Endeksler
                                        
                SOYADI KANUNU                  
                                        
  Kanun Numarası     : 2525                        
  Kabul Tarihi      : 21/6/1934                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 2/7/1934 Sayı: 2741             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:3 Cilt:15 Sayfa:506             
                                        
                *                        
               * *                        
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, <> nın kanunlara    
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                *                        
               * *                        
                                        

  Madde 1 - Her Türk öz adından başka soy adını da taşımağa mecburdur.    

  Madde 2 - Söyleyişte, yazışta, imzada öz ad önde, soy adı sonda kullanılır. 

  Madde 3 - Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle  
umumi edeplere uygun olmıyan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz. 
                                        

  Madde 4 - Soy adı seçme vazifesi ve hakkı evlilik birliğinin reisi olan ko- 
caya aittir.                                  
  Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bi-
le babasının seçtiği veya seçeceği adı alır. Koca ölmüş ve karısı evlenmemiş  
olursa veyahut koca akıl hastalığı ve akıl zaifliği sebebiyle vesayet altında  
bulunuyor ve evlilik de devam ediyorsa bu hak ve vazife karınındır.       
  Kocanın vefatiyle karı evlenmiş veya koca evvelki fıkrada zikredilen sebep- 
lerle vesayet altına alınmış ve evlilik de zeval bulmuş ise bu hak ve vazife ço-
cuğun baba cihetinden olan kan hısımlarından en yakın erkeğe ve bunların en yaş-
lısına yok ise vasiye aittir.                          
                                        

  Madde 5 - Mümeyyiz olan reşit soy adını seçmekte serbesttir.        
  Akıl hastalığı ve akıl zaifliği dolayısiyle vesayet altına alınmış olan re- 
şidin adını babası, yok ise anası, bu da yok ise vasisi seçer.         
                                        

  Madde 6 - En büyük mülkiye memurunun vereceği müzekkere üzerine Cumhuriyet 
Müddeiumumisi, 3 üncü maddedeki memnuiyete uygun olmıyarak soy adı kullananların
bu adı değiştirmelerini ve tarihte ün almış olanlara ilişik anlatan adların, hi-
lafını iddia ile, kullanılmamasını mahkemeden istiyebilir.           
  Kanunla taayyün eden unvanlar mahfuzdur.                  
                                        

  Madde 7 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki yıl içinde gerek soy adı 
olmıyanlar ve gerekse soy adlarını değiştirmek istiyenler taşıyacakları adı   
Hükümetin tayin edeceği şekilde nüfus kütüklerine geçirilmek üzere bildirirler. 
Bu iş için verilecek her nevi evrak pul resminden muaftır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - Soyadı seçme işlerinde çıkacak ihtilafları halletmek ve kendilik- 
lerinden soyadı seçmiyenlerle anası babası belli olmıyan çocuklara ad takmak ve 
bir adın kanunun istediği şekle uygun olup olmadığı hakkında karar vermek sala- 
hiyeti ana kütüğün bulunduğu yerin en büyük mülkiye memuruna aittir.      
                                        

  Madde 9 - Valiler ve kaymakamlar soyadlarının nüfus kütüklerine ve doğum ka-
ğıtlarına doldurulması işinde diğer Devlet dairelerinde münasip gördükleri me- 
murları iş bitinceye kadar yardımcı olarak nüfus dairelerinde çalıştırmağa sala-
hiyetlidirler.                                 
                                        

  Madde 10 - Bu kanunun tayin ettiği müddet geçtikten sonra soyadlarını değiş-
tirmek istiyenler Kanunu Medeninin bu baptaki hükümlerine tabi olurlar.     
                                        

  Madde 11 - Soyadlarını nüfus kütüğüne ve doğum kağıtlarına yazma işinde ih- 
mali görülen memurlar hakkında kaymakamlar bir haftalığa, valiler on beş günlüğe
kadar maaş kesme cezası verebilirler. Bu kararlar kati olup ilk ödenecek maaştan
kesilir.                                    
                                        

  Madde 12 - Kanunun tayin eylediği zaman içinde soy adını memurlara bildirmi-
yenlerden beş liradan on beş liraya kadar ve bu iş için Hükümetçe verilecek va- 
zifede ihmali görülen muhtarlar ve ihtiyar heyetleri azasının her birinden ve  
belediyelerce memur edilenlerden on liradan elli liraya kadar hafif para cezası 
alınır. Bu cezalar mahalli idare heyetleri karariyle verilir ve vali veya kayma-
kamların tasdikı ile katileşir.                         
                                        

  Madde 13 - Bu kanunun tatbik yollarını gösterir bir Nizamname yapılacaktır. 
                                        

  Madde 14 - Bu kanun neşri tarihinden altı ay sonra mer'iyete girecektir.  
                                        

  Madde 15 - Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe Dahiliye Vekili memurdur.