Endeksler
                                        
           BAZI KAMU GÖREVLERİNE NAKTİ TAZMİNAT           
           VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA           
                  KANUN                    
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2566                         
  Kabul Tarihi     : 18/12/1981                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 22/12/1981 Sayı: 17552            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 81            
                                        

  Madde 1 - 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkındaki Kanun ile ek ve değişikliklerinin hükümleri;             
                                        
  a) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler nedeniyle yakalanan gözaltına alı- 
nan, tutuklanan veya hükümlü bulunanların muayene ve tedavileri ile görevlendi- 
rilen sağlık personelinden, bu görevlerinden dolayı (görevleri sona ermiş olsa 
bile) öldürülen, sakatlanan veya yaralananlar;                 
                                        
   b) Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki maksadıyla mayınlanmış sahaların te-
mizlenmesinde görev alanlardan, bu görevleri esnasında ölen, sakatlanan veya ya-
ralananlar;                                   
  Hakkında da uygulanır.                           
                                        

  Madde 2 - Aynı olay ve durum nedeniyle 2330 sayılı Kanundan yararlanmış   
olanlara 1 inci maddedeki hüküm ayrıca uygulanmaz.               
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümleri 26/12/1978 tarihinden geçerli olarak yayımı ta-
rihinde yürürlüğe girer.                            
                                        

  Madde 4 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.