Endeksler
                                        
                                        
       UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM          
         HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU VE 926 SAYILI            
        TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA            
         DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)            
                                        
  Kanun Numarası      : 2629                       
  Kabul Tarihi       : 28/2/1982                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 28/2/1982 Sayı: 17619 (Mükerrer)     
  Yayımlandığı Düstur:   : Tertip : 5 Cilt: 21 Sayfa: 251          
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        
      Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız         
     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"       
              Cilt: 2  Sayfa: 1209                
                                        
                  *                      
                 * *                      
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup pilot, silah sistem  
operatörü uçuş ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam- 
lar ile bunların adayları hakkında uygulanır.                  
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 2 - Bu Kanunun amacı, birinci maddede sayılanların niteliklerinin,  
hizmet sürelerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların öden- 
mesine ilişkin esas ve yöntemlerin düzenlenmesidir.               
                                        
  Tarifler:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir.  
  a) Pilot ve pilot adayı: Türk Silahlı Kuvvetleri uçuş eğitimi teşkillerinden
veya yabancı bir devlet uçuş okul veya kurslarından pilotluk diploması alan ve 
diploması usulüne göre onaylanan kimseye pilot; pilot olmak için sayılan yerler-
de fiilen uçuşa başlayanlara pilot adayı denir.                 
  Pilotlar, statülerine göre jet pilotu ve pervaneli pilotu olmak üzere ikiye 
ayrılır.                                    
  1. Muharip jet uçuş birliklerinde; av, av - bombardıman ve taktik keşif gö- 
revleri yapmak üzere yetiştirilerek jet pilotu sertifikası alan ve bu niteliğini
muhafaza eden pilot, jet pilotu statüsünde,                   
  2. Jet pilotu statüsü dışında kalan diğer pilotlar pervaneli pilotu statü- 
sünde,                                     
  Kabul edilir.                                
  b) Silah sistem operatörü ve silah sistem operatörü adayı: Türk Silahlı Kuv-
vetleri uçuş teşkillerinde veya yabancı bir devlet uçuş okulu veya kursların-  
---------------------                              
(1) "Albay maaşı" ibaresi; 30/7/1988 tarih ve 338 sayılı KHK'yi aynen kabul su- 
   retiyle kanunlaştıran 8/6/1989 gün ve 3570 sayılı Kanunun ikinci maddesi  
   ile "Kıstas aylığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.       
                                        
 KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek-4)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
dan silah sistem operatörü diploması alan ve diploması usulüne göre onaylanan  
pervanesiz jet uçağında; darbe, av-bombardıman, av-önleme ve keşif görevleri  
yapılması için pilotla birlikte uçarak uçaktaki silah sistemlerini kullanan kim-
seye silah sistem operatörü; silah sistem operatörü olmak için jet uçağında uçu-
şa başlayanlara, silah sistem operatörü adayı denir.              
  c) Uçuş ekibi: Uçmakta olan bir hava vasıtasının içinde pilot ile beraber  
bulunarak uçuş vazifelerinin yapılmasına katılmalarının gerekli olduğu kuvvet  
komutanlıklarınca onaylanan kimse veya kimselerdir.               
  d) Paraşütçü ve paraşütçü adayı: Türk Silahlı Kuvvetleri paraşütçülük okulu 
veya yurt içi, yurt dışı kurslarından paraşütçülük diploması alan ve diploması 
usulüne uygun olarak onaylananlara paraşütçü; paraşütçü olmak için sayılan yer- 
lerde fiilen paraşütçülük eğitim ve öğrenimine başlayanlara, paraşütçü adayı de-
nir.                                      
  e) Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa Adam ile Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa  
Adam adayı: Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam okul ve kurslarından diploma alan 
ve diploması usulüne göre onaylanan kimselere niteliklerine göre denizaltıcı  
dalgıç ve kurbağa adam; Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak için sayılan 
yerlerde fiilen eğitim ve öğrenime başlayanlara denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
adam adayı denir.                                
  f) Paraşütçülük hizmeti: Bu hizmet, sağlık nedenleri hariç zorunlu olup,  
Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında paraşütçü, arama-kurtarma, iz bulucu, özel 
harp özel birlik ve paraşütçü komando olarak gösterilen görevler ile bunların  
sevk ve idaresinde bilfiil görevli paraşütçü niteliklerini taşıyan personelin  
hizmetlerine denir.                               
  g) Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam hizmeti: Bu hizmetler, sağlık nedenleri
hariç zorunlu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında Denizaltı, Dalgıç ve  
Kurbağa adam olarak gösterilen görevler ile bunların sevk ve idaresi ile bilfiil
görevli Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa adam niteliklerini taşıyan personelin  
hizmetlerine denir.                               
  h) Uçuş hizmet süresi: Uçucuların, okul veya uçuş kurslarında ilk uçuşa baş-
lama tarihlerinden itibaren uçuculuktan ayrılmalarına kadar geçen uçuculuk sü- 
releridir.                                   
  ı) Paraşütçülük hizmet süresi: Paraşütçülerin, okul veya paraşütçü kursla- 
rında ilk atlayışa başlama tarihinden itibaren paraşütçülükten ayrılmalarına ka-
dar geçen sürelerdir.                              
  j) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet süresi: Denizaltıcı, dalgıç ve
kurbağa adamların denizaltı dalgıç ve kurbağa adam okul veya kurslarında ilk da-
lışa başlama tarihinden itibaren dalıcılıktan ayrılmalarına kadar geçen süreler-
dir.                                      
  k) (Değişik: 30/7/1988-KHK-338/1 md. Aynen kabul: 8/6/1989-3570/1 md.) Kıs- 
tas aylık: En yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.
  l) Hizmet yılı: Bu Kanunda geçen uçuş, atlayış ve dalış hizmet yılları veya 
yalnızca "yıl" kavramları 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 
12 aylık dönemi kapsar.                             
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
              Ödenecek Tazminat                  
  Uçuculara ödenecek tazminat:                        

  Madde 4 - a) Jet pilotlarına ve jet pilot adaylarına kıstas aylığın % 100'ü,
  b) Pervaneli pilot ve Pervaneli pilot adaylarına kıstas aylığın % 70'i,   
  c) (Değişik: 30/7/1988-KHK-338/3 md. Aynen kabul: 18/6/1989-3570/3 md.) Si- 
lah sistem operatörlerine ve silah sistem operatörü adaylarına kıstas aylığının 
% 90'ı,                                     
  d) Uçuş ekibi personeline kıstas aylığın % 65'i,              
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet 
yılı) karşılığında gösterilen oranda aylık uçuş tazminatı ödenir.        
  (Değişik: 9/8/1993-KHK-499/27 md.) Harp Okulu öğrencileri ile sözleşmeli  
subay adaylarına pilotluk eğitimine başlamadan önce havacılık ders konuları   
içerisinde yapacakları fiili uçuş eğitiminin her uçuş saati başına kıstas    
aylığın % 1'i tazminat olarak ödenir.                      
  Paraşütçülere ödenecek tazminat:                      

  Madde 5 - (Değişik: 9/8/1993-KHK-499/28 md.) Askeri paraşütçü hizmet kadro- 
larına atanan paraşütçü ve paraşütçü adayı subay, sözleşmeli subay ve astsubay- 
larla, askeri paraşütçü niteliklerini kurdukları halde kadro ve hizmet gerekleri
nedeniyle Silahlı Kuvvetlerin diğer görevlerine atanan subay, sözleşmeli subay 
ve astsubaylardan kuvvet komutanının onayı ile daha sonra tekrar paraşütçülük  
hizmetlerinde görevlendirilmeleri gerekli görülenlere zorunlu yıllık atlayış  
miktarının yarısını tamamladıkları sürece, kıstas aylığın % 60'ı üzerinden bu  
Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için 1 inci hizmet yılı) karşılı-  
ğında gösterilen oranda aylık atlayış tazminatı ödenir.             
  Paraşütçülerden, Özel Harbin Özel Birliğinde bilfiil görev yapanlara, yıllık
zorunlu atlayış miktarlarını tamamladıkları sürece ek cetvelde hizmet yılları  
karşılığında gösterilen aylık tazminat oranları subaylar ve sözleşmeli subay-  
lar için 20, astsubaylar için 15, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için 10'ar  
puan artırılarak ödenir. Görev esnasında sakatlanarak sağlık kurullarından   
"paraşütle atlayamaz" raporu alan personel de diğer kadro görevlerine ataması  
yapılıncaya kadar bu fıkra hükmünden istifade etmeye devam eder.        
  Özel Harbin Özel Birliğinde ve diğer birliklerde görevli paraşütçülerden,  
görevinin ihtisası gereği aynı zamanda dalgıç ve kurbağa adam olarak da eği-  
tim ve görev yapan subay, sözleşmeli subay ve astsubaylara, dalgıç ve kurbağa  
adamlar için gösterilen zorunlu yıllık dalış süresini de tamamladıkları sürece 
ek cetvelde hizmet yılları karşılığında gösterilen aylık tazminat oranları   
ayrıca 10'ar puan artırılarak ödenir.                      
  Askeri okul öğrencileri ve subay ve astsubay sınıf okulu öğrencilerinden  
(Sözleşmeli subay adayları ve sözleşmeli subaylar dahil) paraşütle atlayış   
eğitimine katılanlar ile askeri paraşütçü olmak üzere seçilen erbaş ve erlere, 
okul veya kursta her atlayış başına kıstas aylığın % 1,5'u, temel atlayışlarını 
tamamlayarak yukarıda belirtilen askeri okullarda paraşüt eğitimine devam eden 
öğrenciler ile paraşütçü kadrolarında görevlendirilen erbaş ve erlere görev-  
lendirildikleri müddetçe her atlayış başına kıstas aylığın % 3'ü atlayış    
tazminatı olarak ödenir. Yılda 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden     
dikkate alınmaz.                                
  Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara ödenecek tazminat:         

