Endeksler
        BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE             
        GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası      : 2495                       
  Kabul Tarihi       : 22/7/1981                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih :24/7/1981 Sayı:17410           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa:347          
                                        
                *                        
               * *                        
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
   yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre       
         düzenlenen nümerik fihristine bakınız.             
                                        
                *                        
               * *                        
                                        
              I. BÖLÜM                       
             Genel Hükümler                     
  Amaç:                                    

  Madde 1 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/1 md.)                 
  Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan,  
kısmen veya tamamen yıkılmaları,hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için 
dahi olsa çalışmadan alıkonulmaları,ülke güvenliği,ülke ekonomisi veya toplum  
hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak,kamuya veya özel kişilere ait ku- 
rum ve kuruluşların sabotaj,yangın,hırsızlık,soygun,yağma,yıkma burada bulunan- 
ların zorla işten alıkoyma, sağlıklarını ve vücut bütünlüklerini tehdit ve teh- 
likelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, yurt dışına giriş çıkış 
yapılan yerlerde giriş ve çıkışa yarayan belgelerin kontrolu ile giriş çıkış iş-
lemlerinin yapılması, aranan ve giriş çıkışı yasaklananların resmi güvenlik gö- 
revlilerine tesliminin sağlanmasıdır.                      
  Askeri kurum ve kuruluşlarla, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Em-
niyet Teşkilatına ait kurum ve kuruluşların korunmaları özel mevzuatlarına tabi-
dir.                                      
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/2 md.)                 
  Bu Kanun hükümlerine göre korunacak ve güvenlikleri sağlanacak yerler; 1 in-
ci maddede belirtilen özellikleri taşıyan milli eğitim ve öğretim ve ekonomi ile
Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan baraj, enerji santralleri, 
rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri ve 
benzeri yerlerde, sivil trafiğe açık Devlet eliyle işletilen hava meydanları ve 
limanlar, tarihi eserler, ören yerleri, sitler, açık ve kapalı müzeler, sanayi 
ve ticari ve turistik tesislerdir.                       
  (Ek:4/4/1995 - 4102/1 md.) İstanbul ve diğer şehirlerdeki kapalıçarşı ve  
buna benzer ticari, turistik tesislerde bu Kanun hükümleri çerçevesinde özel  
güvenlik teşkilatı kurulabilir. Bu özel güvenlik teşkilatı, valinin veya    
görevlendireceği yardımcısının başkanlığında il emniyet müdürü veya yardımcısı, 
il özel idaresi temsilcisi ve belediye temsilcisi ile özel güvenlik teşkilatının
kurulacağı yerde ticarethanesi bulunanlar arasından seçilecek üç kişi olmak   
üzere toplam yedi kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim  
Kurulunun kamu görevlileri dışında kalan üyelerinin seçimi, görev süresi ile  
Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usulleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürür- 
lüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine 
bu görevleri için herhangi bir ücret ödenmez.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Ek:4/4/1995 - 4102/1 md.) Yukarıda belirtilen güvenlik teşkilatının her  
türlü giderleri, çarşı veya tesiste bulunan işyeri sahipleri tarafından kar-  
şılanır ve yönetim kurulunca belirlenen bu giderlere katılım payları özel    
idareler tarafından tahsil olunarak bütçenin ayrı bir bölümünde toplanır.    
Harcama, mevcut yönetim kurulu kararı ve valinin onayı ile ayrı bölümden    
yapılır. Özel güvenlik teşkilatına ait bu paralar Devlet parası hükmündedir   
ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun    
hükümleri uygulanır.                              
  Bu Kanunun uygulanacağı kuruluşların belirlenmesi:             

