Endeksler
      ER KAZANINDAN İAŞE EDİLECEKLERE İLİŞKİN KANUN (1)          
                                        
  Kanun Numarası     :2528                        
  Kabul Tarihi      :25/9/1981                      
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih:29/9/1981 Sayı: 17473            
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 429           
                                        

  Madde 1 - Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlı- 
ğınca (Jandarma ve Sahil Güvenlik birlikleri için İçişleri Bakanlığınca) tespit 
olunacak; (2)                                  
  a) (Değişik : 29/8/1996-4178/4 md.) Belirli mevziiler, hudutlar ve kıyılar- 
daki birlikler ile yüzer birliklerin,                      
  b) Barışta;manevra ve tatbikatın devamı süresince bu manevra ve tatbikatlara
katılan birliklerin,                              
  c) Savaş,seferberlik ve diğer olağanüstü hallerde ve bu hallerin devamı sü- 
resince;seyyar ordu veya bu hallerle ilgili diğer birliklerin,         
  d) Keşif,emniyet,sahil muhafaza gibi hizmetler nedeniyle üssünden ayrılan  
yüzer birlikler,hava radar mevzileri ile garnizondan uzakta olup müfrez bulunan 
ve bölük seviyesini geçmeyen kara,deniz ve hava birliklerinin,         
  e) (Ek: 29/8/1996-4178/4 md.) Terörle mücadele amacıyla yürütülecek iç gü- 
venlik harekatında ve harekat süresince harekata fiilen katılan birliklerin,  
  Kadrolarında görevli subay,astsubay,uzman jandarma çavuş,uzman erbaş,657  
sayılı Kanuna tabi sivil memur ve 1475 sayılı Kanuna tabi işçiler,       
  Er tabelasına ithal edilerek ayrıca kazandan yedirilir.Bu istihkak hiç bir 
şekilde para veya yiyecek maddesi olarak verilemez.               
  (Ek: 6/7/1995 - KHK - 562/11 md.) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebeleri,   
erler gibi iaşe olunurlar. Bunlardan kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı,   
bağlı bulundukları komutanlık veya kurum amirliğince yazılı belge ile tevsik  
edilenler bedelen iaşe edilirler.                        

  Madde 2 - 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun 34 ncü maddesinin,(d) 
bendi dışındaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.              

  Madde 3 - Bu Kanun 1 Temmuz 1978 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.                                

  Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
------------                                  
(1) Bu Kanunda geçen "uzman çavuş" tabiri 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanu- 
   nun 21.maddesi ile "uzman erbaş" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu fıkraya 6/11/1996 tarih ve 4203 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle    
   "Jandarma" kelimesinden sonra gelmek üzere "ve Sahil Güvenlik" ibaresi   
   eklenmiş ve metne işlenmiştir.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2528 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
  Kanun-KHK                         Yürürlüğe     
   No     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi    
 ------------  ------------------------------------------ ---------------   
  KHK/562   7 nci madde                 15/8/1995     
        14 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesi   1/1/1996     
        Diğer maddeleri                25/7/1995     
                                        
  4178            ---               4/9/1996