Endeksler
           CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI           
            KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK HARÇLAR VE           
             MAHKÜMLARA ÖDETTİRİLECEK YİYECEK            
               BEDELLERİ HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası    : 2548                        
  Kabul Tarihi     : 30/6/1934                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 9/7/1934 Sayı: 2747             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 15 Sayfa: 547            
                                        

  Madde 1 - İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız
alacaklardan tahsil olunan paranın % 2 si ve kıymeti muayyen olmıyan ilamların 
icrasından tahsil harcının yarısı nisbetinde harç alınır. Maktu harçlar ilamın 
icraya konulduğu zaman peşin olarak alınır.                   
  Bu harçlar borçluya yükletilemez ve mahkümunbih meblağ birmilyon liradan  
aşağı olursa bundan harç alınmaz.(1)                      
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 27/12/1939 - 3757/1 md.)                
  Her mahküm cezaevinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur.
  Bu yiyecek bedelleri cezaevleri idarelerince altı ayda bir bordro yapılarak 
tahakkuk ettirilir. Mahkümiyetleri altı aydan aşağı olan mahkümlara ait bordro- 
lar salıverilecekleri tarihten bir hafta evvel yapılır. Bordrolar mahkümlara da 
tebliğ olunur.                                 
  Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mahkümlar tarafından ödenmezse, Cumhu- 
riyet Müddeiumumilikleri tarafından kendilerinin ikametgahı belediyeleri ve be- 
lediye teşkilatı olmıyan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam veya nahiye müdür-
lükleri marifetiyle borçlarını ödemeğe muktedir olup olmadıkları tahkik olunur. 
  İktidarları anlaşıldığı halde borçlarını ödemiyenlerden Cumhuriyet Müddei- 
umumiliklerinin iş'arı üzerine Maliye dairelerince Tahsili Emval Kanunu hükümle-
ri tatbik olunarak borçlar tahsil olunur.                    
  Yiyecek bedellerinden doğan alacaklar mahkümiyetin hitamı tarihinden başla- 
mak üzere beş senelik mürururzamana tabidir.                  
  İktidarları olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedelleri aranmaz.       
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 27/12/1939 - 3757/1 md.)                
  (Değişik birinci cümle: 18/5/1994-KHK-529/19 md.; İptal: Ana.Mah.'nin    
8/7/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile.;Yeniden düzenleme:  
6/8/1997 - 4301/18 md.) Yukarıdaki maddeler gereğince alınacak harçlar ve yiye- 
cek bedelleri makbuz karşılığı tahsil olunur. Ancak Tahsili Emval Kanununa   
tevkifan yapılacak tahsilat Maliyece emanet hesabına kaydolunarak tahsilini   
takibeden ayın 15 inci gününe kadar beşinci madde hükümleri dairesinde Ziraat  
Bankasına tevdi olunur.                             
---------------------                              
(1) Bu fıkrada yeralan "25 liradan" ibaresi, 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı  
  Kanunun 18 inci maddesiyle "birmilyon liradan" olarak değiştirilmiş ve met- 
  ne işlenmiştir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 29/5/1959-7309/1 md.)                  
  Ödettirilecek yiyecek bedeli, mahkümlara her verildiği yıl içinde ekmek ve 
gıda maddelerinin mübayaa fiyatı üzerinden hesap olunur.            
                                        

  Madde 5 - Bu kanuna göre alınacak (...)(1) yiyecek bedellerinden toplanan  
paralar mahalleri Ziraat Bankası şubesine yatırılır ve şubelerce de Ziraat Ban- 
kası umumi merkezine gönderilir ve oraca Adliye Vekilliği hesabına açılacak he- 
sabı cariye kaydolunur.                             
                                        
  Her mali sene sonunda hesabı caride kayıtlı paralar Maliye Vekilliğine dev- 
rolunarak varidat bütçesine irat yazılır ve adliye bütçesinde mahkeme binalariy-
le ceza evleri inşaatı masraflarına karşılık olmak üzere yeniden açılacak rakam-
sız hususi fazla tahsisat olarak konulup sarfolunur.              
                                        

  Madde 6 - Yılı içinde sarfolunamıyan tahsisat ertesi yıla devren sarfoluna- 
bilir.                                     
                                        

  Madde 7 - Bu kanun 1 Kanunuevvel 1934 tarihinden mer'idir.         
                                        

  Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
-----------------                                
(1) Bu maddenin birinci fıkrasındaki "harç ve" ibaresi 10/9/1993 tarih ve 524  
sayılı KHK'nin 13 üncü maddesi ile metinden çıkarılmıştır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2548 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLiK GETİREN MEVZUATlN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
   Kanun                          Yürürlüğe     
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi   
-----------  -------------------------------------------- --------------   
   3757             -              6/1/1940     
   7309             -              6/6/1959     
  KHK/524            -             17/9/1993     
  KHK/529            -             20/5/1994     
   4301             -              9/8/1997