 

 
  Madde 6 - Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam kadrolarına atanan veya    
denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere seçilerek eğitime başlayan   
personelden;                                  
  a) (Değişik: 9/8/1993-KHK-499/29 md.) Denizaltıcı subaylar ve sözleşmeli  
subaylar ile denizaltıcı kursiyer ve stajyer subay ve sözleşmeli subaylara   
kıstas aylığın % 70'i.                             
  b) Denizaltıcı astsubaylar ile denizaltıcı kursiyer ve stajiyer astsubay-  
lara kıstas aylığın % 65'i,                           
  c) (Değişik:9/8/1993-KHK-499/29 md.) Dalgıç ve kurbağa adam subay, sözleş- 
meli subay ve astsubaylar ile dalgıç ve kurbağa adam kursiyer ve stajyer    
subay ve astsubaylara, kıstas aylığın % 60'ı,                  
  Üzerinden bu kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hiz-  
met yılı) karşılığında gösterilen oranda aylık dalış tazminatı ödenir.     
  (Değişik: 6/7/1995 - KHK-562/18 md.) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam   
kursu gören sözleşmeli subay adayları ile kurbağaadam kursu gören harp okulu  
öğrencilerine kurs süresince kıstas aylığının % 4'ü oranında aylık dalış taz-  
minatı ödenir. Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam olmak üzere seçilen erbaş   
ve erlere kursa katılmalarını takip eden aybaşından itibaren kıstas aylığının  
% 2'si, kursu başarmalarından itibaren denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam    
kadrolarında görevlendirildikleri müddetçe kıstas aylığın % 4'ü oranında ay-  
lık dalış tazminatı ödenir.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Değişik: 6/7/1995 - KHK - 562/18 md.) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa-   
adam niteliklerini korudukları halde kadro ve hizmet gerekleriyle Silahlı    
Kuvvetlerin diğer görevlerine atananlardan, Kuvvet Komutanlarının onayı ile   
tekrar denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam hizmetlerinde görevlendirilmeleri   
gerekli görülen ve sağlık durumları elverişli olan denizaltıcı, dalgıç ve    
kurbağaadamlara yıllık zorunlu dalış saatini tamamladıkları sürece hizmet yıl- 
larına bağlı olarak denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadamlara ödenen oranda ay-  
lık tazminat ödenir.                              
  Tazminatın ödenme şartları ve kesilmesi:                  

