Endeksler
                                        
             DiVANI MUHASEBAT KANUNU (1)              
                                        
  Kanun Numarası    : 2514                        
  Kabul Tarihi     : 16/6/1934                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih:25/6/1934 Sayı: 2735             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 15 Sayfa: 479           
                                        
                                        
              BEŞİNCİ KISIM                    
              Mahalli bütçeler                  

  Madde 68 - Vilayet hususi idareleri ve bu kanunun mer'iyete geçtiği seneye 
takaddüm eden üç senelik bütçelerindeki varidatın tahsilat miktarlarının vasa- 
tisi otuz bin lira ve daha yukarı olan belediyelerin muhasip hesaplariyle kati 
hesapları ikinci derecede Divanı Muhasebatın tetkik ve muhakemesine tabidir.  
                                        
  Bu hesaplar mahallerince tasdik tarihinden itibaren bir ay içinde meclisi  
umumilerle belediye meclislerinin encümen ve heyeti umumiyelerince ittihaz   
edilen mukarrerat suretleri ve bütçeleriyle birlikte Divanı Muhasebata     
gönderilir. Divanı Muhasebat bu hesaplarla mukarreratta mevzubahis hususları  
ve muameleleri tetkik ile hükme bağlar. Alakalılar Divanın bu hükümlerine karşı 
61 inci madde mucibince temyiz hakkını istimal edebilirler. Belediye bütçeleri- 
nin varidatı yirmi beş bin liraya inmedikçe bu madde hükmüne tabidir. Divanı  
Muhasebatın tetkik ve muhakemesine tabi olmıyan belediye bütçelerinin hesapları 
Muhasebei Umumiye Kanununun 119 uncu maddesi hükmüne tabidir.          
                                        

  Madde 69 - Tetkikatın yapılması için mahallinden evrak ve defterlerin geti- 
rilmesine veyahut mevzuun ehemmiyetine göre mahalline memur gönderilmesine   
Divanı Muhasebat salahiyetlidir.                        
                                        

  Madde 70 - Muhasebei Umumiye Kanuniyle bu kanun hükümlerine göre amiri   
italar, muhasipler ve tahakkuk memurları hakkında Divanı Muhasebatın haiz    
olduğu salahiyetler, vilayet hususi idareleriyle belediyelerin amiri ita,    
muhasip ve tahakkuk memurlarına da şamildir.                  
                                        

  Madde 71 - Divanı Muhasebatın bu hesaplar hakkındaki kararları alakalılara 
tebliğ edildikten sonra 62, 63, 64 üncü maddeler hükmüne tevfikan muhasip,amiri 
ita ve tahakkuk memurları temyiz haklarını kullanabilirler.          
---------------------                              
(1) 16/6/1934 tarih ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu, 21/2/1967 tarih   
  ve 832 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ancak,  
  aynı Kanunun geçici 8 inci maddesiyle "....il özel idareleriyle belediyele- 
  rin mali işlemlerinin denetlenmesine dair kanun yürürlüğe girinceye     
  kadar..." 2514 sayılı kanunun bu konudaki hükümlerinin yürürlükte      
  kalacağı hükme bağlanmış olduğundan ilgili hükümler Külliyata alınmıştır.