Endeksler
          BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN         
                                        
  Kanun Numarası      : 2596                       
  Kabul Tarihi       : 3/12/1934                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 13/12/1334 Sayı : 2879          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa : 24         
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, <> nın kanunlara    
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
   yönetmelik için, <> nın kanunlara göre     
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                  *                      
                 * *                      
                                        

  Madde 1 - Her hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin  
mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır.          
  Hükümet her din ve mezhebden münasib göreceği yalnız bir ruhaniye mabed ve 
ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler ve- 
rebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi 
veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir.                   
                                        

  Madde 2 - Türkiye'de kanuna tevkifan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik 
ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüb gibi heyetler ve mektebler  
mahsus kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname  
veya talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet ve levazım      
taşıyabilirler.                                 
                                        

  Madde 3 - Türkiye'de bulunan Türklerin ve yabancıların, yabancı memleketle- 
rin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alamet- 
lerini ve lavazımını taşımaları yasaktır.                    
                                        

  Madde 4 - Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazım-  
ları ile Türkiye'yi ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyetince tayin olunacak  
mercilerin müsaadesine tabidir.                         
                                        

  Madde 5 - Türkiye Devleti nezdine memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel
mer'i adetlere tabidir.                             
  Müsaadei mahsusa ile gelen yabancı memleketler kara, deniz, hava kuvvetleri-
ne mensup kimselerin resmi üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekle-
ri İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin olunur.                
                                        

  Madde 6 - Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.    
                                        

  Madde 7 - Birinci maddenin hükümleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren  
altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri kanunun neşri tarihinden itibaren  
mer'idir.                                    
                                        

  Madde 8 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.