Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
         GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU                   
                                        
  Kanun Numarası        : 2548                     
  Kabul Tarihi         : 6/11/1981                  
  Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih 10/11/1981 Sayı : 17510        
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5 Cilt: 21 Sayfa: 32        
                                        
                *                        
               * *                        
    Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız          
    "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"        
        Cilt: 1   Sayfa: 1205                     
                                        
                *                        
               * *                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - (Değişik: 19/10/1983-2928/1 md.)                 
  Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanla- 
rına gelen, Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden veya Boğazlardan 
transit geçen gemiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.          

  Madde 2 - (Mülga: 19/10/1983-2928/6 md.)                  
  Sağlık resmi:                                

  Madde 3 - (Değişik: 19/10/1983-2928/2 md.)                 
  Türk limanlarında, 1 inci madde kapsamına giren gemilerden, her net tonu  
üzerinden alınacak sağlık resmi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, 
Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve 
her mali yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle düzenlenir.         
  Kabotaj hakkına sahip gemilere, Türk limanlarına gelen özel yatlara, yalnız 
turist taşıyıp başka ticari işlemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bilimsel 
araştırma yapan gemilere, bu sağlık resmi, aynı tarifede belirlenecek şekilde  
özel indirimli olarak uygulanır.                        
  Bu sağlık resmini, Türk limanları arasında işleyen gemiler ile Türk liman- 
larından hareket eden gemiler, ilk hareket ettikleri limanlarda; yabancı ülke- 
lerden gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanlarda öderler.          
  Boğazlardan transit geçen gemilerden tahsil edilecek olan sağlık resmi,   
Montreux Sözleşmesi hükümlerine tabidir.                    
  İstisnalar:                                 

  Madde 4 - (Değişik: 19/10/1983-2928/3 md.)                 
  Harp gemileri, resmi ziyarette bulunan gemiler ve mücbir sebeplerle Türk  
limanlarına giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerle, elli tona kadar olan 
gemilerden sağlık resmi alınmaz.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Türk limanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan transit geçen ve Montreux 
Sözleşmeli hükümlerine göre sağlık resmi ödemekle yükümlü bulunan gemilerden li-
manlarda ayrıca sağlık resmi tahsil edilmez.                  
  Gemi sağlık cüzdanı:                            

  Madde 5 - Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 to- 
na kadar olan gemilere, o geminin indirimsiz sağlık resmi tutarı karşılığında  
yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. Ancak bu miktar 100 tonluk bir geminin öde- 
mesi gereken miktardan az olamaz.                        
  Yasaklar ve ceza:                              

  Madde 6 - Aşağıda gösterilen davranışlarda bulunmak yasaktır.        
  a) Limandan sağlık işlemi yaptırmadan hareket etmek.            
  b) Sağlık işlemlerini yaptırmak üzere sağlık merkezleri önünde ya da bu mer-
kezlerin gösterdikleri yerde durmamak.                     
  c) (Değişik: 19/10/1983-2928/4 md.) Yabancı bir limandan gelen bir geminin, 
limanda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika almadan herhangi bir madde alıp 
veya insan indirip bindirmesi.                         
  d) Gerçeğe uymayan sağlık bildirimi vermek.                 
  e) Gerektiğinde mikrop, haşere ve fare ile mücadele hizmetlerini yaptırmak 
için ilgili görevlilere zamanında başvurmamak.                 
  f) Bulaşık bir limandan gelen gemilerin sağlık muayenesi bitip temiz prati- 
ka almadan rıhtıma yanaşması ya da sağlık muayenesi sonunda temiz pratika alan 
ve fakat bazı şartlar altında rıhtıma yanaşmasına izin verilen gemilerin rıhtı- 
ma yanaştıktan sonra bu şartları yerine getirmemesi.              
  g) Bulaşık bir geminin, sağlık muayenesi bitip temiz pratika almadan limana 
girmesi ya da koruma yerine alınan bulaşık bir geminin, sağlık tedbirlerinin  
eksiksiz yerine getirilmesine karşı engeller ve güçlükler çıkarması ve temiz  
pratika almadan koruma yerinden hareket etmesi.                 
  h) Gerektiğinde, geminin, gündüzleri ön direğine sarı karantina bayrağı ve 
geceleri de üstte kırmızı, altta beyaz fener bulundurmamak.           
  (Değişik: 19/10/1983-2928/4 md.) Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi 
kaptanlarından, geminin ödemesi gereken sağlık resminin yüzde yirmibeşi oranın- 
da para cezası alınır. Ancak, ceza miktarının tespitinde, 3 üncü maddenin ikin- 
ci fıkrasında belirtilen indirimler dikkate alınmaz ve bu ceza, bin net tonluk 
bir gemiden tahsili gereken sağlık resminden az olamaz. Verilecek para cezası  
için, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nezdinde itirazda bulunulabilir. 
  İlgili bütçe :                               

  Madde 7 - Bu Kanunda öngörülen sağlık resmi, yıllık gemi sağlık cüzdan be- 
deli ve para cezaları Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine gelir 
yazılır.                                    
  Yönetmelik:                                 

  Madde 8 - (Değişik : 19/10/1983-2928/5 md.)                 
  Bu Kanunun uygulama usul ve esasları, Kanunun yürürüğe girmesinden en geç  
altı ay içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikle 
belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler:                      

  Madde 9 - 21/4/1340 tarih ve 500 sayılı; 31/7/1936 tarih ve 3057 sayılı;  
31/7/1936 tarih ve sayılı; 18/6/1947 tarih ve 5115 sayılı kanunlar yürürlük-  
ten kaldırılmıştır.                               
                                        

  Geçici Madde 1 - (2548 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup tesel- 
sül için numaralandırılmıştır.)                         
  Bu Kanunda hazırlanması öngörülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar halen
uygulanmakta olan Genel Yönetmeliğin bu Kanuna aykırı düşmeyen hükümlerinin uy- 
gulanmasına devam olunur.                            
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 10 - Bu Kanun 1/1/1982 tarihinde yürürlüğe girer.           
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 11 - Bu Kanun Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları tarafından yü-
rütülür.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        2548 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN      
                                        
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     
                                        
                                        
                                        
                                        
                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
      Yürürlükten Kaldırılan     -------------------------------   
     Kanun veya Kanun Hükümleri     Tarihi  Sayısı  Maddesi    
-----------------------------------------  --------- -------- -----------   
                                        
2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun                     
2 nci maddesi                19/10/1983  2928   6     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        2548 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
                                        
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                          Yürürlüğe     
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi    
------------  ------------------------------------------ ---------------   
                                        
  2928               -            22/10/1983