Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
        DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA KANUN                 
                                        
  Kanun Numarası      : 2549                      
  Kabul Tarihi       : 6/11/1981                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 10/11/1981 Sayı: 17510         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt : 21 Sayfa: 34         
                                        
  Amaç ve kapsam:                               

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ve Devlet 
Başkanları ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk'ün en ya- 
kın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanları (Kahramanları) için, Anka-
ra'da, bir "Devlet Mezarlığı" tesisi ve bunun idame ve muhafazası ile ilgili hu-
susları düzenlemektir.                             
  Türk milletinin, bir armağan olarak yalnız Büyük Kurtarıcı için tesis etti- 
ği Anıtkabirde Atatürk'ün ve ayrıca en yakın silah ve mesai arkadaşı İsmet   
İnönü'nün kabirleri muhafaza edilir. Anıtkabir alanı içine başkaca hiçbir kimse 
defnedilemez.                                  
  Yeri, yapımı ve yönetimi:                          

  Madde 2 - Devlet Mezarlığı Atatürk Orman Çiftliği sahası içerisinde, Milli 
Savunma Bakanlığınca tesis edilir.                       
  Ankara İmar Planı da dikkate alınarak Devlet Mazarlığı için tahsis edilecek 
sahanın Atatürk Orman Çiftliği içerisindeki yeri ve büyüklüğünü (yüzölçümünü)  
tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Tespit edilecek bu saha Milli Savunma 
Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil edilir.             
  Milli Savunma Bakanlığı, mezarlığın yönetiminden ve buradaki idari hizmetle-
rin yerine getirilmesinden de sorumludur.                    
  Mali hükümler:                               

  Madde 3 - Devlet Mezarlığının yapım, bakım, onarım ve geliştirilmesi için 
yapılacak harcamalar Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer alır.        
  Mali kolaylıklar:                              

  Madde 4 - Devlet Mezarlığının tesisi ve idamesi için yapılacak harcamalar- 
da 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.                       
  Yönetmelik:                                 

  Madde 5 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, kanunun yürürlüğe gir-
mesinden itibaren üç ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak bir  
yönetmelikle düzenlenir.                            

  Geçici Madde 1 - Devlet Mezarlığına defnedilecek İstiklal Harbi Kamutanları 
(Kahramanları) Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir ve bu mezarlığa Devletçe  
nakledilirler.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 2 - Anıtkabir bahçesine defnedilen Cemal Gürsel'in kabri Dev- 
let Mezarlığına; devrim şehitlerinin ise, varsa eşleri, bulunmaması halinde an- 
ne ve babaları tarafından başka yere nakledilmemeleri halinde Ankara'daki aske- 
ri şehitliğe Devletçe nakledilirler.                      
  Yürürlük:                                  

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 7 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.