Endeksler
                                        
                                        
           MERİNOS KOYUNLARI YETİŞTİRİLMESİ VE ISLAH         
           EDİLMİŞ PAMUK TOHUMU ÜRETİLMESİ HAKKINDA          
                   KANUN                   
                                        
  Kanun Numarası     : 2582                        
  Kabul Tarihi      : 5/7/1934                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/7/1934 Sayı : 2752           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 602          
                                        
                                        

  Madde 1 - Merinos koyunlarının ıslah ve yetiştirilmesi, pamuk ıslahı ve   
ıslah edilmiş pamuk tohumu üretilmesi için 1935 mali senesinden itibaren yedi  
senede bu nam altında Ziraat Vekaleti Bütçesinde açılacak hususi fasıllara   
(3 000 000) liralık tahsisat konulur.                      
  İlk iki senede konulacak tahsisat yedişer yüz bin liradan az olamaz.    
                                        

  Madde 2 - Birinci madde mucibince verilen tahsisattan bu maksat için çift- 
likler tesis ve bunların işletilmesi için ihtiyaç görülen miktarda mütedavil  
sermaye tefrik olunur.                             
                                        

  Madde 3 - Her sene bütçesine konulacak tahsisatın sarf cihetleri ve ecnebi 
mütehassıs ve müstahdemler kadroları İcra Vekilleri Heyeti kararnamesiyle tayin 
olunur.                                     
                                        

  Madde 4 - Bütçeye mevzu tahsisattan tesis ve mubayaalar için açılacak kredi 
ve avanslar 1552 numaralı kanun hükmüne tevfikan mahsup edilir.         
                                        

  Madde 5 - Tesis olunacak çiftlikler 29 Mayıs 1926 tarih ve 867 numaralı   
kanunun 3 üncü maddesinde yazılı müesseseler gibi idare olunur.         
                                        

  Madde 6 - Çiftliklerde yetiştirilen Merinos damızlıkları Maliye ve Ziraat  
Vekilliklerince tensip ve takdir edilecek bir bedelle ve ıslah edilmiş pamuk  
tohumları bedelsiz olarak yetiştiricilere verilebilir.             
                                        

  Geçici Madde 1 - (2582 sayılı Kanunun numarasız muvakkat maddesi olup te-  
selsül için numaralandırılmıştır.)                       
                                        
  1935 senesi bütçesine konulacak tahsisattan mahsup olunmak üzere 1934 sene- 
sinde (300 000) liraya kadar avans veya kredi teminine ve bu işlere sarfına,  
Maliye ve Ziraat Vekillerine izin verilmiştir.                 
                                        

  Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 8 - Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.