Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ              
        GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ              
             HAKKINDA KANUN                    
                                        
                                        
  Kanun Numarası       : 2560                      
  Kabul Tarihi        : 20/11/1981                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 23/11/1981 Sayı: 17523         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 46        
                                        
                                        
                                        
             BİRİNCİ BÖLÜM                     
         Kuruluş, Görev ve Yetkiler                  
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 1 - (Değişik: 7/2/1983-KHK 56/1 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 - 3009/1 
md.)                                      
  İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek 
ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir 
elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurul- 
muştur.                                     
  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İSKİ olarak 
anılır.                                     
  Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı  
ile sınırlıdır. Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin 
hizmetler, büyük şehir belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından 
yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının teklifi üze-
rine Bakanlar Kurulu anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kana-
lizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir.               
  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağ- 
lı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ persone- 
li 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.           
  Görev ve yetkiler:                             
  Maddde 2 - İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:              
  a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer 
üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynak- 
lardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve-
ya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanla- 
rı devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerek- 
li yenilemelere girişmek,                            
  b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden  
uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu 
sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplana-
cakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini 
yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da  
kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yap-
mak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeral-
tı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu 
kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu 
tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve  
hukuki tedbiri almak,                              
  d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyele-
re verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,      
  e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değe-
ri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri  
doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve 
işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,  
  f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü ta- 
şınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.     
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                  Yönetim                   
  Organlar:                                  

  Madde 3 - İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:         
  Genel Kurul,                                
  Yönetim Kurulu,                               
  Denetçiler,                                 
  Genel Müdürlük.                               
  Genel Kurul:                                

  Madde 4 - (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/2 md.; Değiştirilerek kabul:     
23/5/1984 - 3009/2 md.)                             
  İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve 
yetkilidir.                                   
  Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları:                 

  Madde 5 - (Değişik: 7/2/1983-KHK 56/3 md.; Değiştirilerek kabul: 23/5/1984- 
3009/3 md.)                                   
  İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak bu Kanunda 
yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım 
aylarında özel gündemle toplanır.                        
  Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak bu Kanunda dü- 
zenlenmemiş hususlarda; 1580 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygulanır.   
  Genel Kurulun görevleri:                          

  Madde 6 - (Değişik: 7/2/1983- KHK 56/4 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 - 3009/4 
 md.)                                      
  Genel Kurulun görevleri şunlardır:                     
  a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, (1)             
  b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,        
  c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, (1)                 
  d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belir-
lemek,                                     
--------------------                              
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmaları- 
na ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip kara-
ra bağlamak,                                  
  f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri ince- 
leyerek karara bağlamak,                            
  g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,                 
  h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, 
kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,    
  ı) Dava değeri 100 000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kal- 
dırılmasını kararlaştırmak,                           
  j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki ver- 
mek,                                      
  k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun   
olup olmadığını karara bağlamak,                        
  l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip kara- 
ra bağlamak,                                  
  m) İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurul-
da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.         
  Yönetim Kurulu:                               

 

 
  Madde 7 - (Değişik: 23/5/1984 - 3009/5 md.)                 
  Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur,               
  Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanı-
nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.      
  Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmet-
te eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim  
Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve  
İçişleri Bakanının onayı ile atanır.                      
  Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar  
yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, ye- 
rine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atana- 
cak olanların İSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işlet- 
mecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş 
olmaları gerekir.                                
  Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında,  
özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel büt- 
çeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna  
getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuri-
yetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları 
müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi  
bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir iş- 
leme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.                   
  Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda elleri- 
ne geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine  
ödenir.                                     
  Yönetim Kurulunun toplanma ve çalışma esasları:               

  Madde 8 - (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/5 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/6 
md.)                                      
  Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta, belirli günlerde toplanır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alı- 
nır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın   
oyu üstün sayılır.                               
  Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belir- 
tirler.                                     
  Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı karar- 
lar alamaz.                                   
  Yönetim Kurulunun görevleri:                        

  Madde 9 - (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/6 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/7 
 md.)                                      
  Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:                   
  a) Kuruluş amacına uygun olarak İSKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tes- 
pit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,          
  b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslak-
ları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin 
ön incelemelerini yaparak Genel Kurulu sunmak,                 
  c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,     
  d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kuru- 
la sunmak,                                   
  e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini kara- 
ra bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım iha-
le ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,  
  f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,    
  g) Genel Kurulca verilecek yetki çercevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlan-
maları karara bağlamak,                             
  h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak  
önerileri inceleyip karara bağlamak,                      
  ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'dan az bedelli kiralama, 
kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,      
  j) Dava değeri 100 000 TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldı- 
rılmasını kararlaştırmak,                            
  k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılma- 
sına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,       
  l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli 
önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları il- 
gili kurum ve mercilere iletmek,                        
  m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci  
Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, mü-  
dürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve iş- 
ten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmaları-
nı onaylamak,                                  
  n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda  
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,            
  o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.  
  Denetçiler:                                 

  Madde 10 - (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/7 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/8 
md.)                                      
  İSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan  
iki denetçi tarafından denetlenir.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konuların- 
dan en ez birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda 
en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.                    
  Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden 
seçilmeleri mümkündür.                             
  Denetçiler İSKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklik- 
ler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula ve- 
rirler. Raporun bir örneği de bilgi için İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı- 
na sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir 
yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.                    
  Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdür- 
lükçe verilmesi zorunludur.                           
  Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son ka-
demesi aylık tutarını (Ek Gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaş- 
tırılır.                                    
  Genel Müdür ve yardımcıları:                        

  Madde 11 - (Değişik: 7/2/1983- KHK 56/8 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/9 
md.)                                      
  İSKİ Genel Müdürü İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine 
İçişleri Bakanı tarafından atanır.                       
  Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da  
aranır.                                     
  Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek 
ve sayıları 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur.   
  Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine İstanbul Büyük Şe-  
hir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.                  
  Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğre-  
nim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.  
  Genel Müdürün görevleri şunlardır:                     
  a) İSKİ'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yö- 
netilmesini sağlamak,                             
  b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İSKİ'yi temsil etmek, 
  c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım program- 
larını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sun- 
mak,                                      
  d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,        
  e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve 
kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yö-
netim kuruluna sunmak,                             
  f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yap- 
mak,                                      
  g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun verece-
ği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetki- 
si dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak,                  
  h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,           
  ı) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, 
  j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna  
veya Genel Kurula sunmak.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. 
Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konuların-
dan doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. 
  Teşkilat ve personel: