Endeksler
                                        
                                        
                                        
                DANIŞTAY KANUNU (1)               
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2575                        
  Kabul Tarihi     : 6/1/1982                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/1/1982 Sayı: 17580            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 119           
                                        
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                   Kuruluş                  
                                        
  Danıştay                                  

  Madde 1 - Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yük- 
sek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.               
                                        
  Bağımsızlık ve yönetim                           

  Madde 2 - 1. Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına  
aittir.                                     
  2. Danıştay'ın hükümetle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı ile yürütülür. 
                                        
  Danıştay meslek mensupları                         

  Madde 3 - Danıştay meslek mensupları Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, 
Danıştay başkanvekili, daire başkanları ile üyelerdir.             
                                        
  Teminat                                   

  Madde 4 - Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve 
üyeler yüksek mahkeme hakimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunla-
rın kendilerine sağladığı teminat altında görev yaparlar.            
                                        
  Karar organları                               

  Madde 5 - Danıştayın karar organları şunlardır:               
  a) Daireler,                                
  b) Danıştay Genel Kurulu,                          
  c) İdari İşler Kurulu,                           
  d) İdari Dava Daireleri Genel Kurulu,                    
  e) Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu,                    
  f) İçtihatları Birleştirme Kurulu,                     
  g) Başkanlık Kurulu,                            
  h) Yüksek Disiplin Kurulu,                         
  ı) Disiplin Kurulu,                             
                                        
  Genel sekreterlik                              

 

 
  Madde 6 - 1. Danıştay Başkanının seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreter- 
liği görevini yapar.                              
-----------------------                             
(1) Bu Kanunda geçen "Devlet Başkanı" deyimi, 11/1/1983 tarih ve 2779 sayılı  
  Kanunun 1. maddesi gereğince "Cumhurbaşkanı" olarak düzeltilmiştir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Birinci sınıfa ayrılmış Danıştay tetkik hakimlerinden veya savcılarından
en çok ikisi genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Genel Sekre- 
terlik hizmetleri için yeteri kadar savcı, tetkik hakimi ve memur verilir.   
  İdari hizmetler                               

  Madde 7 - Danıştayda Özlük İşleri, Evrak, Levazım, Kitaplık ve Yayın,Tasnif,
Arşiv, Sosyal ve İdari İşler, Özel Kalem müdürlükleriyle bu Kanunda yazılı ve  
ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kalemler bulunur.              
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
                Nitelik, Seçim ve Atanma             
                                        
  Danıştay üyelerinin nitelikleri                       

  Madde 8 - 1. Danıştay üyeleri:                       
  a) İdari yargı hakim ve savcılığı,                     
  b) Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik,     
  c) Generallik, amirallik,                          
  d) Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği,                  
  e) Genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdürlük
veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul başkanlıkları,         
  f) Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profe- 
sörlüğü,                                    
  g) Bakanlıkların başhukuk müşavirliği veya birinci hukuk müşavirliği veya  
Maliye Bakanlığında bu derecelerdeki hukuk müşavirliği, müşavir avukatlığı veya 
muhakemat müdürlüğü,                              
  Görevlerini yapanlar arasından seçilir.                   
  2. İdari yargı hakim ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için
birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile çalışmış 
olmaları ve birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmemeleri gereklidir.    
  3. İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin yükseköğrenimlerini 
tamamladıktan sonra Devlet hizmetlerinde yirmi yıl, yukarıda sayılan görevlerde 
toplam olarak en az üç yıl çalışmış bulunmaları, birinci derece aylığını kaza- 
nılmış hak olarak almaları ve hakimliğin gerektirdiği ahlak ve seciyeye sahip  
olmaları şarttır.                                
  Üye seçimi                                 

  Madde 9 - 1. Danıştayda boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı hakim ve 
savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilir.       
  2. İdari yargı hakim ve savcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca;  
diğer görevlerde bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler.
  3. Danıştayda boşalan üye sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı 
tarihten itibaren en geç üç gün içinde durum Danıştay Başkanlığınca Başbakanlığa
ve Adalet Bakanlığına duyurulur.                        
  4. Cumhurbaşkanı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu duyurudan son- 
ra en geç iki ay içinde seçim yapılır.                     
  Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanlarının nite- 
likleri, seçimleri ve görev süreleri                      

  Madde 10 - 1. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire baş- 
kanları kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile seçilirler.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için sekiz yıl, başkanvekili 
ve daire başkanı seçilebilmek için altı yıl süre ile Danıştay üyeliği yapmış ol-
mak zorunludur.                                 
  3. (Mülga: 22/3/1990 - 3619/12 md.)                     
  4. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanlarının gö- 
rev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler, yeniden seçi- 
lemeyenler ile seçime girmeyenler veya süreleri dolmadan bu görevlerden çekilen-
ler Danıştay üyeliği görevlerine devam ederler.                 
  5. Seçim, görev sürelerinin biteceği tarihten onbeş gün önce veya diğer se- 
beplerle boşalma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır.Çalışmaya ara ver-
me süresi bu sürenin hesabında nazara alınmaz.                 
  6. Seçime katılmak isteyenler seçim gününden önce Danıştay Başkanlığına yazı
ile başvurabilecekleri gibi, toplantıda oylamaya başlanmadan önce sözlü olarak 
da istekte bulunabilirler veya teklif edilebilirler.              
  7. Seçim gizli oyla yapılır. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim üçüncü 
oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamada bu çoğunluk
sağlanamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek tekrarlanır. Şu kadar ki, bundan 
sonraki üç oylamada sonuç alınamazsa dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş 
sayılır.                                    
  8. Genel Kurulun bu seçim için yapacağı toplantılarda üye tam sayısının en 
az dörtte üçünün hazır bulunması şarttır.                    
  Danıştay Tetkik Hakimi ve Savcılarının atanmaları ve dairelere verilmeleri