Endeksler
                                        
   ROMEN İNDEPENTANTE TANKERİNİN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN   
        ÇIKARILABİLMESİNE İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN         
                                        
  Kanun Numarası     :2501                        
  Kabul Tarihi      :28/7/1981                      
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih: 30/7/1981 Sayı: 17416            
  Yayımlandğı Düstur   :Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 372           
                                        

  Madde 1 - Yunan gemisi ile çarpışarak Haydarpaşa Limanı açıklarında batan, 
bölgede deniz trafiğine tehlike yaratan ve çevre kirlenmesine yol açan Romen  
bandralı İndepentante Tankerinin bulunduğu yerden çıkartılması maksadıyla açıl- 
mış ve açılacak olan ihalelere girmeye Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.   
İşin teknik önemi nedeniyle ihaleye Milli Savunma Bakanlığını temsilen Deniz  
Kuvvetleri Komutanlığı katılabilir.                       

  Madde 2 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihaleyi kazandığı takdirde,projeyi  
gerçekleştirmek için gereken yerli veya yabancı,kamu ve özel sektöre ait firma 
ve kuruluşlarla her türlü anlaşma ve protokolu yapmaya ve bünyesindeki personel 
ve malzemeyi kullanmaya,İndepentante Tankeri donatanı ile mali mukavele yapmaya 
ve mukavele bedelinin bir kısım veya hepsini iş bitinceye kadar yurt dışı bir  
bankada döviz olarak bulundurmaya ve bu paradan ihtiyaç duyulacak araç,gereç ve 
malzemeyi satın almaya veya kiralamaya yetkilidir.               

  Madde 3 - Bu maksatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yurt dışından 
dolaylı veya dolaysız ithal edilecek araç,gereç ve malzeme her türlü gümrük   
vergi,resim ve harçlarından muaftır.                      

  Madde 4 - İşin bitiminde mukavele bedelinden,Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca
fatura karşılığı yapılan masraflar mahsup edilerek,geri kalan meblağ döviz ola- 
rak Hazineye irat kaydedilir.                          

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında 1050 ve 2490 sayılı Kanun  
hükümleri tatbik edilmez.                            

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 7 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.