - Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Bakanlıkça yapılan ve-
ya yaptırılan ve İmar ve İskan Bakanlığına sunulan planlar altı ay, haritalar ve
kıyı kenar çizgisi iki ay içinde onaylanır.                   
  Bakanlık, turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde İmar ve İskan Bakanlı- 
ğınca onaylı nazım imar planlarına uygun olarak, turizm amaçlı imar uygulama  
planlarını tadil etmeye ve onaylamaya yetkilidir.                
  Turizm alanları ve turizm merkezleri dışında belediye sınırları ve mücavir 
alanları içinde kalan ve imar planları ile turizme ayrılan arsalardan; üzerinde 
bel-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
geli turizm işletmesi bulunan veya Bakanlıkça talep edilenler hakkında yapılması
gereken imar planı değişiklikleri öncelike yapılır.               
  Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde turizm dışı kullanıma ilişkin  
imar uygulama planları ve altyapı projeleri, ilgili kuruluşça, Bakanlığın olumlu
görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konur. Bakanlık bu konudaki görüşünü 3 ay   
içinde ilgili kuruluşa bildirir.                        
  Turizm bölgeleri ve turizm merkezleri dışındaki bu gibi işlemleri, ilgili  
kuruluş Bakanlık ile koordine eder.                       
  Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı:                 

  Madde 8 - A. Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde Bakanlığın talebi  
üzerine, imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallar 
dan;                                      
  (1) Hazineye ait olan yerlerle ormanlar, ilgili kuruluşlarca Bakanlığa   
tahsis edilir.                                 
  Bu tahsisler:                                
  (a) Hazine adına tescili yapılmamış Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki  
yerlerle kapanan yollar ve yol fazlalarının resen tescili,           
  (b) Ormanların, turizme ayrılması ve amenejman planlarının tadili,     
  İşlemleri tamamlandıktan sonra yapılır ve talep tarihinden başlayarak en geç
1 ay içinde tamamlanır.                             
  (2) Kamu kuruluşlarına ait olanlar, talep tarihinden başlayarak en geç 2 ay 
içinde Hazine adına tapuya tescil ve Bakanlığa tahsis edilir. Devre ilişkin   
şartlar ve bedel, ilgili kuruluşlar ile Hazine arasında 6830 sayılı İstimlak Ka-
nununun 30 uncu maddesine göre çözümlenir.                   
  (3) Diğer gerçek ve tüzelkişiler ile vakıflara ait olup turizm işletmesi  
belgesine sahip olmayanlar, Bakanlıkça kamulaştırılarak, Hazine adına tapuya  
tescil ve tescil tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde Bakanlığa tahsis edi- 
lir. Uyuşmazlıklarda dava ve takipler kamulaştırma kararına değil, bedeline   
ilişkin olarak yürütülür ve sonuçlandırılır. Uyuşmazlıkların çözümlenmemiş olma-
sı, arazinin turizm amaçlı kullanıma tahsisine engel sayılmaz.         
  B. (A) fıkrasına göre tahsis edilen taşınmaz mallar yatırımcıya intikal et- 
tirilinceye kadar, Hazinece Bakanlıktan bir ödeme talep edilmez.        
  C. Bu taşınmaz malların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerine
irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile süreler, bedeller, hakların sona er- 
mesi ve diğer şartlar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ta-
rafından 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6831 sayılı Orman 
Kanunu ile hükümlerine bağlı olmaksızın müştereken tespit edilir.        
  D. Bakanlık, bu taşınmaz malları (C) fıkrası uyarınca tespit edilmiş olan  
şartlarla Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilere kiralamaya, tahsis et-
meye, bu taşınmaz mallar üzerinde müstakil ve daimi haklar dahil irtifak hakkı 
tesisine ve bunlardan altyapı için gerekli olanlar üzerinde, altyapıyı gerçek- 
leştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisine yetkilidir.    
  E. Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki taşınmaz malların iktisa- 
sabı, 442 sayılı Köy Kanunu ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı uy-
ruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu kararı ile istisna edilebilir.  
  F. Turizm bölgelerinde, turizm alan ve turizm merkezleri dışında kalan ve  
imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmaz mallara da, Bakanlığa bu 
böl-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
gelerde yatırım yapmak maksadıyla müracaat vaki olduğunda, Bakanlığın talebi  
üzerine bu madde hükümleri uygulanır.                      
  G. Kamu kuruluşlarına ait turizm, eğitim ve dinlenme maksatlı tesisler, tu- 
rizm bölgeleri ve turizm merkezleri içinde kalsalar dahi, kurumlarına bağlı ola-
rak faaliyetlerine devam ederler ve bu madde hükümleri dışındadırlar.      
  Kamu yatırımları:                              

  Madde 9 - a) Turizm alanları ve turizm merkezlerinin yol, su,kanalizasyon, 
elektrik ve telekomünikasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının ilgili kamu kuruluşla- 
rınca öncelikle tamamlanması zorunludur. Bu maksatla ilgili Bakanlık ve kuruluş-
lara tahsis edilen ödenekler Bakanlığın uygun görüşü alınmadan başka maksatla  
kullanılamaz.                                  
  b) Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kamu kuruluşlarınca turizm işletmecili-
ği amaçlı yatırımlar programlanamaz.                      
  Fiyat tarifeleri:                              

  Madde 10 - Belgeli işletmelerin, uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazır- 
lanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler Bakanlıkça belirlenir. İşletmeler
en geç Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılında, uygulayacakları tari-
felerini Bakanlığa göndermek zorundadırlar.                   
  Belgeli işletmelerde Bakanlıkça belirlenen ilkeler uyarınca onaylanmış tari-
felerin dışında, başka bir tarife uygulanamaz. İşletmeler, onaylanmış fiyat ta- 
rifelerini Bakanlıkça saptanan esaslara uygun olarak kolayca okunabilecek bir  
yerde bulundurmak ve ayrıca istendiğinde göstermek zorundadırlar.        
  Bilgi verme: