Endeksler
                                        
        BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE          
           VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE             
            GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası      : 2576                       
  Kabul Tarihi       : 6/1/1982                     
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 20/1/1982 Sayı: 17580           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 21, Sayfa: 139         
                                        
  Tanım:                                   

  Madde 1 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bu
Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız 
mahkemelerdir.                                 
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 2 - 1. Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemele-
ri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi gözönünde tutularak Adalet Bakanlı-
ğınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur.                 
  2. Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuru- 
luş ve yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının görüşleri alınır.                     
  3. Bu mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevrelerinin değiştirilmesine, 
İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşleri alına- 
rak, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
karar verilir.                                 
  4. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesi kurulduğu 
takdirde, bu mahkemeler arasındaki işbölümü, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuru- 
lunca belirlenir.                                
  5. Bu mahkemelerin kurulmaları, kaldırılmaları ve yargı çevrelerinin değiş- 
tirilmeleri hakkındaki kararlar Resmi Gazetede yayımlanır.           
                                        
  Bölge İdare Mahkemelerinin oluşumu:                     

  Madde 3 - 1. Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi başkanı ile iki 
üyeden oluşur.                                 
  2. Bölge idare mahkemesi üyeliği görevi bölge idare mahkemesinin bulunduğu 
yerdeki idare ve vergi mahkemesi başkanlarınca yürütülür. Bu durumda aşağıdaki 
kurallar uygulanır:                               
  a) Bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerde idare ve vergi mahkemeleri bir- 
den fazla değilse bölge idare mahkemesi üyeliği o yer idare ve vergi mahkemeleri
başkanlarınca yürütülür.                            
  b) Bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezinde idare veya vergi mahke- 
melerinin birden fazla olmaları halinde, bölge idare mahkemesine üye olarak,  
vergi uyuşmazlıklarına ilişkin konularda vergi mahkemesi başkanlarından en kı- 
demli iki başkan, idari uyuşmazlıklarla ilgili konularda idare mahkemesi başkan-
larından en kıdemli iki başkan katılır.                     
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Bölge idare mahkemesi başkanının kanuni sebeplerle yokluğunda bölge idare
mahkemesi başkanlığına, o yer idare ve vergi mahkemelerinin başkanlarından en  
kıdemlisi başkanlık eder. Bu takdirde kıdem sırasına göre idare veya vergi mah- 
kemeleri başkanları, mahkeme başkanları yoksa bu mahkemelerin en kıdemli hakim- 
leri, yukarıda belirtilen esaslara göre bölge idare mahkemesine üye olarak katı-
lırlar.                                     
  3. İş hacminin gerekli kıldığı hallerde bölge idare mahkemesi üyeliklerine 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca devamlı atama da yapılabilir. Bu durumda 
aşağıdaki kurallar uygulanır:                          
  a) Üyeleri devamlı atanan bölge idare mahkemeleri başkanlarının kanuni se- 
beplerle yokluğunda bölge idare mahkemesi başkanlığına en kıdemli üye vekalet  
eder.                                      
  b) Üyeleri devamlı atanan bölge idare mehkemeleri gerektiğinde birden çok  
kurul halinde de çalışabilirler. Bu takdirde bölge idare mahkemesi başkanının  
katılmadığı hallerde mahkeme kurullarına o kuruldaki en kıdemli üye başkanlık  
eder. Bu kurulların teşkili ve aralarındaki iş bölümü Hakimler ve Savcılar Yük- 
sek Kurulunca yapılır.                             
  4. Ankara, İstanbul ve İzmir bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına Danış- 
tay üyelerinden istekte bulunanlar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atana- 
bilirler. Bu suretle atananlar, Danıştay üyeliği sıfatını, kadrosuna, aylık ve 
ödeneği ile her türlü özlük haklarını muhafaza ederler. Bunların aylık ve öde- 
nekleri ile her türlü mali ve sosyal haklarının Danıştay bütçesinden ödenmesine 
devam olunur.                                  
                                        
