Endeksler
                                        
                                        
                                        
          T.C. ZİRAAT BANKASININ TÜRKİYE CUMHURİYET          
         MERKEZ BANKASINA OLAN BİR KISIM BORÇLARININ          
           HAZİNEDEN VE BAZI KURULUŞLARDAN OLAN           
           ALACAKLARI KARŞILIĞINDA TAHKİM EDİLMESİ          
                HAKKINDA KANUN                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2569                       
  Kabul Tarihi      : 30/12/1981                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 31/12/1981 Sayı: 17561           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5  Cilt: 21 Sayfa: 104         
                                        
                                        

  Madde 1 - T.C. Ziraat Bankasının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına olan; 
mevduat munzam karşılığı, mevduat munzam karşılığı avans hesabı ve Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri bonoları mukabili destekleme mubayaa avansları   
borçlarının 1/1/1981 tarihindeki tutarlarıyla, bunlar için bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek her türlü faiz, vergi ve giderler top-
lamı, Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan ve 2 nci maddede belirlenen borçları 
karşılığında Hazinece devralınarak tahkim edilmiştir.              
  Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Zi-
raat Bankası tarafından bir ay içinde birlikte belirlenir.           
                                        

  Madde 2 - T.C. Ziraat Bankasının 1 inci maddeye göre Hazinece devralınan  
borçlarına karşılık; destekleme alımlarından doğan zararları nedeniyle, Tarım  
Satış Kooperatifleri ve Birliklerinden ve Türkiye Zirai Donatım Kurumundan olan 
alacaklarının 1/1/1981 tarihindeki tutarlarıyla bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihe kadar tahakkuk ettirilecek her türlü faiz, vergi ve giderler toplamı Hazi- 
neye devredilmiştir.                              
  Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu tarafından bir ay içinde birlikte belirlenir.              
                                        

  Madde 3 - Yukarıdaki maddelere göre T.C. Ziraat Bankasının Hazinece devralı-
nan borç ve alacakları arasında ortaya çıkacak fark, Bankanın borçlu çıkması  
halinde önce Banka sermayesinin Hazinece taahhüt edilip ödenmemiş bulunan kıs- 
mından 1980 yılı kar payının mahsubundan sonra kalan miktarın tasfiyesine tahsis
olunur.Bu mahsuptan artan kısım ise Hazinenin Bankaya olan diğer borçlarına mah-
sup edilir.                                   
  Hesaplaşmada Bankanın alacaklı çıkması halinde bu miktar Bankanın 1/1/1981 
tarihinden sonraki mevduat munzam karşılığı yükümlülüğü borçlarına mahsup edi- 
lir.                                      
                                        

  Madde 4 - 2 nci madde gereğince yapılacak devir ve mahsup işlemleri sonucu 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin  
Hazinece üstlenilen borçlar, bu kuruluşların Hazineden olan görev zararı alacak-
larına mahsup edilir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Yukarıdaki maddelere göre yapılan takas ve mahsup işlemlerinden  
sonra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına karşı, Hazinece üstlenilen borçlar, 
Maliye Bakanlığınca % 1 faiz ve 25 yılı ödemesiz olmak üzere 50 yıl üzerinden  
tahkim ve yıllık eşit taksitlerle itfa olunur.                 
                                        
  Bu işlemlerin gerektirdiği meblağları cari yıl bütçesine bir yandan gelir; 
diğer yandan mevcut ya da yeniden açılacak tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye
Maliye Bakanı yetkilidir.                            
                                        

  Madde 6 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemler ve bu işlemler dolayı- 
sıyla düzenlenecek bütün belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
                                        

  Madde 7 - 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa 17/4/1979 
tarih ve 2227 sayılı Kanunla eklenen geçici madde kaldırılmıştır.        
                                        

  Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.