  Madde 3 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/3 md.)                 
  2 nci madde kapsamına giren yerlerden hangilerinde koruma ve güvenliğin bu 
Kanun hükümlerine göre sağlanacağı, sivil trafiğe açık hava meydanı ve liman-  
lardan hangilerinde koruma ve güvenlikle birlikte yurdışına giriş-çıkış kontrol 
işlemleri yapma yetkisi verileceği ilgili kuruluş ve Bakanlığının görüşleri ve 
talepleri dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kuru- 
lunca kararlaştırılır.                             
  Bu kararda, günün şartları ve gelişen teknolojik imkanlar gözönüne alınarak,
koruma ve güvenliğin sağlanmasında aşağıdaki usullerden hangisinin tercih edile-
ceği belirtilir:                                
  a) Sadece özel güvenlik önlemleri aldırılması,               
  b) Kuruluş bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurdurulması,        
  c) Kuruluşun önemine ve özelliğine binaen her iki yöntemin birlikte uygu-  
lanması.                                    
  (a) bendinde belirtilen özel güvenlik önlemlerinin neler olacağı yönetmelik-
te gösterilir. Bunlardan hangilerinin uygulanacağı; ilgili kuruluşun görüşü de 
alınmak suretiyle, kuruluşa en az mali yük getirilmesi ve yeterince etkili olma-
sı gibi hususlar dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5284-1                   
                                        
  Yükümlülüklerin yerine getirilmesi:                     

  Madde 4 - Bakanlar Kurulunun 3 Üncü madde hükümlerine göre vereceği karar  
üzerine,İçişleri Bakanlığı tarafından saptanacak süre içinde ilgili kuruluşun, 
kararda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur.Haklı nedenlerin 
mevcudiyeti halinde bu süre,ilgilinin müracaatı üzerine İçişleri Bakanlığı tara-
fından uzatılabilir.                              
  Bu yükümlülüklerle ilgili bütün masraflar ilgili kuruluşça karşılanır.   
  Fiziki ve diğer ek önlemler aldırma yetkisi:                

  Madde 5 - İçişleri Bakanlığı veya Bakanlığın onaylaması koşulu ile valiler, 
özel güvenlik teşkilatının kurulduğu kuruluşlarda,koruma ve güvenlik hizmetleri-
nin daha etkin olarak yürütülmesini sağlayıcı fiziki ve diğer ilave önlemleri  
aldırmaya ve gerektiğinde koruma hizmetlerini geçici olarak kısmen veya tamamen 
genel kolluk kuvvetlerine yaptırmaya yetkilidirler.               
  Özel Güvenlik Teşkilatının Kaldırılması veya Personel ve Silah Sayısının  
İndirilmesi (1)                                 

  Madde 6 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/4 md.)                 
  Kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatı; İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik  
teşkilatı ile koordinasyon kurulları ve ilgili kuruluşlarca mümkün olan tasar- 
rufları sağlamak amacıyla, devamlı ve periyodik olarak incelemeye tabi tutulur. 
Bu inceleme sonucunda;                             
  a) Mahalli güvenlik şartlarında veya ilgili kuruluşun tesis ve yapısında  
meydana gelen gelişme ve değişiklikler dikkate alınarak, daha önce tespit ve  
kabul edilmiş özel güvenlik teşkilatındaki personel ve silah miktarında, İçişle-
ri Bakanlığınca indirim yapılabilir.                      
  b) Görev konusunun veya maksadının ortadan kalkması, beklenen faydayı sağla-
yamaması, ortaya çıkan şartlar nedeniyle veya koruma görevvinin kolluk kuvvetle-
rince yürütülmesinin daha tararruflu ve yararlı görülmesi hallerinde, özel gü- 
venlik teşkilatları kuruluşlarında uygulanan usulle ortadan kaldırılabilir.   
  Bu hallerde özel güvenlik teşkilatı personelinin durumu,kuruluş ile arala- 
rında mevcut statüye göre tayin olunur.                     
  Özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu:               

  Madde 7 - Bu Kanunun il çevresinde uygulanmasını izlemek,il düzeyinde koor- 
dinasyonu sağlamak,mahallin ve kuruluşun özelliklerine göre alınmasına gerek du-
yulan önlemleri tespit ederek yetkili mercilere önermek üzere,her ilde valinin 
veya görevlendireceği vali muavininin başkanlığında il garnizon komutanlığı tem-
silcisi,il savcısı,il jandarma alay komutanı,il emniyet müdürü,(...) (2) ve ge- 
rektiğinde valilikçe belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinin katılmasıyla  
"Özel Güvenlik Teşkilatı İl Koordinasyon Kurulu" oluşturulur.İl Koordinasyon Ku-
ruluna lüzum görüldüğü takdirde ve kendi güvenliği ile ilgili konularda alakalı 
kuruluşun yetkili temsilcisi geçici üye olarak valinin daveti üzerine katılabi- 
lir.                                      
  Kurulca alınan kararlar İçişleri Bakanlığına bildirilir.          
                                        
