Endeksler
             İSKAN KANUNU (1) (2)                 
                                        
  Kanun Numarası    : 2510                        
  Kabul Tarihi     : 14/6/1934                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 21/6/1934 Sayı: 2733             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 15 Sayfa: 460            
                *                        
                * *                       
                                        
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için, <> nın kanunlara   
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                *                        
                * *                       
                                        
              MUKADDEME                      
            İskan mıntakaları                    
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 18/6/1947-5098/1 md.)                  
  Muhacir ve mültecilerle göçebelerin ve gezginci çingenelerin yurt içinde  
yerleştirilmeleri; Türk kültürüne bağlılık ve nüfus oturuş ve yayılışının düzel-
tilmesi amaciyle Bakanlar Kurulunca yapılacak programa uygun olarak İçişleri ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tertiplenir.              
                                        

  Madde 2 - (Mülga: 18/6/1947-5098/13 md.)                  
                                        
               FASIL : I                     
         Muhacirlerin ve mültecilerin kabulü              
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 18/11/1935-2848/3 md.)                 
  Türkiye'de yerleşmek maksadile dışarıdan münferiden gelmek istiyen Türk so- 
yundan meskün veya göçebe ferdler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinin müta- 
laası alınmak şartile Dahiliye Vekilliğinin emrile ve müçtemian gelmek istiyen 
Türk soyundan meskün veya göçebe ferdler ve aşiretler ve Türk kültürüne bağlı  
meskün kimseler işbu kanunun hükümlerine göre Dahiliye Vekilliğinin mütaleası  
alınmak şartile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinin emirlerile kabul olunur-
lar. Bunlara muhacir denir.                           
-----------------                                
(1) Bu kanunun 24 üncü maddesinin son fıkrasında,25 inci maddesinde, 41 inci  
  maddesinde, 43 üncü maddesinde ve 45 inci maddesinde yazılı <> ve <> sözleri 18/11/1935 tarih ve 2848 sayılı  
  Kanunun 9 uncu maddesiyle <> ve <>şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
                                        
(2) Bu Kanun ile bu Kanunu değiştiren kanunlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan- 
  lığına verilmiş olan görev ve yetkiler 6/3/1985 tarih ve 3161 sayılı Kanun 
  ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına devredilmiştir.          
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kimlerin ve hangi memleketler halkının Türk kültürüne bağlı sayılacağı İcra 
Vekilleri Heyeti kararile tesbit olunur.                    
  Türkiye'de yerleşmek maksadile olmayıp bir zarüret ilcasile muvakkat oturmak
üzere sığınanlara mülteci denir. 4 üncü maddede yazılı sebebler bulunmıyan mül- 
teciler Türkiye'de yerleşmek isterlerse ve bunu yazı ile bulundukları yerin en 
büyük idare amirine bildirirlerse haklarında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilli-
ğince muhacir muamelesi yapılır.                        
  Öbür mülteciler için Dahiliye Vekilliğince haklarında vatandaşlık kanunu ah-
kamı tatbik olunur.                               
  Muhacirlerin alınma yolları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince, mülte- 
cilerin ise Dahiliye Vekilliğince yapılacak talimatnamelerle tesbit olunur.   
                                        
  (Ek: 30/6/1939 - 3657/1 md.) Türkiye'de yerleşmek maksadiyle ve Hükümetten 
iskan yardımı istememek şartiyle dışarıdan gelmek istiyen Türk soyundan olan  
kimseler Hariciye, Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliklerince müşte-
reken tesbit olunacak şekiller dahilinde konsoloslarımızın verecekleri muhacir 
vizesiyle Türkiye'ye gelirler ve serbest muhacir olarak kabul olunurlar. Bu yol-
da geleceklerin pasaportlarına muktazi meşruhat verilir.            
  İcra Vekilleri Heyeti bu madde hükümlerinin hangi yerler halkına tatbik   
olunacağını tayin ve tesbit eder.                        
                                        

