Endeksler
                                        
                                        
               YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU               
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2547                        
  Kabul Tarihi      : 4/11/1981                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı: 17506            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 3            
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız       
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"      
               Cilt: 2 Sayfa: 1187                
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
           Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar            
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belir- 
lemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, 
işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, 
öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütün- 
lük içinde düzenlemektir.                            
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim  
kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. 
  Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumla- 
rıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.                
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/1 md.)                 
  Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.   
  a) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az  
dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür.       
  b) Üst Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur.   
  c) (Değişik: 3/4/1991 - 3708/1 md.) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler 
ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler,  
enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama 
ve araştırma merkezleridir.                           
  Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde 
araştırma, eğitim - öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel ki- 
şiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur.        
  d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek dü- 
zeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma,yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, 
enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim 
kurumudur.                                   
                                        
KANUNLAR, MAY1S 1991 (Ek - 8)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın  
yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.       
  f) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili  
bilim dallarında lisans üstü, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama 
yapan bir yükseköğretim kurumudur.                       
  g) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren  
bir yükseköğretim kurumudur.                          
  h) Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yük-  
seköğretim kurumudur.                              
  ı) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirme- 
yi amaçlayan dört yarı yıllık eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim kuru- 
mudur.                                     
  j) Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğreti- 
min desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek  
dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve  
araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.            
  k) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini 
tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakül- 
telerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama bi- 
rimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur.  
Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe  
bağlı bölümler de kurulabilir.                         
  l) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, 
öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.          
  m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve 
yardımcı doçentlerdir.                             
  (1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.      
  (2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.   
  (3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uz- 
manlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış,ilk ka- 
demedeki akademik unvana sahip kişidir.                     
  n) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğre- 
tim elemanıdır.                                 
  o) Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak 
zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanı- 
dır.                                      
  p) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için  
görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğre- 
tim planlamacılarıdır.                             
  r) Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kap- 
sayan ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademe- 
sini teşkil eden bir yükseköğretimdir.                     
  s) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsa- 
yan bir yükseköğretimdir.                            
  t) Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik 
eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.                
  (1) Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık,  
master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuç- 
larını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık  
veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından  
düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en 
az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını 
ortaya koymayı amaçlıyan bir yükseköğretimdir.                 
  (3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen 
esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve  
yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.                 
  (4) Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı,yüksek lisansa dayalı en az 
dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konul- 
masını,müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaç- 
layan doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.       
  u) Yükseköğretim Eğitim Türleri: Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri  
örgün, açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimdir.              
  (1) Örgün Eğitim: Öğrencilerin,eğitim - öğretim süresince ders ve uygulama- 
lara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür.     
  (2) Açık Eğitim: Öğrencilere radyo,televizyon ve eğitim araçları vasıtasıy- 
la yapılan bir eğitim - öğretim türüdür.                    
  (3) Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim): Yükseköğretimin belirli dallarında, 
devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarı yıl içi ve sonu sınavlarına katılma  
zorunluluğu bulunan bir eğitim - öğretim türüdür. Bu eğitimi izleyen öğrenciler 
ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri, ilgili yükseköğretim  
kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde  
alırlar.                                    
  (4) Yaygın Eğitim: Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve be- 
ceri kazandırma amacı güden bir eğitim - öğretim türüdür.            
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 4 - Yükseköğretimin amacı:                      
  a) Öğrencilerini;                              
  (1) ATATÜRK İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine 
bağlı,                                     
  (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini  
taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,                
  (3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet  
sevgisi ile dolu,                                
  (4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve 
bunları davranış haline getiren,                        
  (5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan  
haklarına saygılı,                               
  (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekil- 
de gelişmiş,                                  
  (7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap  
verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, 
beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,   
  b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve 
mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik,sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda 
bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı,  
yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,            
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araş- 
tırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak,ulusal alanda 
gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği 
yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve  
çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.                      
                                        
  Ana ilkeler:                                

  Madde 5 - Yükseköğretim, aşağıdaki "Ana ilkeler" doğrultusunda planlanır,  
programlanır ve düzenlenir:                           
  a) Öğrencilere,ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milli- 
yetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.          
  b) Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı,kendimize has şekil ve özel- 
likleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli 
birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.      
  c) Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim - öğretim dalları ile   
amaçları gözetilerek eğitim - öğretimde birlik ilkesi sağlanır.         
  d) Eğitim - öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara,  
ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli  
olarak geliştirilir.                              
  e) Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır.  
  f) (Değişik: 3/4/1991 - 3708/2 md.) Üniversiteler ile yüksek teknoloji ens- 
titüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve 
programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çer- 
çevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. 
  g) Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar,Yükseköğretim 
Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.   
  h) Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, ge- 
nişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenileri- 
nin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve 
görevlendirilmeleri, üretim - insangücü - eğitim unsurları arasında dengenin  
sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı,   
milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda  
ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın,sürek- 
li ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştiri- 
lir.                                      
  ı) (Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk  
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir.    
Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki  
derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak program- 
lanır ve uygulanır.                               
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
               Üst Kuruluşlar                  
                                        
