Endeksler
                                        
                                        
         TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE          
           SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE,           
           KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE            
           ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN           
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2527                        
  Kabul Tarihi     : 25/9/1981                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 29/9/1981 Sayı: 17473            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 428           
                                        
                   *                     
                  * *                     
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
            düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                   *                     
                  * *                     
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Türkiye'de ikamet eden Türk soylu yabancıların 
ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk Silahlı Kuv-
vetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerle-
rinde bu meslek ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine olanak sağlamaktır. 
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, Türk soylu yabancıların Türkiye'de çalışmalarına, kamu, 
özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine izin verilmesine, meslek 
kuruluş ve sosyal güvenlik kurumları ile ilişkilerine hak ve yükümlülüklerinin 
düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.                    
  Çalışma izni verilmesi:                           

  Madde 3 - Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabile-
ceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışma ve çalıştırılabilmeleri için, 
özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek  
şartıyla, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde,   
Dışişleri ve ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca süre-
li olarak izin verilebilir. Bu izin süresi sona erdiğinde yenilenebileceği gibi,
her zaman geri de alınabilir.                          
  Meslek kuruluşlarına girme:                         

  Madde 4 - Bu Kanunun 3 ncü maddesine göre çalışma veya çalıştırılabilmeleri-
ne izin verilenler, özel kanunlar uyarınca Türk vatandaşları gibi ilgili meslek 
kuruluşlarına kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler. Bu kişiler girdikleri mes- 
lek kuruluşlarının; genel kurullarına katılma, seçme ve seçilme dışındaki bütün 
haklardan yararlanırlar.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tabi olacakları mevzuat:                          

  Madde 5 - Bu Kanunun kapsamına girenler; çalıştıkları kamu, özel kuruluş ve-
ya işyerinde uygulanan personel, sosyal güvenlik, çalışma, çalıştırma ve diğer 
konulara ilişkin mevzuat hükümlerine tabidir.                  
  Kişisel hal durumları ve kayıtları:                     

  Madde 6 - Türkiye'de çalışmalarına izin verilenlerin kayıt ve dosyaları  
Dışişleri, ilgili bakanlıklar ve İçişleri Bakanlığınca tutulur ve yürütülür.  
  Haklarında uygulanmayacak hükümler:                     

  Madde 7 - Bu Kanuna göre kendilerine izin verilenler, izin süresince, ikamet
ve çalışma ile ilgili kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma şartından istisna
edilirler.                                   
  Bunlar siyasi haklardan yararlanamazlar.                  
  Yönetmelik:                                 

  Madde 8 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar ve çalışma veya çalıştı- 
rılma şartları, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıkların  
görüşleri alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenle-
nir.                                      
  Yürürlük:                                  

  Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.