  Madde 4 - A: Türk kültürüne bağlı olmıyanlar,                
       B: Anarşistler,                          
       C: Casuslar,                           
       Ç: Göçebe çingeneler,                       
       D: Memleket dışına çıkarılmış olanlar, Türkiye'ye muhacir olarak 
         alınmazlar.                          
  Bulaşık hastalıklılar doğrudan doğruya Hükümet hastanelerine gönderilip ora-
da parasız tedavi olunurlar.                          
                                        

  Madde 5 - Hususi bir ahit dolayısiyle Türkiye'ye mecburi olarak gelenler  
yapılan muahede hükümlerine ve Hükümetçe verilen kararlara göre alınırlar.   
                                        

 

 
  Madde 6 - A: Muhacirler sınırlardan girdikleri veya nakil vasıtalarından  
çıktıkları yerin en büyük mülkiye memuruna kendilerini ve ailesi fertlerini   
yazdırıp bir <> almağa ve bir vatandaşlığa girme beyannamesi  
imzalamağa mecburdurlar. Muhacir kağıdı muvakkat doğum kağıdı yerine geçer ve  
bir yıl muteber tutulur.                            
  B: Muhacir olarak alınanlar, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, hemen vatan- 
daşlığa alınırlar. Küçükler baba ve analarına veya hısımlarına bağlı tutulurlar.
Kimsesiz gelen küçükler, yaşına bakılmaksızın, vatandaşlığımıza geçirilirler.  
                                        

  Madde 7 - A ve B: (Mülga: 18/6/1947 - 5098/13 md.)             
  C: Türkiye'ye geldikleri tarihten itibaren iki yıl içinde iskan istemiyen  
muhacir ve mültecilere iskan yardımı yapılamaz.                 
                                        
               FASIL : II                     
       İçerde, nakiller, kültür ve idare tedbirleri            
                                        

  Madde 8 - (Mülga: 15/5/1959 - 7269/51 md.)                 

  Madde 9 - (Değişik: 18/6/1947 - 5098/3 md.)                 
  Göçebeler, gezginci çingeneler İçişleri Bakanlığının mütalaası alınarak   
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygun görülecek yerlerde yerleştirilirler. 
Bunlar da bu kanunda yazılı yardımlardan ve her türlü muafiyetten istifade   
ederler.                                    
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - A: Kanun aşirete hükmi şahsiyet tanımaz. Bu hususta her hangi bir
hüküm, vesika ve ilama müstenit de olsa tanınmış haklar kaldırılmıştır. Aşiret 
reisliği, beyliği, ağalığı ve şeyhliği ve bunların her hangi bir vesikaya veya 
görgü ve göreneğe müstenit her türlü teşkilat ve taazzuvları kaldırılmıştır.  
  B: Bu kanunun neşrinden önce her hangi bir hüküm veya vesika ile veya örf ve
adetle aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara izafetle Reis, Bey, Ağa ve şeyh- 
lerine ait olarak tanınmış, kayıtlı, kayıtsız, bütün gayrimenkuller Devlete ge- 
çer. Bu kanun hükümlerine ve Devletçe tutulan usullere göre bu gayrimenkuller  
muhacirlere, mültecilere, göçebelere, naklolunanlara, topraksız veya az topraklı
yerli çiftçilere dağıtılıp tapuya bağlanır. Bu gayrimenkullerin aidiyeti tapu  
sicillerindeki kayıtlara göre tesbit olunur. Tapu sicillerinde aidiyete dair  
bir kayıt yoksa veyahut kayıtlar yalnız şahıslar namına olupta halk arasında  
bunların aşirete ait olduğu şayi bulunuyor ve aşiret fertleri de bu gayrimenkul-
lerden başkasına sahip bulunmuyorlarsa aidiyet, tahkikat üzerine, o yerin idare 
heyeti karariyle hallolunur; idare heyetlerinin valilerce tasdik edilen bu kara-
rı katidir.                                   
  C ve Ç: (Mülga: 18/6/1947-5098/13 md.)