Endeksler
                                        
                                        
              ASKERİ YASAK BÖLGELER VE               
             GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU               
                                        
                                        
   Kanun Numarası    : 2565                        
   Kabul Tarihi     : 18/12/1981                     
   Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/12/1981 Sayı: 17552           
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 73           
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
      yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre    
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı;                         
  a) Yurt savunması bakımından hayati önemi haiz askeri tesisler ve bölgeler 
ile sınırların, güvenlik ve gizliliğini sağlamak için bunların çevrelerinde, kı-
yılarında ve havalarında; kara, deniz ve hava askeri yasak bölgelerinin,    
  b) Yurt savunması veya yurt ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan veya 
kısmen dahi tahripleri veya devamlı olarak ya da geçici bir zaman için faaliyet-
ten alıkonulmaları halinde milli güvenlik veya toplum hayatı bakımından olumsuz 
sonuçlar doğurabilecek; diğer askeri tesis ve bölgeler ile kamu veya özel kuru- 
luşlara ait her türlü yer ve tesislerin etrafında güvenlik bölgelerinin,    
  Kurulması, kaldırılması ve gerektiğinde genişletilmesine ilişkin esas ve  
yöntemlerin düzenlenmesidir.                          
                                        
  Askeri yasak bölgeler:                           

  Madde 2 - Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kuru-
lu kararı ile askeri yasak bölgeler kurulabilir veya kaldırılabilir. Askeri ya- 
sak bölgeler 1 inci ve 2 nci derece askeri yasak bölge olmak üzere ikiye ayrı- 
lır.                                      
  Birbirleriyle ilgili ve yakın askeri tesisler ve bölgeler için gerektiğinde 
ayrı ayrı yasak bölge tayin edilmeyip bu tesis ve bölgeler için müşterek ve bir 
bütün olarak askeri yasak bölge tesis edilebilir veya bu şekilde birleştirilmiş 
olanlar ayrılabilir.                              
                                        
  Güvenlik bölgelerinin kurulması:                      

  Madde 3 - a) Askeri güvenlik bölgeleri Genelkurmay Başkanlığınca,      
  b) Kamu ve özel kuruluşların çevresindeki özel güvenlik bölgeleri Genelkur- 
may Başkanlığının lüzum göstermesi veya Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter-  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
liğinin veya İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine Genelkurmay Başkan-
lığının uygun görmesi kaydıyla Bakanlar Kurulunca,               
  Kurulabilir veya kaldırılabilir.                      
                                        
  Bölgelerin sınırı:                             

  Madde 4 - Askeri yasak bölgeler ile özel güvenlik bölgelerinin kurulması  
hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ve askeri güvenlik bölgelerinin kurulması hak-
kındaki Genelkurmay Başkanlığı kararına ekli uygun ölçekli haritalar ve koordi- 
nat listelerinde bu bölgelerin sınırları da belirtilir.             
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
              Kara Askeri Yasak Bölgeler              
                                        
  Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri:                 

  Madde 5 - Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri;            
  a) Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin,
çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen dış sınır-
larının en az yüz, en fazla dörtyüz metre uzağından alınan noktaların birleşti- 
rilmesi suretiyle meydana gelen alanlarda,                   
  b) Kara sınır hattı boyunca ve lüzum görülen kıyılarda otuz ila altıyüz met-
re derinlikteki sahalarda,                           
  Tesis edilir.                                
  Ancak, kara sınır hattı boyunca tesis edilenler hariç olmak üzere, birinci 
derece kara askeri yasak bölgelerinin savunma ihtiyacı dörtyüz metrelik azami  
haddin dışında bir kısım kara parçalarının da birinci derece kara askeri yasak 
bölgesi içine alınmasını gerektiriyorsa bu yerlerinde birinci derece kara askeri
yasak bölgeleri içine alınmasına veya arazi şartlarına uyulması,kamu hizmetleri,
halkın faydalanması ve geçiş imkanlarının gözönünde bulundurulması gibi durum- 
larda bu bölgelerin yüz metre olan asgari haddinin daha aşağıya indirilmesine  
belirtilecek ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar  
Kurulunca karar verilebilir.                          
  İşaretlerin ilanı:                             

 

 
  Madde 6 - Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri ilan edilmez. Ancak,  
sınırları uygun işaretlerle belli edilerek bu işaretler ilan edilir. İşaretlerin
şekli, boyutları, rengi ve işaretler ile ilgili diğer hususlar yönetmelikte gös-
terilir.                                    
  Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar:     