  Madde 7 - a) Pilotların, silah sistem operatörlerin ve uçuş ekibi personeli-
nin uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;              
  1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1 500 saatin altında olanların 
60 saat,                                    
  2. Uçuş hizmeti 10-20 yıl veya tüm uçuşu 1 500-2 500 saat arasında olanla- 
rın 30 saat,                                  
  3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2 500 saatten fazla olanların 15  
saat,                                      
  Uçuş yapmaları şarttır.                           
  b) Askeri paraşütçülerin aylık atlayış tazminatı alabilmeleri için bir yılda
en az;                                     
  1. Asteğmen-binbaşı rütbelerindeki subaylar ile astsubay çavuş-astsubay baş-
çavuş rütbelerindeki astsubayların; 24,                     
  2. Yarbay-general rütbelerindeki subaylar ile astsubay kıdemli başçavuş rüt-
besindeki astsubayların; 12,                          
  Paraşüt atlayışı yapmaları şarttır.                     
  c) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların aylık dalış tazminatı alabilme- 
leri için bir yılda en az;                           
  1. Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dalışı 1 500 saatin altında olanla- 
rın 60 saat,                                  
  2. Dalış hizmeti 10-20 yıl veya tüm dalışı 1 500-2 500 saat arasında olanla-
rın 30 saat,                                  
  3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya dalışı 2 500 saatten fazla olanların 15 saat
  Dalış yapmaları şarttır.                          
  d) Kuvvet Komutanlıklarınca Genelkurmay Başkanlığının onayı alınmak kaydıy- 
la;                                       
  1. Bu maddede belirtilen yıllık zorunlu uçuş, atlayış ve dalış süreleri mal-
zeme, araç ve teknik zorunluluk veya imkansızlıklar nedeniyle veya olağanüstü  
durumlarda azaltılabilir.                            
  2. 20 uçuş veya dalış hizmeti yılı veya 2 500 saatten fazla uçuş veya dalışı
olan uçucu, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlarla, Yarbay-General rütbelerin-
deki veya 500'den fazla atlayışı olan paraşütçü personelden geçici bir süre için
ve devamlı olarak, 3 yılı geçmemek kaydıyla uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dal- 
gıç ve kurbağa adam statü ve hakları baki kalmak üzere yıllık zorunlu uçuş, at- 
layış ve dalış süre ve miktarları aranmayabilir.                
  e) Yıllık zorunlu uçuş saati, atlayış miktarı veya dalış süresini tamamla- 
mayanların uçuş, atlayış ve dalış tazminatının % 50'si müteakip hizmet yılı baş-
langıcından itibaren kesilir. Normal tazminat önceki yıldan noksan kalan süre  
veya miktarın tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. 
  f) Pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi personeli, askeri paraşütçü,  
denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların aylık tazminat alabilmeleri için görev 
ve hizmete ilişkin istekleri gereği gibi yerine getirmedikleri yolunda bir yıl 
içinde emrinde çalıştığı en yakın iki üst derece amirlerinin imzasını taşıyan  
yazılı iki ihtar veya aylık bir fena faaliyet raporu almamış olmaları şarttır. 
Bu şartı taşımayanların taz-                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
minatının % 50'si tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren kesilir. Bu kesil-
me durumunu düzelttiğine dair en yakın iki üst derece amirlerinden olumlu kanaat
raporu alıncaya kadar devam eder. Normal tazminat,olumlu kanaat raporunun alın- 
dığı tarihi izleyen aybaşından itibaren ödenir.                 
  g) Uçuş, paraşütle atlayış ve dalış hizmetine ilişkin görevler sırasındaki 
kazalar ve diğer sağlık nedenleri sonucunda hava değişimi alan veya geçici ola- 
rak uçuştan, paraşütçülükten veya dalıştan başka hizmetlere nakledilen pilotlara
silah sistem operatörlerine, uçuş ekibi personeline, paraşütçülere, denizaltıcı,
dalgıç ve kurbağa adamlara iki yıl süre ile son aldıkları aylık tazminat ödenir.
Bu süreler uçuş, atlayış, dalış hizmetinden sayılır ve bu süre zarfında uçuş,  
atlayış, dalış zorunluluğu aranmaz. İki yıldan fazlası için aylık uçuş, atlayış,
dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklarında diğer şartları ha-
iz iseler aylık tazminat göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren 
ödenir.                                     
  h) Uçuş, paraşütle atlayış, dalış tazminatı alan personelden uçuş, paraşütle
atlayış ve dalışla ilgisi olmayan yurt dışı daimi görevlere atananların yurt dı-
şı daimi görevlerde geçen süreleri uçuş, atlayış, dalış hizmet süresinden sayı- 
lır. Ancak, bu görevlere atananların yurttan ayrılış tarihini izleyen aybaşından
itibaren aylık uçuş, atlayış ve dalış tazminatı kesilir.            
  i) (Ek: 30/7/1988-KHK-338/5 md. Aynen kabul: 8/6/1989-3570/7 md.) (a) bendi 
kapsamına giren personele; aynı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla 
uçtukları her uçuş saati için, uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatı- 
nın % 4'Ü oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılmasın- 
da 120 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz. Bu şekilde ödenen tazminat Damga 
Vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz. (1)                 
  Yıpranma tazminatı:                             

