Endeksler
    TUZLA DENİZ HARB OKULU İNŞAATININ TAMAMLANMASI VE HİZMETE
           AÇILMASI İLE İLGİLİ KANUN                 

  Kanun Numarası     :2542                        
  Kabul Tarihi      :22/10/1981                     
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :24/10/1981 Sayı: 17494           
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 437           

  Madde 1 - Tuzla Deniz Harp Okulunun hizmete açılması için gerekli plan ve  
projelerin yaptırılması,müşavirlik hizmetleri,her nevi inşaat ile yurt içinden 
veya yurt içinden temini mümkün olmaması halinde,yurt dışından satın alınacak  
malzeme ve gereçler ile kiralama,onarma,yaptırma,keşfettirme,montaj,taşıma,tek- 
nik yardım,eğitim,sigortalama ve teknik işlerle ilgili hizmetlerin icrasına,bu 
işlerin uygulanmasında ve kontrolünde gerekli müşavirlik hizmetlerinin sağlan- 
ması ile ilgili işlemleri yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslara,2490 sayılı
Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa 
bağlı olmadan yaptırmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.          
  Gerektiğinde bu yetki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devredilebilir.    
  Bu işlerin yapımı sırasında uygulanmak üzere gerekli görülen yönetmelik ile 
şartname,tip sözleşme,rayiç birim fiyatı,fiyat analizleri ve eskalasyon formül- 
leri Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanır.                   

  Madde 2 - Yukarıdaki işler için gerekli her türlü masraflar karşılığı ihti- 
yaç duyulan ödenekler,Deniz Kuvvetleri Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay  
Başkanlığının tasvibi üzerine Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulur.    

  Madde 3 - Bu hizmetler için yurt dışından temin edilecek her cins malzemeye 
normal ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır ve bu araç,gereç ve 
malzemeler gümrük ve her türlü vergi,resim,harç ve ardiye ücretlerinden muaf-  
tır. (1)                                    

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 5 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
-------------------------------                         
(1) İthalde alınan her türlü vergi,resim ve harç muafiyeti hükümleri,6/5/1986 
   tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.