                II. BÖLÜM                    
              Teşkilat ve Personel                
                                        
  Özel güvenlik teşkilatının niteliği:                    

  Madde 8 - Özel güvenlik teşkilatı,bağlı olduğu kuruluşu bu Kanun hükümleri 
dairesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu Kanunla sı-
nırlı özel bir kolluk kuvvetidir.                        
--------------------                              
(1) Bu madde başlığı, 2/7/1992 tarih ve 3832 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle  
  değişitirilmiş olup metne işlenmiştir.                   
(2) Bu fıkrada yeralan "... o ilde kuruluşu varsa MİT temsilcisi ..." ibaresi, 
  2/7/1992 tarih ve 3832 sayılı Kanunla metinden çıkartılmıştır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Görev ve yetkiler :                             

  Madde 9 - Özel güvenlik teşkilatının görevleri ve yetkileri şunlardır:   
  a) Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten
alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak;       
  b) Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel 
kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber,genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar 
sanıkları yakalamak ve gözaltına almak;                     
  c) Delilleri muhafaza etmek;                        
  d) Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona
yardımcı olmak;                                 
  e) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak;   
  f) Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı ol-
mak.                                      
  Silah taşıma ve kullanma yetkisi:                      

  Madde 10 - Özel güvenlik teşkilatı personel, görev alanları içinde bu Kanun-
la verilmiş görevlerini yaparken silah taşıma ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se-
lahiyet Kanununa göre silah kullanma yetkisine sahiptir.            
  Görev alanı:                                

  Madde 11 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/6 md.)                 
  Özel güvenlik teşkilatının görev alanı,ilgili kuruluşun faaliyet sahasıdır. 
Lüzumu halinde bu alan, görevin devamlılığı ve maksadı dikkate alınarak, o kuru-
luşun bulunduğu ilin özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu tarafından 
genişletilebilir veya daraltılabilir.                      
  Kuruluşun faaliyet alanı dışında görevlendirdiği ve 1 inci maddede belirti- 
len tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı hassasiyet arzeden unsurları da görev 
alanı içinde mütalaa edilir ve bunların korunması için özel güvenlik teşkilatı 
personeli görevlendirilebilir.                         
  Kıyafet ve teçhizat:                            

  Madde 12 - Özel güvenlik teşkilatı personelinin İçişleri Bakanlığınca sapta-
nan özel kıyafetleri ile silah, teçhizat,araç ve gereçleri bağlı oldukları kuru-
luş tarafından temin edilir,sağlam ve işler halde bulundurulur,görev süresi dı- 
şındaki zamanlarda bu kuruluş tarafından muhafazası sağlanır.          
  Özel güvenlik teşkilatı mensupları özel kıyafetlerini,silah ve teçhizatını 
ancak görev alanları içinde veya görev dışarıda sürdürülüyorsa,görev süresince 
dışarıda da giyebilir ve taşıyabilirler.                    
  (Ek: 2/7/1992 - 3832/7 md.) İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek kuruluş- 
larla özel kıyafet giyilmeyebilir.                       
  Ceza uygulanmasında görevin niteliği:                    

  Madde 13 - Özel Güvenlik Teşkilatında görevli olanlar Türk Ceza Kanununun  
uygulanmasında memur sayılırlar.                        
  Bunlara karşı görevleri sırasında veya görevlerine bağlı olarak suç işleyen-
ler Devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cazalandırılırlar.        
  Personel ve bulundurulacak silah sayısının tespiti:             

  Madde 14 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/8 md.)                 
  Her kuruluşun özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personel ve bulundu-
rulacak silah sayısı; azami tararrufa riayet edilmek ve ilgili kuruluşun görüşü 
de dikkate alınmak suretiyle, o kuruluşun bulunduğu ilin özel güvenlik teşkilatı
il koordinasyon kurulu tarafından belirlenir ve İçişleri Bakanlığının onayına  
sunulur.                                    
  Bu belirleme sırasında, kuruluşun;                     
  a) Ürettiği madde ve gördüğü hizmetin cins ve niteliği bakımından önemi ve 
özelliği,                                    
  b) 1 inci maddede belirtilen tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı hassasiye-
ti, hassas yerleri ve yönleri,                         
  c) Bulunduğu yerin coğrafi ve topoğrafik şartları, bulunduğu bölgenin saldı-
rılara karşı hassasiyeti,                            
  d) Bir saldırı halinde yardım alabilmek bakımandın mahalli kolluk kuvvetle- 
rine yakınlığı, haberleşme ve uluşım imkanları,                 
  Gibi hususlar gözönünde bulundurulur.                    
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (EK - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Personelin atanması,statüsü ve özlük hakları:                

