Endeksler
                                        
        KARS VİLAYETİYLE BAYAZİT, ERZURUM VE ÇORUH           
         VİLAYETLERİNİN BAZI PARÇALARINDA MUHACiR            
         VE SIĞlNTILARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE YERLİ            
         ÇİFTÇİLERİN T0PRAKLANDIRILMASI HAKKINDA            
                 KANUN                     
                                        
  Kanun Numarası    : 2502                        
  Kabul Tarihi     : 9/6/1934                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 14/6/1934 Sayı: 2727             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 15 Sayfa: 437           
                                        

  Madde 1 - Kars Vilayetiyle Bayazıt Vilayetinin Iğdır ve Tuzluca (Kulp), Er- 
zurum Vilayetinin Olti ve Çoruh Vilayetinin Artvin, Şavşat ve Borçka kazalarında
ve Kemalpaşa Nahiyesinde hıyar haklarını başka bir Devlet hesabına kullanıp   
buralarını bırakmış bulunan Rus tebaasına ait toprakların ve yapıların mülkiyeti
Devlete intikal etmiş bulunmakta olduğundan gerek bunlar ve gerek Devlete ait  
başka topraklardan ve yapılardan muhacirlere, mültecilere yerleşmek üzere Hükü- 
metçe bayağı yerleştirme haddi içinde verilmiş bulunan evler, ahırlar, samanlık-
lar, dükkanlar ve topraklar bunlara parasız temlik olunup tapuya bağlanır. Muha-
cirlerden ve mültecilerden henüz yerleştirilmemiş olanlar da Yerleştirme Kanunu 
hükümlerine göre bu yerlerde parasız yerleştirilirler.             
                                        

  Madde 2 - Birinci maddede yazılı yerler halkından topraksız veya az topraklı
yerli çiftçilere bayağı yerleştirme haddi içinde verilmiş bulunan topraklar pa- 
rasız kendilerine temlik olunur ve tapuya bağlanır.               
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 4/7/1934-2561/1 md.)                  
  Bu yerler halkından olupta meskenleri yanmış olan ve başka meskeni bulunmı- 
yanların, 25 Mart 1931 tarihinde işgalleri altında bulunan meskenlerinin iskanı 
adi derecesi kendilerine parasız temlik olunur. Üst tarafı borçlandırılır.   
                                        

  Madde 4 - Birinci, ikinci ve üçüncü maddelere göre yerleştirilenlere verilen
ve verilecek olan topraklar ve yapılar harçsız, pulsuz ve resimsiz tapuya bağla-
nır. Bunlardan ölenlerin varislerinden dahi bir defaya mahsus olmak üzere inti- 
kal ve veraset vergisi alınmaz:                         
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun neşrinden önce, birinci, ikinci ve üçüncü maddelerde  
yazılı kimselerden bayağı yerleştirme haddi içindeki topraklar ve yapılar dola- 
yısiyle borçlandırılmış olanlardan tahsil edilmiş bulunan taksitler geri veril- 
mez. Tahsil olunmıyan taksitler de tahsil olunmaz. Bayağı yerleştirme haddinden 
artık olan toprakların ve yapıların artık miktarın borç taksitleri tahsil    
olunur.                                     
                                        

  Madde 6 - (Değişik: 17/3/1950-5606/1 md.)                  
  474 sayılı kanunun 3 üncü maddesi şümulüne giren ve fakat Çiftçiyi Toprak- 
landırma Kanununun uygulanma sırası gelmemiş olan ilçelerdeki yaylak ve kışlak- 
lar                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Toprak Kanuniyle kabul edilen nispet ve esaslar ölçüsünde olmak şartiyle Köy Ka-
nununun 3 üncü maddesi hükmüne göre sınırlandırılarak köylerin, kasabaların ve 
şehirlerin ihtiyaçları için mahalli Hükümetçe bunların müşterek intifalarına  
parasız tahsis olunur.                             
  Bu yaylak ve kışlaklar hiçbir sebep ve suretle özel ve tüzelkişilere veya  
Hazine adına tapuya bağlanamaz. Ancak bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce   
tapuya bağlanmış olan yerlerde 2644 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince  
sahiplerinin müktesep hakları mahfuzdur.                    
                                        
  Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulandığı ilçelerdeki birinci fıkraya  
göre yapılması gereken sınırlandırma ve tahsis işleri bahsi geçen kanun hüküm- 
leri dairesinde cereyan eder.                          
                                        

  Madde 7 - 1 Nisan 1340 tarih ve 474 sayılı Kanunun 4, 5 inci maddeleri kal- 
dırılmıştır.                                  
                                        

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteber tutulur.            
                                        

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerini Dahiliye ve Maliye Vekilleri yürütür.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     2502 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                                        
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
    Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------ 
   Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi  Sayısı  Maddesi  
----------------------------------------------- --------- ------  -------  
10/4/1924 tarih ve 474 sayılı Kanunun 1, 4 ve 5                 
inci maddeleri                  17/3/1950  5606    2   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2502 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
Kanun                              YürÜrlüğe   
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
-------     ---------------------------------------    ------------  
 2561              ---               12/7/1934   
 2849              ---               21/11/1935   
 5606              ---               23/3/1950