Endeksler
           SERMAYE PİYASASI KANUNU (1)

                                        
  Kanun Numarası    : 2499                         
  Kabul Tarihi     : 28/7/1981                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih :30/7/1981 Sayı: 17416            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 356           
                *                        
               * *                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
    yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
        düzenlenen nümerik fihristine bakınız.              
                *                        
               * *                        
               BÖLÜM - I                     
              Genel Hükümler                    
  Konu ve amaç:                                

  Madde 1 - Bu Kanunun konusu,tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak hal-
kın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıy-
la; sermaye piyasasının güven,açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını,tasarruf 
sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını,düzenlemek ve denetlemektir.    
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - (Değişik birinci fıkra: 29/4/1992 - 3794/1 md.) Sermaye piyasası 
araçları, bu araçların ihracı, halka arzı ve satışı, bunları ihraç veya halka  
arz edenler, bu Kanunun 40 ıncı maddesi çerçevesinde borsalar ve teşkilatlanmış 
diğer piyasalar, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları ve  
Sermaye Piyasası Kurulu bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak halka açık olmayan 
anonim ortaklıkların halka arzedilmeyen hisse senedi ihraçları bu Kanun kapsamı 
dışındadır.                                   
  Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.       
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda yer alan bazı deyimlerin anlamları aşağıda gösteril-  
miştir.                                     
  a) Kurul:Bu Kanunun IV üncü bölümünde düzenlenen Sermaye Piyasası Kuruludur.
  b) (Değişik: 29/4/1992 - 3794/2 md.) Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıy-
metler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.                  
  Menkul Kıymetler: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı tem-
sil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nite- 
likte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca belirle- 
nen kıymetli evraktır.                             
  Diğer Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları 
Kurulca belirlenen evraktır. Şu kadar ki, nutuk ile çek, poliçe, bono ile mev- 
duat sertifikaları bundan müstesnadır.                     
  c) (Değişik: 29/4/1992 - 3794/2 md.) İhraç ve Halka Arz:          
  İhraç: Bu Kanunun uygulanmasında ihraç, sermaye piyasası araçlarının ihraç- 
cılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arzedilmeksizin satı- 
şıdır.                                     
  Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan
halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu 
olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer 
piyasalarda devamlı işlem görmesini; bu Kanuna göre halka açık anonim ortaklık- 
ların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satı- 
şını ifade eder.                                
-----------------                                
(1) Bu Kanunla Maliye Bakanlığına ve Maliye Bakanına verilmiş olan her türlü  
  görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan   
  doğruya Başbakana, Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine   
  Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarına intikal edeceği; 9.12.1994 tarih ve  
  4059 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Kayıtlı Sermaye:Anonim ortaklıkların,esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak 
kaydıyla,yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanununun sermayenin artırılma- 
sına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami mik- 
tarı gösteren,Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermayeleridir.         
  e) Başlangıç Sermayesi: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olma- 
ları zorunlu olan asgari çıkarılmış sermayeleridir.               
  f) Çıkarılmış Sermaye : Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı ya-  
pılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir.              
  g) (Ek: 29/4/1992 - 3794/2 md.) Halka Açık Anonim Ortaklık: Bu Kanunun uy- 
gulanmasında halka açık anonim ortaklık, hisse senetleri halka arzedilmiş olan 
veya halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklıklardır.              
  h) (Ek: 29/4/1992 - 3794/2 md.) İhraçcı: Anonim ortaklıklar, mevzuata göre 
özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli ida- 
reler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, 
idare ve işletmelerdir.                             
  i) (Ek: 29/4/1992 - 3794/2 md.) Aracı kuruluşlar: Aracı kurumlar ile banka-
ları ifade eder.                                
  j) (Ek: 29/4/1992 - 3794/2 md.) İlgili Bakan ve İlgili Bakanlık: Başbakan 
tarafından görevlendirilen Devlet Bakanı ve Devlet Bakanlığıdır.        
                                        
                BÖLÜM II                    
    Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması, İhracı,       
            Halka Arzı ve Satışı (1)                
                                        
  Kurul Kaydına Alınma                            

  Madde 4.- (Değişik: 29/4/1992 - 3794/3 md.)                 
  İhraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurula kaydetti- 
rilmesi zorunludur.                               
  Genel ve katma bütçeli idareler ve T.C. Merkez Bankasınca ihraç olunacak  
sermaye piyasası araçlarının Kurula kaydettirilmesi zorunlu değildir. Ancak bu 
ihraçlar hakkında Kurula bilgi verilir.                     
  Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse senetleri halka arz 
yoluyla satılamaz.                               
  Kurula Başvuru ve İnceleme                         

  Madde 5.- (Değişik: 29/4/1992 - 3794/4 md.) Kurula kayıt başvurusuna Ku-  
rulca belirlenecek bilgi ve belgeler eklenir.                  
  Belgeler ve açıklamalardaki eksikliklerin Kurul tarafından belirlenecek bir 
sürede tamamlanması zorunludur. Noksanlıkları bu süre içinde tamamlanmayan baş- 
vurular düşer.                                 
  İncelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir 
biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerçek-
te gösterilerek, başvuru konusu sermaye piyasası aracının Kurul kaydına alınma- 
sından imtina edilebilir.                            
  Başvurular en çok otuz gün içinde sonuçlandırılır. Eksikliklerin tamamlan- 
ması için verilen süreler hesaba katılmaz.                   
---------------------------                           
(1) II nci Bölüm Başlığı "Menkul Kıymetlerin Halka arzı ve satışı" iken    
   29/4/1992 tarih ve 3794 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilmiş ve 
   metne işlenmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Halka arzın şekli:                             

 

 
  Madde 6 .- (Değişik: 29/4/1992 - 3794/5 md.)                
  Sermaye piyasası araçlarının halka arzında açıklanacak bilgiler izahnamede 
yer alır. İzahnamede bulunması gereken bilgiler Kurul tarafından belirlenir.  
Sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasından sonra izahname ticaret 
siciline tescil ve ilan edilir. Halkın sermaye piyasası araçlarını satın almaya 
daveti sirküler ile yapılır. Yayımlanacak sirküler ve ilanların esasları Kurul 
tarafından belirlenir.                             
  İlanlar ve açıklamalar gerçeğe uymayan abartılmış veya yanıltıcı bilgileri 
içeremeyeceği gibi Kurul kaydına alınmanın resmi bir teminat olarak yorumlanma- 
sına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade taşıyamaz. Kurul, yanıltıcı nite-  
likte gördüğü reklamları yasaklar.                       
                                        
  Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Satışı                  

  Madde 7 .- (Değişik: 29/4/1992 - 3794/6 md.)                
  Sermaye piyasası araçlarının halka satışı izahnamede gösterilen esaslar ve 
 belirlenen satış süresi dahilinde yapılır. Kurul, pay sahiplerinin ve yatırım- 
cıların haklarını korumak amacıyla, sermaye piyasası araçlarının halka arz veya 
satışının gerektiğinde satın alma taahhüdü ile birlikte aracı kuruluşlar aracı- 
lığıyla yapılmasını; sermaye artırımlarında kullanılmayan rüçhan haklarına te- 
kabül eden payların, piyasa değerinin nominal değerinin üzerinde olması halinde,
bunların primli fiyattan satılmasını isteyebilir.                
  İzahname ve sirküler, aracı kuruluşlar ile ihraçcılar tarafından müştereken 
imzalanır. Bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıt- 
masından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen 
aracı kuruluşlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müra- 
caat edilir.                                  
  Halka arz yoluyla satılan hisse senedi bedellerinin tam olarak nakden öden- 
mesi şarttır. Kurul, satış süresi içinde satılamayan payların kendileri tarafın-
dan tamamen satın alınacağı ve bedellerinin ödeneceğinin kurucular, pay sahip- 
leri veya aracı kuruluşlar arasından Kurulca belirlenenler tarafından ortaklığa 
karşı taahhüt edilmesini ister. Bu taahhüt, süre sonunda satılamayan payların  
kurucular, pay sahipleri veya aracı kuruluşlar tarafından satın alınıp bedelle- 
rinin nakden ödenmesini de kapsar.                       
  Sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya teslimi şarttır; ancak 
esas sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklar, sermaye artırımının tes- 
cilini takip eden en geç otuz gün içinde hisse senetlerini alıcılara teslim   
ederler. Nama yazılı hisse senetleri için bu süre doksan gündür. Kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklarda hisse senetlerinin satış esnasında  
alıcıya tesliminden itibaren pay sahipliği hakkı kazanılır ve bu halde Türk Ti- 
caret Kanununun 395 inci maddesinin 3 üncü cümlesi ile 412 nci maddesi hükümleri
uygulanmaz. Satışı yapılan hisse senetleri dışındaki sermaye piyasası araçları- 
nın satış sırasında alıcıya teslimi şarttır.                  
  Kurul sermaye piyasası araçlarının halka satışında, küçük tasarruf sahiple- 
rinin bunları almalarını kolaylaştırıcı, hak ve yararlarını koruyucu tedbirlerin
alınmasını ortaklıktan ve satışı yapanlardan isteyebilir. Kurul, halka arzlarda 
dağılımı en fazla sağlayacak ve dağıtımda küçük tassarruf sahiplerinin öncelikle
satın almasını temin edecek düzenlemeler yapmaya yetkilidir.          
                                        
  Borsaya başvuru:                              

  Madde 8 - (Mülga: 29/4/1992 - 3794/39 md.)                 
                                        
  Satış sonuçları hakkında bilgi verme:                    

  Madde 9 - (Değişik birinci fıkra: 29/4/1992 - 3794/7 md.)          
  Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışını yapan ihraçcılar  
veya aracı kuruluşlar satışı süresinin bitiminden itibaren altı iş günü içeri- 
sinde, satışın sonucu hakkında, Kurula bilgi vermekle yükümlüdürler.      
  Verilecek bilgilerin şekil ve esasları Kurul tarafından belirlenir.     
                                        
  İzahnamedeki değişiklikler:                         

  Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: 29/4/1992 - 3794/8 md.)         
  İzahname ile halka açıklanan konulardaki değişikliklerin, ilgili ihraçcılara
en geç on gün içinde Kurula bildirilmesi zorunludur.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bildirimin şekil ve esasları Kurul tarafından belirlenir.          
  Değişiklikler 6 ncı maddede belirtilen esaslara göre ilan edilir.      
               BÖLÜM III                     
  İhraçcılara ve Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Hükümler (1)     
  Genel Olarak