  Madde 8 - Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartları aşağıda gösterilmiş-
tir.                                      
  a) Uçuş, atlayış, dalış kıymetlendirme kurullarının kararları ile;     
  1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine 
nakledilen pilotlara, silah sistem operatörlerine,               
  2. Oniki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine 
nakledilen uçuş ekibi personeline,                       
  3. Sekiz paraşütle atlayış hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak  
diğer sınıf görevlerine nakledilen veya paraşütçülük görevi yapamayan askeri pa-
raşütçülere,                                  
  4.(Değişik:9/8/1993-KHK-499/30 md.) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam su- 
baylar ile sözleşmeli subaylar için sekiz,astsubaylar için oniki dalış hizmet  
yılını tamamladıktan sonra denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet kadrolarında
görev alamayacak duruma gelerek daimi olarak diğer görevlere nakledilen denizal-
tıcı dalgıç ve kurbağa adamlara,                        
  b) Uçuş, atlayış, dalış hizmetine ilişkin görevler sırasındaki kazalar sonu-
cunda veya diğer sağlık nedenleri ile yetkili sağlık kurulları raporlarına daya-
nılarak daimi olarak yer hizmetine veya diğer sınıf görevlerine nakledilen uçu- 
cu, paraşütçü denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara,             
  Silahlı Kuvvetlerde görevde bulundukları sürece uçuş, atlayış, dalış görev- 
lerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödenme tarihindeki kar- 
şılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı ödenir. 
Ancak bu tazminat 10 yıldan sonra ödenmez.                   
  c) Disiplinsizlik nedeniyle, bu madde kapsamına girenlere ve kendi istekleri
ile ayrılanlara yıpranma tazminatı ödenmez.                   
------------                                  
(1) Bu bentde yer alan % 2 oranı 19/12/1996 tarih ve 568 sayılı KHK'nin 4 üncü 
  maddesi ile % 4 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Diğer personele ödenecek tazminat:                     

  Madde 9 - Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun, uçak veya denizaltı vasıta-
ları içinde fiilen uçmak veya dalmak suretiyle bu vasıtaların uçmasında veya  
dalmasında görev alanlar ile bu vasıtaları kontrol ve tecrübe maksatları için  
görevlendirilen ve aylık uçuş veya dalış tazminatı almayan personelin her uçuş 
veya dalış saati başına kıstas aylığın % 1'i kendilerine tazminat olarak ödenir.
Ancak bu şekilde görev yapanlara bir ay içinde ödenecek tazminat miktarı, kıs- 
tas aylığın % 10'unu geçemez.                          
                                        
  Öğretmenlere verilecek yetiştirme ikramiyesi:                

  Madde 10 - a) Hava Harp Okulu, hava okulları, diğer uçuş okul ve kursları  
öğrencilerini, aynı hava vasıtasında fiilen uçurmak suretiyle yetiştiren uçuş  
öğretmenleri ile kıtalarda çift kumandalı hava vasıtalarında atış, alet, intibak
ve standardizasyon uçuş öğretmenliği yapanlara, öğretmenlik uçuş saati başına, 
  b) Paraşütçü okul ve kurslarında öğrencilerini aynı hava vasıtalarından fii-
len paraşütle atlatmak suretiyle yetiştiren öğretmenler ile kıtalarda paraşütçü-
lük eğitimi için uçaktan paraşütle atlatma öğretmenliği yapanlara, uçaktan yap- 
tıkları her atlayış grubu başına,                        
  c) Dalgıç veya kurbağa adam okul ve kurslarında öğrencileri fiilen dalmak  
suretiyle yetiştiren öğretmenlerin her dalış saati başına,           
  Kıstas aylığın binde üçü, yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ik-
ramiye öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir.              
  Uçak ve gemi tipi: