Endeksler
                                        
           BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME KANUNU          
                                        
  Kanun Numarası    : 2527                        
  Kabul Tarihi     : 21/6/1934                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih 2/7/1934 Sayı:2741              
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 15 Sayfa: 508           
                                        

  Madde 1 - Türkiye'de her türlü baskı usulleriyle basılıp neşredilen ikinci 
maddede yazılı basma yazı ve resimleri basanlar bunların beş nüshasını Maarif  
Vekaletinin emrine vermeğe mecburdurlar.                    
                                        

  Madde 2 - Birinci maddeye göre verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimler
şunlardır:                                   
  Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, tahsil tezleri,
haritalar, atlaslar, tablolar, oyma baskılar (gravür), her çeşit resimler, sanat
kıymetini haiz duvar ilanları, kılavuzlar, planlar, krokiler, destan ve şarkı  
mecmuaları, musiki notaları, dans notaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve şir-
ketlerce neşredilen raporlar, her çeşit kataloğlar, takvimler, yıllıklar, yıl- 
laçlar ve muhtıralar.                              
  Memleketin kültür hayatiyle alakası olduğu Maarif Vekilliğince tesbit ve  
ilan olunan eserler de bu mecburiyete tabi tutulabilir.             
                                        

  Madde 3 - Yukarki maddede yazılı eserler azami on beş gün içinde Maarif Ve- 
kaletinin bu işle alakalı teşkilatına gönderilmek üzere makbuz mukabilinde ma- 
halli Maarif idarelerine verilecektir.                     
                                        

  Madde 4 - Hükümetçe mahrem tutulan neşriyat müstesna olmak üzere resmi mat- 
baalar veya resmi müesseseler tarafından çıkarılan basma yazı ve resimler de bu 
kanun hükmüne tabidir.                             
  Tahviller, çekler ve pullarla kıymetli kağıtlar da üzerlerine iptal edildiği
işaret ait olduğu Vekalet, daire ve müesseseler tarafından üçüncü maddede yazılı
teşkilata verilir.                               
                                        

  Madde 5 - Birinci maddede yazılı mecburiyetten aşağıda gösterilen basma yazı
ve resimler müstesnadır:                            
  a) Resmi dairelerin cetvelleri, defterleri, makbuzları, formülleri, başlıklı
kağıt ve zarfları gibi her türlü hizmet evrakı;                 
  b) Ticarethanelerin, şirketlerin ve fabrikaların tarife, etiket, fatura,  
defter, ilan gibi basma yazı ve resimleri;                   
  c) Davet tezkereleri, kartvizitler, adres ve ilan kartları, başlıklı kağıt 
ve zarflar ve lokantaların yemek listeleri gibi şahsi basma yazı ve resimler ve 
her nevi biletler.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    1402-1404                
                                        

  Madde 6 - Tadilen veya aynen tekrar tabolunan hatta yalnız kabı değişen   
eserlerin de tekrar verilmesi mecburidir.                    

  Madde 7 - Türkiye'de mütemekkin hakiki ve hükmi şahıslar tarafından, Türki- 
ye'de neşredilmek üzere, ecnebi memleketlerde bastırılarak Türkiye'ye ithal edi-
len eserler dahi işbu kanunun hükümlerine tabidir. Ancak bu türlü eserleri üçün-
cü maddeye göre Hükümete vermekle bu eserlerin Türkiye'deki neşirleri mükellef- 
tir.                                      

  Madde 8 - Bu kanuna göre derlenecek eserler aşağıda yazılı yerlere verilir: 
  a) Bir nüsha milli kütüphaneye (bu kütüphane teşkil olununcaya kadar derle- 
nen basma yazı ve resimler Maarif Vekilliğinin bu işe memur edilen teşkilatı  
tarafından hıfzolunur);                             
  b) Bir nüsha Ankara Umumi Kütüphanesine;                  
  c) Bir nüsha İstanbul Üniversitesi Kütüphanesine;              
  d) Bir nüsha İstanbul Umumi Kütüphanesine;                 
  e) Bir nüsha İzmir Umumi Kütüphanesine.                   

  Madde 9 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve sair basma 
yazı ve resimlere ait mecburiyetler de her forma, cüz veya cildin çıkarılan nüs-
halarının verilmesi suretiyle ifa olunur.                    

  Madde 10 - Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müddeti içinde  
vermiyenler Maarif İdaresinin müzekkeresi üzerine mahkemece elli liradan aşağı 
olmamak üzere hafif para cezasiyle cezalandırılır ve vermediği basma yazı ve  
resimleri aynen vermesine de hükmolunur.                    

  Madde 11 - Usulü dairesinde aldıkları ruhsatnamelerle Türkiye'de hafriyat  
yapan yabancı mütehassıs ve alimler yaptıkları bu hafriyata ait olarak Türkiye 
dışında bastırıp neşrettirdikleri eserlerin altı nüshasını Maarif Vekilliği   
emrine vermeğe mecburdurlar. Bu gibilere hafriyat için izin verildiği sırada bu 
madde hükmüne riayet edeceklerine dair kendilerinden yazılı taahhüt alınır.   
  Bu maddeye göre Maarif Vekilliği emrine verilen nüshalar aşağıda yazılı yer-
lere dağıtılır:                                 
  a) İki nüsha Milli kütüphaneye (Bu kütüphane teşkil olunıncıya kadar Maarif 
Vekilliğinin derleme işlerini görecek teşkilat tarafından hıfzolunur);     
  b) Bir nüsha Ankara Umumi Kütüphanesine;                  
  c) Bir nüsha Maarif Vekilliği Müzeler Dairesi Kütüphanesine;        
  d) Bir nüsha İstanbul Asarı Atika Müzeleri Kütüphanesine;          
  e) Bir nüsha Türk Tarihi Tetkik Heyeti Kütüphanesine;            

  Madde 12 - Hükümetçe menolunan ve müsadere edilen basma yazı ve resimlerin 
beş nüshası bu işe memur makamlar tarafından Maarif Vekilliği emrine teslim olu-
nur. Şu kadar ki açıkta tutulması caiz görülmiyen böyle basma yazı ve resimler 
kilit altında ayrıca muhafaza olunur.                      

  Madde 13 - Bu kanunda gösterilen vazifeleri yapmakla beraber derlenen eser- 
leri teslim almak, tasnif, kayıt ve muhafaza etmek ve her nevi kitabiyat fih-  
ristlerini tanzim ve neşretmek işleriyle uğraşmak üzere derece, adet ve maaşları
(1) numaralı cetvelde gösterilen memurlar, 2287 numaralı kanunun 23 üncü madde- 
sine bağlı cetvelin (Maarif Daireleri) kısmına ilave olunmuştur.        

  Madde 14 - 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine bağlı cetvelin Maarif Veka-
leti kısmında Devlet Matbaası kadrosunda derece adet ve maaşları (2) numaralı  
cetvelde gösterilen memuriyetler çıkarılmıştır.                 

  Madde 15 - Bu kanun neşri tarihinden müteberdir.              

  Madde 16 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.