Endeksler
            KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN
          YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN            
  Kanun Numarası     : 2531                        
  Kabul Tarihi      : 2/10/1981                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/10/1981 Sayı: 17480           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa : 430           
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile kat- 
ma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel  
idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı  
Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı
veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca kar- 
şılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanlar 
hakkında uygulanır.                               
  Yasak ve süresi:                              

  Madde 2 - Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi se- 
beple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hiz- 
metinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları ta- 
rihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve 
ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak  
görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapa- 
mazlar.                                     
  Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır.              
  İstisnalar :                                

  Madde 3 - Seferberlik, manevra, tatbikat, atış ve konferans gibi öğrenim  
ve eğitim maksadıyla silah altına alındıktan sonra terhis edilen yedek subaylar 
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.                     
  Ancak, muvazzaflık hizmetini bitiren yedek subaylar, sadece kadrosunda, hiz-
met gördükleri kıta, karargah ve askeri kuruma ait işlerde ikinci madde hükmüne 
tabidirler.                                   
  Ceza:                                    

  Madde 4 - Bu Kanuna aykırı harekette bulunanlar altı aydan iki yıla kadar  
hapis ve 10.000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 5 - 28 Mayıs 1928 tarih ve 1339 sayılı Orduya Müteahhitlik ve Komis- 
yonculuktan Memnu Olanlar Hakkında Kanun ile 3 Ocak 1940 tarih ve 3762     
                                        
                                        
                                        
sayılı Hizmetten Ayrılan Bazı Memur ve Müstahdemlerin Yapamayacakları İşler Hak-
kında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.                     

  Geçici Madde 1 - (2531 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, usulünce düzenlenmiş sözleşmele-
re göre başlatılmış işlere ve hizmet sözleşmelerine bu Kanun hükümleri uygulan- 
maz.                                      
  Yürürlük:                                  

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürürtme:                                  

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.