  Yükseköğretim Kurulu:                            

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 2/12/1987 - KHK - 301/1 md.)              
  a. Yükseköğretim Kurulu, tüm yüksek öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim  
kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve  
yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, bir kuruluştur. 
Yükseköğretim Kuruluna; Yükseköğretim Denetleme Kurulu,Öğrenci Seçme ve Yerleş- 
tirme Merkezi ile gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değerlendirme,bütçe, 
yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler bağlıdır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b. Yükseköğretim Kurulu;                          
  (1) Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hiz- 
met yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi,         
  (2) (Değişik: 23/12/1988 - KHK - 351/13 md.) Bakanlar Kurulunca temayüz et- 
miş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri arasından, (hakim ve savcı 
sınıfından olanlar için Bakanlığın ve kendilerinin muvafakatı alınmak kaydıyla) 
seçilen yedi,                                  
  (3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir,                 
  (4) (İptal:Ana.Mah.'nin 14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48 sayılı   
Kararı ile)                                   
  (5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyele- 
rinden seçilen yedi,                              
  kişiden oluşur.                               
  (2),(3),(...) (1) ) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cum- 
hurbaşkanının onayı ile kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin seçimleri bir 
ay içinde,Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayanların yerine yeni adayların se- 
çimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan  
atama yapılır.                                 
  Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlardan üyeliğe seçilenlerin kurum- 
larıyla ilişkileri devam eder.                         
  Kurul üyeliğinin süresi dört yıldır. Dört yıllık görev süresi biten üyeler 
ile herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden dört yıl süreyle 
seçim ve atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri 
mümkündür.                                   
  c. Yükseköğretim Kurulu Organları;Genel Kurul,Başkan ve Yürütme Kurulu'ndan 
ibarettir.                                   
  Yükseköğretim Genel Kurulu,yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı kişilerden olu- 
şur. Genel Kurul her yarı yılda en az üç defa toplanır. Başkanın çağrısı veya  
üyelerin en az üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantılar yapı- 
labilir.                                    
  Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir Başkan seçer.  
Kanun ve yönetmelik hükümleriyle Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu  
kararlarının uygulanmasından sorumlu olan Başkan, Kurulu temsil eder, seçimi  
Kurula verilen akademik personelin ve diğer kişilerin atamalarını yapar.    
  Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı,gerekli gördüğü hallerde,Kurula katılır 
ve başkanlık eder.                               
  Yürütme Kurulu,Başkan dahil dokuz kişiden oluşur.Yürütme Kuruluna katılacak 
olan ve Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek iki başkan vekilinden biri Ku- 
rul Başkanınca;diğeri ise Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurulca Yürütme 
Kuruluna katılacak diğer altı üyenin ikisi 6 ıncı maddenin (b) fıkrasının (1)  
inci bendinde;ikisi aynı fıkranın (2),(3) (...)(2) üncü bendlerinde;ikisi ise  
aynı fıkranın (5) inci bendinde belirtilen üyeler arasından seçilir. (Ek:    
23/12/1988 - KHK - 351/13 md.) Hakim ve savcı sınıfından olan üye,Yürütme Kuru- 
lu üyeliğine seçilemez.                             
  Başkan,Yükseköğretim Genel Kurulu ile Yürütme Kurulu'na başkanlık eder.Baş- 
kanın yokluğunda,Başkanın görevlendirdiği başkan vekillerinden biri Başkana ve- 
kalet eder.                                   
  Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden,Yüksek- 
öğretimin planlanması,düzenlenmesi,yönetilmesi ve denetlenmesi,yönetmeliklerin 
hazırlanması,yükseköğretim üst kuruluşlarıyla,üniversitelerce hazırlanan bütçe- 
lerin tetkik ve onaylanması ile rektörlüklere aday gösterme dışında kalan yetki 
ve görevlerinden uygun gördüğü bölümleri Yürütme Kuruluna devredebilir.     
  Yükseköğretim Genel Kurulu'nun toplantı nisabı ondört, Yürütme Kurulu'nun  
toplantı nisabı ise altıdır.Genel Kurul ile Yürütme Kurulu'nda kararlar toplan- 
tıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda eşitlik olması halinde,  
Başkanın oyu iki sayılır.                            
  d. Yürütme Kurulu'nun Başkan ve Üyelerinin ücretleri 657 sayılı Devlet Me- 
murları Kanununa göre en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge, yan 
ödeme ve her çeşit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kuru- 
lu'nca tesbit edilir. Yürütme Kurulunda görev alanlara ayrıca kamu kurumlarınca 
ücret ödenmez. Emekli olanların ise emekli                   
------------------                               
(1) Bu fıkrada yeralan "(4)" rakamı, Anayasa Mahkemesinin 14/5/1997 tarih ve  
  E.1997/21, K.1997/48 sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup, Metinden çıka-  
  rılmıştır. (Bkz: 2/8/1997-23068)                      
(2) Bu fıkrada yeralan "ve (4)" bağlacıyla rakamı, Anayasa Mahkemesinin     
  14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48 sayılı kararıyla iptal edilmiş olup,
  Metinden çıkarılmıştır. (Bkz: 2/8/1997-23068)                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
aylıklarının ödenmesine devam olunur. Yürütme Kurulu'nda görev alan kamu perso- 
nelinin her türlü özlük hakları saklı kalır ve aylıksız izinli sayılırlar.   
  Yükseköğretim Genel Kurulunun Yürütme Kurulu dışında kalan üyelerine ödene- 
cek toplantıya katılma ücreti (huzur hakkı), her toplantı için devlet memur ay- 
lıkları kat sayısının (4000) rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. 
Ancak, bir yılda onikiden fazla toplantıya katılma ücreti (huzur hakkı) ödene- 
mez.                                      
  e. Yürütme Kurulu üyeleri sürekli görev yaparlar. Kurul Başkanı ve Yürütme 
Kurulu üyeleri; kamu yararına çalışan dernek ve kurumlar ile vakıflar ve bunla- 
rın kurmuş olduğu kurum ve kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma 
ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuru- 
luşunda ve özel kuruluşlarda çalışamazlar.                   
  Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl için- 
de yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete devam etmeyen 
Yürütme Kurulu üyeleri görevlerinden ayrılmış sayılırlar.            
  f. Yükseköğretim Kurulunun,asli görevleri ile ilişkileri kesilmeyen üyeleri 
hariç,diğer üyeleri,seçim ve göreve devamlarında, kanunlarda öngörülen yaş had- 
dine tabi değildirler.                             
  Yükseköğretim Kurulunun görevleri:                     