  Madde 15 - Özel güvenlik teşkilatına,alınması ilgili kuruluşça istenen per- 
sonel hakkında Emniyet Müdürlüğünce gerekli güvenlik soruşturması yapıldıktan  
sonra uygun görülenler valiliğin tasvibi üzerine kuruluşça göreve alınır.    
  Özel güvenlik teşkilatında görevli personel,statü ve özlük hakları bakımın- 
dan,genel olarak bağlı bulundukları kuruluşun mevzuatına tabidir.        
  Özel güvenlik teşkilatı personelinin,bu Kanunda belirtilen görevlerinden do-
layı yaralanma,sakatlanma veya ölmeleri halinde,2330 sayılı Nakdi Tazminat ve  
Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikte gösterilen 
esas,ölçü ve usule göre ilgili kuruluş tarafından nakdi tazminat ödenir ve bağlı
oldukları sosyal güvenlik kurumunca aylık bağlanır.               
  Ancak,personelin tabi olduğu mevzuatta,toplusözleşme veya hizmet akitlerinde
güvenlik göreviyle ilgili olarak meydana gelebilecek yaralanma,sakatlanma ve  
ölüm hallerinde tazminat ödenmesi öngörülmüş ise,mükerer ödeme yapılmaz,miktarca
yüksek olan ödenir.                               
                                        
  Personelde aranacak şartlar:                        

  Madde 16 - Özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personelde aşağıdaki  
şartlar aranır:                                 
  a) Türk vatandaşı olmak,                          
  b) En az ortaokul mezunu bulunmak,                     
  c) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak,              
  d) Ağır hapis veya taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis 
yahut affa uğramış olsa bile zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırı- 
cılık,sahtekarlık,emniyeti suiistimal,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiil-
den dolayı hükümlü bulunmamak,                         
  e) Kamu haklarından kısıtlı olmamak.                    
  f) Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere,anarşi ve terör eylemlerine her- 
hangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak,               
  g) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut 
sakatlığı ile özürlü bulunmamak,                        
  h) Yapılacak soruşturma sonucu,başvurma tarihine göre son beş yıl içinde  
herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organları veya bağ-
lı kuruluşlarında görev yapmamış bulunmak.                   
  Yukarıdaki şartları haiz olanlar için,daha önce güvenlik hizmetlerinde ça- 
lışmış olmak göreve alınmada tercih sebebi sayılır.               
                                        
  Eğitim:                                   

  Madde 17 - Özel güvenlik teşkilatı personelinin eğitim sorumluluğu İçişleri 
Bakanlığına ait olup,esasları bu Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle tespit
edilir.                                     
                                        
               III. BÖLÜM                     
               Denetim                      
                                        
  Denetleme:                                 

  Madde 18 - İçişleri Bakanlığı,bu Kanun hükümlerinin gereken şekilde yerine 
getirilip getirilmediğini ve özel güvenlik teşkilatının çalışma ve işleyiş du- 
rumlarını denetleyebileceği gibi Valiler,İl Jandarma Alay Komutanlığı veya İl  
Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile her zaman denetletebilir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İl Jandarma Alay Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri kendi sorumluluk bölge-
lerinin sınırları içinde bulunan ve bu Kanun kapsamına alınan kuruluşların özel 
güvenlik teşkilatını denetim ve gözetim altında bulundururlar.         
  Diğer kanunlar ile mülki idare amirlerine ve özel mevzuatı ile de o kurulu- 
şun yetkililerine tanınan denetleme hakkı saklıdır.               
                                        
  Denetim sonucuna göre alınacak önlemler:                  

  Madde 19 - Denetim sonunda:                         
  a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine esas teşkil edecek tesis, 
silah,teçhizat,vasıta ve aletlerle benzeri hususlarda tespit edilen aksaklık ve 
noksanlıkların belli süre içinde düzeltilmesi ve giderilmesi kuruluşun yetkili- 
lerine bildirilir.Kuruluş yetkililerince,bu aksaklık ve noksanlıkların verilen 
süre içinde giderilmesi veya tamamlattırılması zorunludur.           
  b) Tutum ve davranışları sebebiyle cezalandırılmaları icabeden veya görev- 
lerindeki başarılarından ötürü ödül verilmesi uygun görülen personelin durumu  
kuruluş yetkililerine bildirilir.Bunlar hakkında o kuruluşun statüsünde belirti-
len usullere göre gerekli işlem yapılır.                    
  c) Özel güvenlik teşkilatında görevli personelden,hizmeti yürütmede kifayet-
sizlikleri veya bu hizmetin mahiyetine uygun olmayan davranışları nedeniyle ça- 
lışmaları uygun görülmeyenler kuruluşun yetkililerine bildirilir.Kuruluş yetki- 
lileri bu kimseleri güvenlik görevinden uzaklaştırmak mecburiyetindedirler.   
                                        
                IV. BÖLÜM                    
               Yasak Hükümler                   
                                        
  Görev dışında çalıştırılma yasağı:                     

  Madde 20 - Özel güvenlik teşkilatı personeli,kanunlarda öngörülen haller dı-
şında,bu Kanunla gösterilen görevlerinden başka bir işte çalıştırılamazlar.   
                                        
  Sendika,dernek ve siyasi partilere girme yasağı:              

  Madde 21 - Özel güvenlik teşkilatı personeli,sendika,dernek ve siyasi parti-
lere üye olamazlar.Bu yasağa uymayanların görevlerine ilgili kuruluşça son veri-
lir.                                      
                                        
  Grevlere,toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma yasağı:         

  Madde 22 - Özel güvenlik teşkilatı personeli,grevlere ve her türlü toplantı 
veya gösteri yürüyüşlerine,hiçbir şekilde katılamaz ve katılmaya teşvik edilemez
ve zorlanamazlar.                                
                                        
  Lokavt halinde görevden uzaklaştırma yasağı:                

  Madde 23 - Özel güvenlik teşkilatı personeli,lokavt dolayısıyla işten uzak- 
laştırılamazlar.                                
                                        
               V. BÖLÜM                      
              Ceza Hükümleri                    
                                        
  Kuruluş yetkililerine ilişkin cezalar:                   

  Madde 24 - Bakanlar Kurulunca özel güvenlik teşkilatı kurulmasına karar ve- 
rilen kuruluşlarda bu Kanunun:                         
  a) 4 üncü maddesi gereğince İçişleri Bakanlığınca verilecek süre içinde özel
güvenlik teşkilatı kurmayan veya özel güvenlik önlemlerini tesis etmeyen ya da 5
inci maddesine göre fiziki ve ek önlemler alınması hususunda yapılacak tebligata
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
uymayan kuruluşların,statülerine göre yetkili kişileri hakkında 30 000 liradan 
100 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.               
  Bu kişilerin,cezayı gerektiren eylemlerinin saptanması tarihinden itibaren 
4 üncü madde gereğince daha önce verilen süre kadar ek bir süre içinde yükümlü- 
lüklerini yerine getirmemeleri halinde,haklarında 6 aydan 1 yıla kadar hapis  
cezası hükmolunur.                               
  b) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre il güvenlik koordinasyon kurulunca sap-
tanan ve ilgili kuruluşa bildirilen sayıda personel istihdam etmeyen veya tespit
edilen silahları sağlamayan ya da 19 uncu maddesinde yer alan denetim sonuçla- 
rına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların statülerine göre yet- 
kili kişileri hakkında 10 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına ve 
tekerrürü halinde 3 aydan 6 aya kadar hapis cezasına hükmolunur.        
  c) Bu Kanunun 20 nci maddesine aykırı hareket eden kuruluşların,statülerine 
göre yetkili kişileri hakkında 5000 liradan 25 000 liraya kadar ağır para ceza- 
sı,tekerrürü halinde 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası hükmolunur.        
                                        
  Özel güvenlik personeline ilişkin cezalar:                 

  Madde 25 - Bu Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı olarak silah,
cephane ve teçhizatını görev alanı dışında taşıyanlar ve bunların herhangi bir 
şekilde başkalarının eline geçmesine sebep olanlar,fiilleri daha ağır bir cezayı
gerektirmediği takdirde,6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
Hükmün kesinleşmesi üzerine bu şahısların görevlerine son verilir.       
                                        