  İdare ve Vergi Mahkemelerinin oluşumu:                   

  Madde 4 - İdare ve vergi mahkemelerinde birer başkan ile yeteri kadar üye  
bulunur. Mahkeme kurulları, başkan ile iki üyeden oluşur. Başkanın yokluğunda  
kıdemli üye başkana vekillik eder.                       
                                        
  İdare Mahkemelerinin görevleri:                       

  Madde 5 - 1. (Değişik: 24/2/1988 - 3410/1 md.) İdare mahkemeleri, vergi mah-
kemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştayda çözümlenecek olan- 
lar dışındaki:                                 
  a) İptal davalarını,                            
  b) Tam yargı davalarını,                          
  c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden 
dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları,         
  d) Diğer kanunlarla verilen işleri,                     
  Çözümler.                                  
  2. Özel Kanunlarda Danıştayın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama 
Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözüm-
ler.                                      
  Vergi Mahkemelerinin görevleri:                       

  Madde 6 - (Değişik: 24/2/1988 - 3410/2. md.)                
                                        
  Vergi mahkemeleri:                             
  a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve
harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere  
ilişkin davaları,                                
  b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,                  
  c) Diğer kanunlarla verilen işleri,                     
  Çözümler.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tek hakimle çözümlenecek davalar:                      

  Madde 7 - 1. (Değişik: 24/2/1988 - 3410/3. md.) Toplamı ikimilyon lirayı aş-
mayan tam yargı davaları, idare mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümle-
nir.                                      
  2. (Değişik: 24/2/1988 - 3410/3. md.) Kazançları götürü usulde tespit edilen
mükelleflerin sınıf ve derecelerinin tespiti işlemlerine karşı açılan davalar  
ile her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve ce-
zaları toplamı ikimilyon lirayı geçmeyen tarhlara ve bu miktarla sınırlı olmak 
üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasına 
ilişkin davalar vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümlenir.    
  3. Bu tür davaların hakimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde  
denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir.   
                                        
  Bölge İdare Mahkemelerinin görevleri:                    

  Madde 8 - Bölge İdare mahkemeleri;                     
  a) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından 7 
nci madde hükümleri uyarınca verilen kararları itiraz üzerine inceler ve kesin 
olarak hükme bağlar.                              
  b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve  
yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar,                   
  c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.            
                                        
  Bölge İdare Mahkemesi Başkanlarının görevleri:               

  Madde 9 - 1. Bölge idare mahkemesi başkanları;               
  a) Görüşme ve duruşmaları yönetirler. Düşünce ve görüşlerini bildirirler ve 
oylarını verirler.                               
  b) Bölge idare mahkemesi yargı çevresinde bulunan idare ve vergi mahkemele- 
rinin genel işleyişinden sorumludurlar.                     
  c) Mahkemelerin düzenli ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri idare
ve vergi mahkemeleri başkanlarına danışarak alırlar.              
  d) Her takvim yılı sonunda kendi yargı çevrelerindeki işlerin durumu, bunla-
rın yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri ve alınmasını lüzumlu gördükleri 
tedbirleri içeren bir raporu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmak üze-
re Adalet Bakanlığına gönderirler.                       
  e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar.               
  2. İdare ve vergi mahkemelerinin Adalet Bakanlığı ve diğer resmi mercilerle 
olan idari yazışmaları, bölge idare mahkemesi başkanlığı aracılığıyla yapılır. 
                                        
  Mahkeme Başkanlarının görevleri:                      

  Madde 10 - Mahkeme başkanları;                       
  a) Görüşme ve duruşmaları yönetirler, düşünce ve görüşlerini bildirirler,  
oylarını verirler. Mahkemelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, 
düzenli çalışmalarını, mahkeme işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağ- 
larlar,                                     
  b) Her takvim yılı sonunda, mahkemelerindeki işlerin durumu ve bunların   
yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri hakkında bölge idare mahkemesi baş- 
kanlığına bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildi- 
rirler.                                     
  c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar.               
                                        
  Üyelerin görevleri:                             

  Madde 11 - Üyeler, bulundukları mahkemelerde başkanlar tarafından kendileri-
ne verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna gerekli     
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
açıklamaları yaparlar, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını verirler,  
kararları yazarlar ve mahkeme ile ilgili olmak üzere kendilerine başkan tarafın-
dan verilen diğer işleri görürler.                       
                                        
  Mahkeme memurları:                             

  Madde 12 - Her bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemesinde 
yazı işleri müdürünün yönetiminde bir kalem bulunur. Her mahkemeye yeterince za-
bıt katibi ve memur verilir.                          
                                        
  Değiştirilen deyimler:                           

  Madde 13 - Vergi mahkemelerinin göreve başlamasıyla bu mahkemelerin görev  
alanına giren konularla ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan:        
  a) İtiraz komisyonu, Vergiler Temyiz Komisyonu, Gümrük Hakem Kurulu deyimle-
ri, Vergi Mahkemesi,                              
  b) Vergi ihtilafı deyimi, vergi davası,                   
  c) İtiraz deyimi, vergi mahkemesinde dava açılması,             
  Anlamını taşır.                               
                                        
  Yönetmelik:                                 

  Madde 14 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri- 
nin idari işleri ile kalem hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esasları Adalet Ba-
kanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.               
                                        
  Kaldırılan görevler, yetkiler ve hükümler:                 

  Madde 15 - 1. İdare ve vergi mahkemelerinin görev alanına giren ve kanunlar-
la çeşitli kurul ve komisyonlara verilmiş bulunan görev ve yetkiler, bu mahkeme-
lerin göreve başladığı tarihte sona erer.                    
  2. Vergi itiraz komisyonlarının ve Vergiler Temyiz Komisyonunun kuruluşuna 
ilişkin hükümler birinci fıkrada gösterilen tarihte yürürlükten kalkar.     

  Ek Madde 1 - (Ek: 24/2/1988 - 3410/4. md.)                 
  Bu Kanunun tek hakimle çözümlenecek davaları belirleyen 7 nci maddesindeki 
parasal sınırlar 1/1/1993 tarihinden itibaren sekizmilyon lira olarak uygulanır.
Bu uygulama sebebiyle idari yargı mercilerince görevsizlik kararı verilemez.  

  Geçici Madde 1 - 1. Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi  
izleyen altı ay içinde İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Ba- 
kanlığının görüşünü alarak bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi 
mahkemelerini kurar. Mahkemelerin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta gö-
reve başlayacakları tarih Resmi Gazete'de ilan edilir.             
  2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre içinde,  
idari yargı hakim adaylığından atanacakların yanı sıra; idare mahkemeleri başkan
ve üyeliklerine, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bi-
limler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanında yükseköğrenimlerini yapmış  
olmaları şartıyla;                               
  a) Danıştay tetkik hakimleri ve Danıştay savcıları,             
  b) Kaymakamlık sıfatını kazanmış olmak şartıyla İçişleri Bakanlığı mensupla-
rı,                                       
  c) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri ve uzmanları,        
  d) Genel ve katma bütçeli daireler genel müdürleri, genel müdür yardımcıla- 
rı ve daire başkanları,                             
  e) Başbakanlık ve bakanlık başmüşavirleri, müşavirleri, hukuk müşavirleri, 
bölge ve il muhakemat müdürleri, müşavir avukatları, hazine avukatları ve kamu 
iktisadi teşebbüsleri hukuk müşavirleri,                    
  f) Sayıştay raportörleri, uzman denetçileri, başdenetçileri, denetçileri,  
savcı ve savcı yardımcıları,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İle daha önce bu görevlerde bulunmuş olmak şartıyla halen bir kamu görevi  
yapmakta olanlar atanabilirler.                         
  3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre içinde,  
idari yargı hakim adaylığından atanacakların yanı sıra; vergi mahkemeleri başkan
ve üyeliklerine hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bi- 
limler idari bilimler, iktisat ve maliye alanında yükseköğrenimlerini yapmış ol-
mak şartıyla;                                  
  a) Danıştay tetkik hakimleri ve Danıştay savcıları,             
  b) Maliye müfettişleri, maliye hesap uzmanları,               
  c) Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz komisyonları başkan 
ve üyeleri ile başraportör ve raportörleri,                   
  d) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü ve yardımcıları, gelirler kontro- 
lörleri, Gelirler Genel Müdürlüğü başmüşavir ve müşavirleri,          
  e) Maliye Bakanlığı hukuk müşavirleri, bölge ve il muhakemat müdürleri, mü- 
şavir avukatları, hazine avukatları,                      
  f) Defterdar ve defterdar yardımcıları, vergi dairesi müdürleri,      
  g) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür ve yardımcıları, müşavir-
leri, gümrük başmüdürleri, gümrük müdürleri ile Kontrol Genel Müdürü ve yardım- 
cıları ve Bakanlık müfettişleri,                        
  İle daha önce bu görevlerde bulunmuş olmak şartıyla halen bir kamu görevi  
yapmakta olanlar atanabilirler                         
  4. Atamalar, Adalet Bakanlığınca ilgilinin mensup olduğu kurum ve kuruluşla-
rın görüşleri alınarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır.      
  5. Bölge idare mahkemesi başkanlıklarına atanacakların, en az üç yılı yuka- 
rıda belirtilen görevlerde olmak üzere on yıl; diğer mahkeme başkanlıkları ile 
üyeliklere atanacakların ise, en az iki yılı yukarıda belirtilen görevlerde ol- 
mak üzere beş yıl devlet hizmetinde bulunmaları gerekir. Ancak, Vergiler Temyiz 
Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz komisyonları başkan, üye, başraportör, ra- 
portörleri için beş yıllık devlet hizmeti aranmaz.               
  6. Bölge idare mahkemeleri başkan ve üyeliklerine, bu maddenin ikinci ve  
üçüncü fıkralarında belirtilen niteliklere sahip olanlar atanabilirler.     
  7. Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz komisyonları başkan, 
üye, başraportör ve raportörleri bu maddede belirtilen nitelikleri taşımaları  
şartıyla vergi mahkemesi başkan ve üyeliklerine tercihan atanırlar.       
  8. Atamalarda; ilgilinin sicili, görevindeki başarısı, hakimlik mesleğinin 
gerektirdiği ahlak ve seciyeyi taşıyıp taşımadığı Hakimler ve Savcılar Yüksek  
Kurulunca takdir edilir.                            
  9. Bu madde uyarınca yapılacak başvurma usulü ve süresi Adalet Bakanlığınca 
Resmi Gazete'de ilan edilir. Danıştay tetkik hakimi ve Danıştay savcıları için 
başvurma şartı aranmaz.                             