  Madde 7 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/3 md.)                 
  Yükseköğretim Kurulunun görevleri;                     
  a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler 
doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim - öğretim faaliyetlerinin ger- 
çekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanla- 
rının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli plan- 
lar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar 
çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bu- 
lundurmuk,                                   
  b) Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve he- 
defler doğrultusunda birleştirici,bütünleştirici,sürekli,ahenkli ve geliştirici 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,                      
  c) Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin 
sınırlarını tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi,ikili öğretim gibi ted- 
birler almak,                                  
  d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğ- 
retim planlaması çerçevesi içinde;                       
  (1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin  
önerilerini veya görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,          
  (2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına,birleş- 
tirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden ge- 
lecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına  
sunmak,                                     
  Yükseköğretim kurumları içinde bölüm,anabilim ve anasanat dalları ile uygu- 
lama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konserva- 
tuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul veya birimleri kurulması  
ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar 
vermek,                                     
  Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime 
ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden ge- 
lecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak,           
  (3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş,  
amaç ve esaslarını inceleyerek görüşlerini ilgili makama sunmak,        
  e) Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgari ders  
saatlerini ve sürelerini,öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul 
mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniversite-  
lerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek,              
  f) Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim - öğretim programlarını,bilim dal- 
larının niteliklerini, araştırma faaliyetlerini, uygulama alanlarını,bina,araç, 
gereç ve benzeri imkanlar ve öğrenci sayılarını ve diğer ilgili hususları dik- 
kate alarak;üniversitelerin profesör,doçent ve yardımcı doçent kadrolarını den- 
geli bir oranda tespit etmek,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek de- 
ğerlendirmek; üstün başarı gösterenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek  
ve gerekli önlemleri almak,                           
  h) Üniversitelerin her eğitim - öğretim programına kabul edeceği öğrenci  
sayısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlama- 
sı, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda  
ortaöğretimdeki yönlendirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi 
ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek,               
  ı) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkan ve fırsat eşit- 
liği sağlayacak önlemleri almak,                        
  j) Her eğitim - öğretim programında öğrencilerden alınacak harca ait ilgili 
yükseköğretim kurumlarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,       
  k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri  
tetkik ve onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,          
  l) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak, öğretim 
elemanlarından bu Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmekte yetersizliği  
görülenler ile bu Kanunla belirlenen yükseköğretimin amaç, ana ilkeleri ve ön- 
gördüğü düzene aykırı harekette bulunanları rektörün önerisi üzerine veya doğ- 
rudan, normal usulüne göre,yükseköğretim kurumları ile ilişkilerini kesmek veya 
denenmek üzere başka bir yükseköğretim kurumuna atamak,             
  m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel milli komiteler ve çalışma  
grupları kurmak,                                
  n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş  
üniversitelerin eğitim - öğretim ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı kat- 
kıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek ve bu konudaki 
uygulama esaslarını tespit etmek,                        
  o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu Kanun hüküm- 
lerine göre açılması hususundaki görüş ve önerilerini Milli Eğitim Bakanlığına 
sunmak, bu kurumlara ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunları gözetmek, 
denetlemek,                                   
  p) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve 
lisans üstü diplomaların denkliğini tespit etmek,                
  r) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.         
  Yükseköğretim Denetleme Kurulu:                       

  Madde 8 -                                  
  a. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Yükseköğretim Kurulu adına üniversitele- 
ri, bağlı birimlerini, öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini gözetim 
ve denetim altında bulunduran, Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur.   
  b. Kuruluş ve İşleyişi:                           
  Yükseköğretim Denetleme Kurulu:                       
  (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek beş profesör üyeden,     
  (2) Yargıtay,Danıştay ve Sayıştay tarafından gösterilecek üçer aday arasın- 
dan Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilip önerilecek birer üyeden,      
  (3) Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca seçilecek birer   
üyeden,                                     
oluşur.                                     
  Bu suretle tespit edilen Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin atanma- 
ları, cari usullere göre yapılır.                        
  Yükseköğretim Denetleme Kurul Başkanı, bu kurul üyeleri arasından Yüksek-  
öğretim Kurulu Başkanı tarafından atanır.                    
  Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin görev süresi iki, diğerlerinin ise 
altı yıldır. Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye, diğer özlük hakları saklı  
kalmak                                     
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kaydı ile maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin kurumları ile ilişikleri kesi- 
lir, Kurul üyelerinin yaş haddi öğretim üyelerinde olduğu gibidir.       
  Genelkurmay Başkanlığınca seçilenin dışındaki üyelerin üçte biri her iki  
yılda bir yenilenir. Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. 
Herhangi bir nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde,eski üye- 
nin kalan süresini tamamlamak üzere aynı statüde yenisi seçilir.        
  Kurul üyelerinin ücretleri, Yükseköğretim Kurulu üyelerine ödenen ücreti  
geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Emekli olarak seçilenlerin 
emekli maaşlarının ödenmesine devam edilir.                   
  Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim  
Kurulu tarafından verilen istisnai geçici görevler dışında hiç bir kamu kurulu- 
şu veya özel kuruluşta ücretli ve ücretsiz çalışamazlar.Üyelerden geçici görev- 
lendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde, yıllık izin hariç, toplam 
üç ay hizmete devam etmeyenler kuruldan ayrılmış sayılır.            
  (Ek: 17/8/1983 - 2880/4 md.) Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinden gö- 
rev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Eylül ayında yapılır ve atanan  
üyeler seçimi izleyen Ocak ayı başında göreve başlarlar.            
                                        
  Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri:                

  Madde 9 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/5 md.)                 
  Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri;                
  a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim ve diğer faaliyetlerin bu  
Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu Yükseköğretim Kurulunca  
hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek,              
  b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine gö- 
re istenen soruşturmaları yapmak,                        
  c) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Kanuna göre verilecek diğer görevleri 
yapmaktır.                                   
                                        
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi:                    

  Madde 10 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/6 md.)                
  Kuruluş, işleyiş ve görevleri:                       
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği 
esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınav- 
ları hazırlayan ve yapan,öğrenci isteklerini de gözönünde tutarak Yükseköğretim 
Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren,öğrenci adaylarının yüksek- 
öğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araş- 
tırmaları ve diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluş-  
tur.                                      
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi,yükseköğretim kurumlarının isteği üze- 
rine yükseköğretim kurumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sı- 
nav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve Yükseköğretim Kurulunca  
verilecek diğer işleri yapar.                          
  Merkez, bu hizmetleri ücret veya bedel karşılığı yapar. Toplanan ücret veya 
bedeller Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır.  
Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanıdır. Bu fon öğrenci seçme ve yer-  
leştirme hizmetleri için kullanılır. Fondan yapılacak harcamalarda ve diğer   
mali hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fonun yönetim, iş- 
letme ve denetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonun- 
da fondan artan meblağ gelecek yılın fon hesabına aktarılır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üniversitelerarası Kurul: