Endeksler
         İHALELERE KATILMASI HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası      : 2522                       
  Kabul Tarihi       : 11/9/1981                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 15/9/1981 Sayı: 17459           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 423         
                                        

  Madde 1 - Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ve müesseseler, bunlara  
bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kanunla kurulan 
diğer kamu kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da bir-
likte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olan kuruluşların faaliyet alan-
larına giren konularda yurt dışında yapılacak ihalelere katılabilmelerine, taah-
hütlere girişebilmelerine, bu amaçla gerekli inceleme, araştırma, proje, inşaat 
ve işletme gibi hizmetlerle girişilen taahhüdün gereği olan diğer işlem ve hiz- 
metleri bizzat veya aralarında birleşerek yahut bu kanun kapsamı dışında kalan 
yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık şeklinde yapabilmelerine izin vermeye, bu
faaliyetleri kontrol ve nezaret etmeye ve bu konulardaki usul ve esasları tespit
etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.                       

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.