  22 ve 23 üncü maddelere aykırı hareketlere ilişkin cezalar:         

  Madde 26 - Bu Kanunun 22 nci maddesine aykırı hareket edenler hakkında 6  
aydan 1 yıla kadar hapis ve 5000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunur.Hükmün kesinleşmesi üzerine bu şahısların görevlerine son verilir.  
  Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı hareket edenler hakkında 6 aydan 1 yıla 
kadar hapis ve 5000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 
                                        
               VI. BÖLÜM                     
              Çeşitli Hükümler                   
                                        
  Grev ve lokavt halinde görevlendirme:                    

  Madde 27 - Özel güvenlik teşkilatı personeli,bağlı bulundukları kuruluşta  
grev veya lokavt uygulanması hallerinde,genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak
üzere,il valisinin görevlendireceği genel zabıta amirinin emrine girer ve kuru- 
luş içinde kendilerine verilecek görevleri yapar.                
                                        
  Uygulanmayacak hükümler:                          

  Madde 28 - Bu Kanuna göre özel güvenlik teşkilatı kurulan kuruluşlar hakkın-
da diğer kanunlardaki bu konulara ilişkin hükümler uygulanmaz.         
  Ancak,özel kanunlarındaki genel kolluk kuvvetlerince korunacağına dair hüküm
bulunan kuruluşlardan hangilerinin bu Kanun kapsamına alınacağına Bakanlar Kuru-
lunca karar verilir.                              
                                        
  İntibak durumu:                               

  Madde 29 - Bakanlar Kurulu kararı ile özel güvenlik teşkilatı kurulması lü- 
zumlu görülen ve bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı kuruluşlardaki mevcut    
                                       * 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
olan koruma hizmet ve teşkilatı,İçişleri Bakanlığınca tayin edilecek süre içinde
bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilir.                   
  Sıkıyönetim halinde koruma hizmetleri:                   

  Madde 30 - Sıkıyönetim altına alınan yerlerde,bu Kanun hükümlerine göre ku- 
rulmuş olan özel güvenlik teşkilatı,sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi bakı- 
mından sıkıyönetim komutanının emrine girerek görevlerine devam ederler.    
  Sıkıyönetim komutanlığı,bölgesi içindeki kuruluşların korunması ve güven-  
liklerinin sağlanması için,bu Kanunla diğer kurul ve makamlara verilen bütün  
yetkilere sahiptir.                               
  Yönetmelik:                                 

  Madde 31 - Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin silah,mermi,teçhizatının  
ilgili kuruluşlarca ne suretle temin edileceği,bunların menşei,cins ve sayıları,
kullanış şekli ve şartları ile özel güvenlik teşkilatının herhangi bir kuruluş- 
tan kaldırılması halinde sözkonusu silah,mermi ve teçhizatın hangi mercilere ne 
şekil ve şartlarla devir ve teslim edileceği ve bu konudaki denetim;özel güven- 
lik teşkilatı personelinin eğitimi,disiplin suçları ile verilecek disiplin ce- 
zaları,özel güvenlik teşkilatının bağlanacağı birimlerin tespiti,görev alanları-
nın belirlenmesi ve genişletilmesi ve bu teşkilatın denetimine ilişkin esas ve 
usuller ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar,bu kanunun yayımı ta- 
rihinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetme-  
likle saptanır. (1)                               

  Geçici Madde 1 - (2495 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül
için numaralandırılmıştır.)                           
  Bu Kanuna göre usulüne uygun olarak özel güvenlik teşkilatı kurulması lüzum-
lu görülen kuruluşlarda mevcut olan personelin yeniden göreve alımasında,bu Ka- 
nunun 16 ncı maddesinin (b) bendindeki öğrenim şartı aranmaz.          
  Yürürlük:                                  

  Madde 32 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 33 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
--------------------------------                        
 (1) Sözü edilen yönetmelik, 27/10/1981 tarih ve 17497 sayılı Resmi Gazete'de 
   yayınlanmıştır.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5290-1                    
       2495 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
Kanun                              Yürürlüğe   
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
-------   ----------------------------------------------   ------------  
 3832                -              14/7/1992   
 4102                -              18/4/1995   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5290-2