  Madde 7 - 1. Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar
uygulanır.                                   
  a) Bölge içindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır.              
  b) Bölgeye buradaki görevlilerle, yetkili komutanlığın izin verdiği T.C. uy-
ruğundaki diğer görevlilerden başkası giremez ve oturamaz. Ancak;        
  (1) Buradaki görevlilerin aile fertlerinin bölgeye girmelerine ve oturmala- 
rına,                                      
  (2) Türk vatandaşlarının bölgedeki su kaynaklarından faydalanmalarına,   
  (3) Bölge içinde tespit edilecek yollardan geçiş yapılmasına,        
  Yönetmelikte belirtilecek esaslara göre yetkili komutanlıkça izin verilebi- 
lir.                                      
  c) Yabancıların geçici olarak bölgeye girmeleri ve oturmaları Genelkurmay  
Başkanlığının iznine bağlıdır.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Bölge içindeki eski eserler ve doğal kaynakların milli kuruluşlarca veya 
milli kuruluşların denetimi altındaki Türk veya yabancı uyruklularca araştırıl- 
ması veya işletilmesi, Genelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaasının alınması  
koşuluyla ilgili kanun hükümlerine göre yürütülür.               
  e) Bu amaçla görevlendirilmiş olanlar dışında bölgenin fotoğraf ve filminin 
çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygu-
lanması gibi faaliyetlerde bulunmak ve bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini
aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanmak yasaktar.         
  2. Kara sınır hattı boyunca ve kıyılarda tesis edilen birinci derece kara  
askeri yasak bölgelerinde kamulaştırma yapılması zorunlu değildir.       
  3. Yukarıdaki 2 nci fıkra hükümlerine göre kamulaştırılmayan taşınmaz mal- 
lardan yerli halkın yararlanmasına ilişkin esaslar ile birinci derece kara as- 
keri yasak bölgelerinin, bölge içindeki geçiş yollarının güvenliğinin sağlanması
ve bölgeye girme yasağı ile ilgili diğer esaslar yönetmelikle tespit edilir.  
                                        
  İkinci derece kara askeri yasak bölgeleri:                 

  Madde 8 - İkinci derece kara askeri yasak bölgeleri; birinci derece kara as-
keri yasak bölgeleri çevresinde veya yurt savunması bakımından gerekli görülen 
diğer bölgelerde tesis edilir.                         
  a) Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri çevresinde tesis edilecek   
ikinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sınırları; birinci derece kara as- 
keri yasak bölgeleri sınırlarından başlamak üzere beş kilometreye kadar uzak-  
tan seçilen noktalardan geçirilen hat ile belirtilir. Bu hat, bölge içindeki sa-
vunma tesislerini kara gözetlemesine karşı gizleyen sırtlar ve arazi örtüleri  
varsa bu sırtların en yüksek noktalarından geçirilir ve görüşe engel örtüleri  
içine alacak şekilde tespit edilir. Savunma ihtiyacı ve bölgenin özelliklerinin 
zorunlu kıldığı hallerde bu mesafe on kilometreye kadar uzatılabilir.      
  b) Yurt savunması bakımından gerekli görülecek diğer bölgelerde tesis edi- 
lecek ikinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sınırları Bakanlar Kurulu ka-
rarında belirtilir.                               
  İkinci derece kara askeri yasak bölgelerin sınırları Resmi Gazete'de yayım- 
lanır.                                     
                                        
  İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar:      

  Madde 9 - İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uy-
gulanır.                                    
  a) Türk vatandaşlarının bölgede oturmaları, seyahat etmeleri, zirai faali- 
yetlerini, meslek ve sanatlarını icra etmeleri serbesttir. Şu kadar ki, milli  
güvenliği sağlamak bakımından, gerekli görülecek ikinci derece kara askeri yasak
bölgelerinde; bölgede oturanlar dışındaki Türk vatandaşlarının bölgede oturmala-
rı, zirai faaliyetlerini, meslek ve sanatlarını icra etmeleri Bakanlar Kurulu  
kararı ile sınırlandırılabilir.                         
  b) Yabancı gerçek ve tüzelkişiler bu bölgede taşınmaz mal edinemezler. Ya- 
bancılara ait bölgedeki taşınmaz malların tasfiyesine karar vermeye, tasfiye şe-
kil ve şartlarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.              
  c) (1) Yabancılar izin almadan geçici dahi olsa bölgeye giremezler, otura- 
mazlar, çalışamazlar ve taşınmaz mal kiralayamazlar.              
  (2) Görevli yabancı uyruklu sivil kişilere izinler garnizon komutanlığının 
görüşü alınarak valiliklerce verilir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (3) Görevli yabancı uyruklu asker kişilere izinler Genelkurmay Başkanlığın- 
ca verilir. Ancak Bu yetki yönetmelikte belirtilecek komutanlıklara devredilebi-
lir. Verilen izinlerden ilgili valiliklere de bilgi verilir.          
  d) Bölge içindeki genel yollardan geçilmesi ve bölgeden turistik amaçlarla 
yararlanılmasına dair esaslar yönetmelikte gösterilir.             
  e) Yasak bölge tesisinden itibaren gerektiğinde altı ay içinde buradaki ta- 
şınmaz malların durumları (Bina, tarla, bağ, bahçe, orman, bataklık gibi) hava 
fotoğraflarıyla tespit edilir. Aynı süre içinde bölgedeki taşınmaz malların mül-
kiyet ve zilyetliğinin kimlere ait olduğu mahalli ve mülki idarelerce tespit  
edilerek yetkili komutanlığa bildirilir.                    
  f) Bölgenin savunma gücü ve gizliliğini ihlal etmemek şartıyla, taşınmaz  
mallar üzerinde inşaat, hafriyat, tadilat, orman yetiştirmek veya kesmek, batak-
lık ihdas etmek veya kurutmak gibi hususlarda özel kanunlarına göre ilgili mer- 
cilerce izin ve ruhsat verilmeden önce, bölgenin savunma gücü ve gizliliği yö- 
nünden yetkili komutanlığın izninin alınması zurunludur. Yetkili komutanlıktan 
izin isteminde bulunulurken verilecek dilekçede yapılacak işin niteliği açıkla- 
narak ilgili belge ve planların tasdikli birer örneği eklenir. Yetkili komutan- 
lık bu istemi kabule değer görmediği takdirde ret sebebini gerekçesiyle birlikte
yazılı olarak dilekçe sahibine bildirir. İtiraz vukuunda konu bir kere de Genel-
kurmay Başkanlığınca tetkik edilerek sonuçlandırılır.              
  İzin ve ruhsata tabi olmayan mahal veya işlerde de yukarıdaki fıkra hükümle-
ri uygulanır.                                  
  Bu şekilde başlatılmış olan işlerde yapılacak tadilat istekleri hakkında da 
aynı usul ve esaslar uygulanır.                         
  g) Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen veya komutanlıkça kabul edilen şart-
lara uymayan her türlü inşaat ve eylemler durdurulur.              
  Böyle yapılar, komutanlığın tayin ve tebliğ edeceği süre içinde sahipleri  
tarafından yıktırılır. Süresi içinde yıkılmaması halinde yetkili komutanlığın  
istemi üzerine mahalli mülki idare amirliğince başkaca bir işlem ve karara gerek
kalmadan yıktırılır ve masrafı sahiplerinde alınır.               
  h) Bölge içindeki askeri tesislerin ve bölgeden birinci derece kara askeri 
yasak bölgelerinin dürbünle gözetlenmesi, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar dı-
şında bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin ya- 
pılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunmak ve böl-
genin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihaz- 
lar kullanmak yasaktır.                             
  ı) Bölgedeki eski eserler ve doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi 
Genelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaasının alınması koşuluyla ilgili kanun  
hükümlerine göre yürütülür.                           
  Bu madde hükümlerinin; 25 Eylül 1981 tarih ve 2527 sayılı Kanun hükümlerin- 
den yararlanan Türk soylu yabancılar hakkında ne şekilde uygulanacağı yönetme- 
likte gösterilir.                                
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
             Deniz Askeri Yasak Bölgeleri             
                                        
  Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri:                

  Madde 10 - Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri;           
  a) Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan  
itibaren deniz yönünde,                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Denizdeki tesislerin çepeçevre her tarafında,              
  En az yüz metre, en çok bir deniz milli uzaklıktan geçirilen noktaların bir-
leştirilmesi suretiyle tespit olunur. Bu mesafeler savunma ihtiyacı veya bölge- 
nın özelliklerinin zorunlu kıldığı hallerde Genelkurmay Başkanlığının teklifi  
üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kısaltılabilir veya uzatılabilir.       
  Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri ilan edilmez. Ancak, sınırları 
mümkün olan ölçüde uygun işaretlerle belli edilerek bu işaretler denizcilere  
ilanen duyurulur ve deniz haritalarına işlenir. Bu işlem Deniz Kuvvetleri Komu- 
tanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığınca yapılır.      
  İşaretlerin şekli, boyutları ve rengi yönetmelikle tespit edilir.      
                                        
  Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar: