Endeksler
                                        
         İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (1)                
                                        
  Kanun Numarası     : 2577                       
  Kabul Tarihi      : 6/1/1982                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı : 17580          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 147          
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Esaslar                  
  Kapsam ve nitelik:                             

  Madde 1 - 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi 
mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen   
usullere tabidir.                                
  2. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemele- 
rinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır.   
                                        
  İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı:            

  Madde 2 - 1. (Değişik: 10/6/1994-4001/1 md.)İdari dava türleri şunlardır:  
  a) (İptal: Ana.Mah.nin 21/9/1995 tarih ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı    
kararı ile ) (2)                                
  b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar
tarafından açılan tam yargı davaları,                      
  c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari söz- 
leşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.   
  2. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun dene- 
timi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme 
görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilme-
sini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetki- 
sini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.                
  3. Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idari yargı denetimi 
dışındadır.                                   
                                        
  İdari davaların açılması:                          

  Madde 3 - 1. (Değişik: 10/6/1994-4001/2 md.) İdari davalar, Danıştay, idare 
mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçe-  
lerle açılır.                                  
  2. Dilekçelerde;                              
  a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ve-
ya unvanları ve adresleri                            
  b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,            
------------------                               
(1) Bu kanunda geçen "Devlet Başkanı" deyimi, 11/1/1983 tarih ve 2779 sayılı  
  Kanunun 1. maddesi gereğince "Cumhurbaşkanı" olarak düzeltilmiştir.     
(2) Bu bent, Anayasa Mahkemesinin 21/9/1995 tarih ve E:1995/27,K:1995/47    
  sayılı kararıyla iptal edilmiş olup; iptal kararı 10/7/1996 tarihinde yürür-
  lüğe girmiştir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,          
  d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına 
ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,        
  e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının 
nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef  
hesap numarası,                                 
  Gösterilir.                                 
  3. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesi-
ne eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından
bir fazla olur.                                 
  Dilekçelerin verileceği yerler:                       

  Madde 4 - Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Da-
nıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere  
idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunma- 
yan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konso- 
losluklarına verilebilir.                            
  Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller:                 

  Madde 5 - (Değişik: 10/6/1994-4001/3 md.) 1. Her idari işlem aleyhine ayrı 
ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık yada   
sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava 
açılabilir.                                   
  2. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların
hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hu-
kuki sebeplerin aynı olması gerekir.                      
  Dilekçe üzerine uygulanacak işlem:                     

 

 
  Madde 6 - 1. Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına  
veya 4 ncü maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri 
alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilek-
çenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır.    
  2. Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz  
bir alındı kağıdı verilir.                           
  3. 4 ncü maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün   
içinde Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderi- 
lir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bunlara karşılık alınan para-
ların miktarı ve alındı kağıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır.     
  4. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/4 md.) Herhangi bir sebeple harcı veya posta 
ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması ha- 
linde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması   
hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya 
hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine geti-  
rilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta 
ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına 
karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               5468 - 1                      
                                        
  5. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/4 md.) Dava açıldıktan sonra posta ücretinde 
tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde, otuz
gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlendireceği   
tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur.  
Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir 
daha tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden  
kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay  
içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği tak- 
dirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.  
  6. (Değişik:10/6/1994 - 4001/4 md.) 4 ve 5 inci fıkralardaki tebligat re'sen
genel bütçeden yapılır.                             
                                        
  Dava açma süresi:                              

  Madde 7 - 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen  
hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz 
gündür.                                     
                                        
(Dikkat: Devamı 5469 üncü sayfadadır.)                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                5468 - 2                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Bu süreler;                               
  a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,           
  b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve ce- 
zalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsi-
latın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin;  
tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı  
vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise il- 
gili merci veya komisyon kararının idareye geldiği;               
  Tarihi izleyen günden başlar.                        
  3. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yo- 
luyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça  
süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar.
  4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen 
günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, dü- 
zenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabi-
lirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin
iptaline engel olmaz.                              
                                        
  Sürelerle ilgili genel esaslar                       

  Madde 8 - 1. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itiba-
ren işlemeye başlar.                              
  2. Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil günü-
ne rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.  
  3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlar-
sa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün 
uzamış sayılır.                                 
                                        
  Görevli olmayan yerlere başvurma:                      

  Madde 9 - 1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/2 md.) Çözümlenmesi Danıştayın, idare
ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, adli ve askeri yargı yerleri-
ne açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki ka- 
rarların kesinleşmesini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkeme-
de dava açılabilir. Görevsiz yargı merciine başvurma tarihi, Danıştaya, idare ve
vergi mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edilir.            
  2. Adli veya askeri yargı yerlerine açılan ve görevsizlik sebebiyle reddedi-
len davalarda, görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra birinci fıkrada ya- 
zılı otuz günlük süre geçirilmiş olsa dahi, idari dava açılması için öngörülen 
süre henüz dolmamış ise bu süre içinde idari dava açılabilir.          
                                        
  İdari makamların sükutu:                          

  Madde 10 - 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem 
veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.          
  2. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/5 md.) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse 
istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava
açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava 
açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgi-
li bu cevabı,isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da   
bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi baş- 
vuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden 
reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makam- 
larca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava aça- 
bilirler.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3. (Mülga: 10/6/1994 - 4001/5 md.)                     
  Üst makamlara başvurma: