Endeksler
                                        
           İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE         
             İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE ALINACAK            
              TEDBİRLERE DAİR KANUN (1)              
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 261                         
  Kabul Tarihi     : 27/6/1963                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 5/7/1963 Sayı: 11446             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 1588           
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 24/9/1979-KHK 34/1 md.)                 
  Ürünlerimize dışsatım gücü kazandırmak ve müteahitlik hizmetlerini özendir- 
mek amacıyla aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına;             
  a) Ürünlerimize dışsatım gücü kazandırmak ve dışsatımı özendirmek amacıyla 
bunların belgelerle belirlenecek dışsatım fiyatlarına giren vergi, resim, harç 
ve benzeri etkiler yapan diğer yükümlülükleri; bağışıklık ve ayrıcalıklar tanı- 
mak ya da iade suretiyle ve gerektiğinde yürürlükte bulunan mali mevzuattaki  
dışsatıma ilişkin bağışıklık, geçici kabul ve iade hükümlerini de geri bıraka- 
rak tamamen ya da kısmen gidermeye ve bu amaçla gerekli usulleri saptamaya,   
bunların uygulanmasını sağlayacak koşulları hazırlamaya, bu usul ve koşullarda 
gerekli değişiklikleri yapmaya,                         
  b) Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerindeki vergi yükünü azaltmak için, Tür-  
kiye'ye giren net döviz girdisi üzerinden belirlenecek bir oranda vergi iadesi 
yapmaya,                                    
  c) Yabancı kuruluşlarca tümü ya da bir bölümü finanse edilen yurtiçi yatı- 
rımlardan uluslararası ihaleye çıkarılanların gerçekleştirilmesini yüklenen   
yerli müteahhitlerin, finanse eden kuruluşlarca T. C. Merkez Bankasına transfer 
edilen ve Türkiye'de kalan dövizlerin miktarı üzerinden belirlenecek bir oranda 
Vergi İadesinden yararlandırmaya,                        
                                        
  Bakanlar Kurulu yetkilidir.                         
                                        
  Dışsatım, yurtdışı müteahhitlik ve yurtiçi yatırımlardan uluslararası iha- 
leye çıkarılanların gerçekleştirilmesini yüklenen yerli müteahhitlerin, bu   
hizmetlerden dolayı vergi iadesi olanaklarından haksız olarak yararlanıldığının 
saptanması halinde, bu yolla elde olunan vergi iadeleri ilgililerinden 6183   
sayılı yasa hükümleri uyarınca geri alınır.                   
                                        
-------------------                               
                                        
(1) Gümrük muafiyetlerinin kaldırılmasına ilişkin 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı 
  Kanunun 1 inci maddesiyle, muafiyet kapsam ve şartlarının tayininde Bakan- 
  lar Kuruluna yetki veren bu Kanunun hükümleri saklı tutulmuştur.      
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 2 - (Mülga: 28/8/1967-933/11 md.)                   
                                        

  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 4 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      261 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe    
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
-------- --------------------------------------------------- --------------  
                                        
34-KHK               --               28/9/1979