  Geçici Madde 2 - 1. Bu Kanunun geçici birinci maddesine göre bölge idare,  
idare ve vergi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine atanacakların aylık derece ve 
kademeleri, müktesap hak aylık derece ve kademelerine göre tespit edilir.    
  2. Hakimler Kanununda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bölge idare,  
idare ve vergi mahkemeleri başkan ve üyelerine aylık, ek gösterge, ödenek ve di-
ğer mali ve sosyal haklar ile özlük işleri bakımından adli yargı hakimleri hak- 
kındaki hükümler uygulanır.                           
  3. a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay tetkik hakimi ve Danış- 
tay savcısı bulunanlar Hakimler Kanununun birinci sınıfa ayrılma niteliğine   
iliş-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kin hükümlerindeki şartları taşıdıkları takdirde anılan görevlerde geçirdikleri 
süreler değerlendirilerek birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar. Ancak, Ka-
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci derecenin kademelerinde bulunanlar
birinci sınıf incelemesine tabi tutulmaksızın, Danıştay üyeliğine seçilme yete- 
neğini kaybetmemiş olmaları şartıyla birinci dereceye yükseldikleri tarihten ge-
çerli olmak üzere birinci sınıfa ayrılmış sayılırlar.              
  b) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine, Danıştay 
tetkik hakimliği ve Danıştay savcılığı dışındaki görevlerden ilk defa atananlar 
Hakimler Kanunundaki birinci sınıfa ayrılmak için gerekli süre kaydına bakılmak-
sızın birinci derecenin kademelerinde bulunanlar bir terfi süresi, ikinci dere- 
cenin kademelerinde bulunanlar iki terfi süresi, üçüncü derecenin kademelerinde 
bulunanlar üç terfi süresi kadar çalıştıktan sonra birinci sınıf incelemesine  
tabi tutulurlar.                                
  c) Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine Danıştay tetkik hakimliği ve  
Danıştay savcılığından atananların birinci sınıf incelemesine tabi tutulmaların-
da, Danıştaydaki hizmet süreleri nazara alınır.                 

  Geçici Madde 3 - 1. Bu Kanunla kurulan mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere ilişik cetveldeki kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadro cetve- 
linin mahkemeler bölümü hakimlik ve savcılık sınıfı ile diğer ilgili bölümlerine
eklenmiştir.                                  
  2. Genel kadro kanunu çıkıncaya kadar bu kadrolarda, ekli cetvel ile sınırlı
olmak koşulu ile yapılması gereken her türlü değişiklik; hakimlere ait kadrolar 
için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, diğerleri için ise Maliye Bakanlı- 
ğınca yapılır.                                 

  Geçici Madde 4 - 1. Bu Kanunla kurulan mahkemelerin göreve başlaması ile gö-
revleri sona erecek olan muvazzaf itiraz komisyonları ve Vergiler Temyiz Komis- 
yonu mensuplarından bu mahkemelere atananların Maliye Bakanlığı kadro cetvelle- 
rinde yer alan kadroları, atama işleminin tamamlanması tarihinden itibaren iptal
edilmiş sayılır.                                
  2. Bu Kanunla kurulan mahkemelerin göreve başladıkları tarihte, Vergiler  
Temyiz Komsiyonu ile muvazzaf itiraz komisyonları raportörlüklerinde iki yıllık 
hizmet sürelerini tamamlamamış olan raportörler Adalet Bakanlığınca idari yargı 
hakim adaylığına atanabilirler.                         
  3. Muvazzaf itiraz komisyonları ile Vergiler Temyiz Komisyonu mensupların- 
dan, bu Kanunla kurulan mahkemelere atanmayanlar, Maliye Bakanlığında durumları-
na uygun başka kadrolara atanırlar ve kadroları atama işleminin tamamlanması ta-
rihinden itibaren iptal edilmiş sayılır.                    

  Geçici Madde 5 - Geçici birinci maddeye göre mahkeme başkan ve üyeliklerine 
atananlardan mesleğe uyum sağlayamadıkları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
tespit edilenlerin Kurulca Başbakanlığa bildirilmesi üzerine, ek gösterge ve  
ödenekleri hariç olmak üzere, bulundukları derece ve kademe aylıklarına uygun  
genel veya katma bütçeye dahil idarelerdeki başka bir göreve atanmaları Başba- 
kanlıkça sağlanır. Bu hüküm, atanma tarihinden itibaren ancak iki terfi süresi 
için uygulanabilir.                               

  Geçici Madde 6 - 1. Bu Kanunla kurulmuş olan mahkemeler göreve başladığında,
bu mahkemelerin görev ve yetki alanlarına giren konularda daha önce Danıştaya  
açılmış olan davalar ve işler Danıştayca sonuçlandırılır.            
  2. Bu Kanunla yargı görev ve yetkileri kaldırılmış bulunan komisyonlar ve  
kurullarca verilmiş olan kararlar, Danıştayca bozulduğu takdirde dosyaları ile 
birlikte yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderilir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 7 - 1. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı ta-
rihte, bu Kanun hükümleri uyarınca idare mahkemelerinin görev alanına giren   
uyuşmazlıklardan dolayı yargı yetkisi kaldırılmış kurullara ve komisyonlara iti-
raz edilmemiş, dava açılmamış ve henüz itiraz veya dava süresi sona ermemiş   
olanlar hakkında yetkili idare mahkemesinin göreve başladığı tarihten itibaren 
altmış gün içerisinde bu mahkemelere dava açılabilir.              
  2. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, yargı yet- 
kisi kaldırılmış kurul ve komisyonlarca karara bağlanmış ve Danıştaya başvurma 
süresi geçmemiş kararlar hakkında altmış gün içinde Danıştaya başvurulabilir.  

  Geçici Madde 8 - 1. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı ta-
rihte, vergi mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan dolayı vergi  
itiraz komisyonlarına ve Gümrük Hakem Kuruluna itiraz edilmemiş ve henüz itiraz 
süresi sona ermemiş olanlar hakkında, altmış gün içerisinde yetkili vergi mahke-
mesine dava açılabilir.                             
  2. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, vergi iti- 
raz komisyonlarınca verilmiş olup Vergiler Temyiz Komisyonu veya Danıştay nez- 
dinde temyiz edilmemiş ve temyiz süresi geçmemiş kararlar hakkında altmış gün  
içinde Danıştaya dava açılabilir.                        
  3. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte Vergiler  
Temyiz Komisyonu ve Gümrük Hakem Kurulunca verilmiş olup Danıştaya başvurma   
süresi geçmemiş kararlar hakkında altmış gün içinde Danıştaya dava açılabilir. 

  Geçici Madde 9 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahke- 
melerinin göreve başladıkları tarihte vergi itiraz komisyonları ile Gümrük Hakem
Kurulunda ve bu Kanunla yargı yetkileri kaldırılmış diğer kurullarda bulunan ve 
henüz karara bağlanmamış olan dosyalar bir ay içinde yetkili ve görevli idare ve
vergi mahkemelerine devredilir.                         

  Geçici Madde 10 - 1. Vergi itiraz komisyonları ve Gümrük Hakem Kurulunda  
mevcut dosyaların vergi mahkemelerine devir esasları Adalet ve Maliye bakanlık- 
ları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığınca müştereken tespit olunur.         
   2. Bu Kanunla yargı yetkileri kaldırılmış olan diğer kurullardaki dosyala- 
rın idare mahkemelerine devir esasları Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca tespit
olunur.                                     

   Geçici Madde 11 - 1. Vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte Ver- 
giler Temyiz Komisyonunda bulunan dosyalardan,                 
   a) Bu Kanunun 7 nci maddesi gereğince tek hakim tarafından çözümlenebilecek
nitelikte olanlar, yetkili bölge idare mahkemelerine,              
   b) Diğerleri Danıştaya,                          
   Gönderilir ve bu mahkemelerce sonuçlandırılır.               
   2. Yukarıdaki fıkra gereğince devredilen dosyalar hakkında aşağıdaki esas- 
lar uygulanır:                                 
   a) Bu dosyalar için ek yargılama gideri ve harç alınmaz.          
   b) Bu dosyaların posta giderleri Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 
   c) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Vergiler Temyiz Komisyonunda tekemmül
etmiş dosyalar, İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanmaksızın tekemmül 
etmiş sayılır. Danıştayda savcının düşüncesine ilişkin hükümler saklıdır.    
   d) Bu dosyalar için duruşma yapılması ilgili daire veya mahkemenin kararına
bağlıdır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Bu dosyalar için Vergiler Temyiz Komisyonunca yapılmış duruşma tebliğle- 
ri geçersizdir.                                 
  f) Yapılan inceleme sonunda vergi itiraz komisyonu kararı bozulursa, dosya, 
resen ve nihai olarak karara bağlanır.                     
  g) Vergiler Temyiz Komisyonunca yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak  
verilmiş kararlar geçerlidir. Ancak, bu dosyalar öncelikle karara bağlanır.   

  Geçici Madde 12 - Danıştayca bozma kararı ile Vergiler Temyiz Komisyonuna  
gönderilmiş ve bu Komisyonca henüz karara bağlanmamış veya Danıştayın bozma ka- 
rarı üzerine bu Komisyonca kararı bozularak vergiler itiraz komisyonuna gönde- 
rilmiş ve bu komisyonca henüz karara bağlanmamış dosyalar, görevli ve yetkili  
vergi mahkemesine gönderilir ve bu mahkemelerce bozma kararı çerçevesinde ince- 
lenerek karara bağlanır.                            

  Geçici Madde 13 - Vergiler Temyiz Komisyonunca ara kararı ile vergi itiraz 
komisyonuna gönderilmiş dosyaların karar gereği yerine getirilmiş olanlarından, 
bu Kanunun 7 nci maddesi gereğince tek hakim tarafından çözümlenebilecek dosya- 
lar yetkili bölge idare mahkemesine, diğerleri Danıştaya; ara kararı yerine ge- 
tirilmemiş olanlar ise, bu karara göre tamamlandıktan sonra ilgisine göre yetki-
li bölge idare mahkemesine veya Danıştaya gönderilmek üzere yetkili vergi mahke-
mesine tevdi edilir.                              

  Geçici Madde 14 - Vergi mahkemelerinin göreve başladığı tarihten önce itiraz
ve temyiz komisyonlarınca karara bağlanmış ve kararları tebliğ edilmemiş dosya- 
lar tebliğ işlemleri yerine getirilmek üzere göreve başladıkları tarihten itiba-
ran bir ay içinde yetkili ve görevli vergi mahkemesine gönderilir. Bu dosyaların
posta giderleri Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.            

  Geçici Madde 15 - Kurulacak mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; 
Adalet Bakanlığı bütçesi içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye 
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma ve bununla ilgili diğer iş- 
lemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.                  

  Geçici Madde 16 - Bu Kanunun uygulanmasında, 27/10/1980 tarih ve 2324 sayılı
Anayasa Düzeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.                

  Geçici Madde 17 - (Ek: 23/6/1983 - 2856/1 md.)               
  Bu Kanunun geçici 1 inci maddesine göre bölge idare, idare ve vergi mahkeme-
leri başkan ve üyeliklerine atananların göreve başladıkları tarihten itibaren üç
yıl içinde emekliliklerini istemeleri halinde emeklilik işlemleri; kazanılmış  
hak ve aylık derece ve kademeleri ile birinci derecenin son kademe aylığının ka-
zanılmış hak olarak alanların, idari yargı hakimliğine atanmadan önce alabile- 
cekleri ek göstergeler dikkate alınmak suretiyle yapılır. İdari yargı hakimliği-
ne ait ek göstergeler uygulamada dikkate alınmaz.                
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 16 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        6/1/1982 TARİH VE 2576 SAYILI ANA KANUNA             
           İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER                
                                        
                                        
  1 - 24/2/1988 tarih ve 3410 sayılı Kanunun geçici maddesi:         
                                        
  Geçici Madde - Bu Kanunun, 6/1/1982 tarih ve 2576 sayılı Kanunun 7 nci mad- 
desinde değişiklik yapan hükmü sebebiyle idari yargı mercilerince görevsizlik  
kararı verilemez.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2576 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUNUN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun                          Yürürlüğe       
No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi      
------    ---------------------------------------  ------------      
2856               -           25/6/1983       
3410               -            2/3/1988