Endeksler
                                        
                 KEFALET KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası    : 2489                        
  Kabul Tarihi     : 2/6/1934                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih 6/6/1934 Sayı: 2720             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 15, Sayfa: 393           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        

  Madde 1 - Umumi bütçeye ait (Mütedavil ve bu mahiyetteki sabit sermayeler  
dahil) para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur  
ve müstahdemlerle mülhak bütçelerden muhasebeleri Maliye Vekaletine bağlı olan 
veya gelirlerinin en az yüzde ellisini Devlet bütçesinden alan müesseselerin ve 
varidat almak maksadiyle kurulan inhisar idarelerinin yukarda sayılan işlerdeki 
memur ve müstahdemleri için (Müteselsil kefalet usulü) kabul edilmiş ve bu mak- 
satla hükmi şahsiyeti haiz (Kefalet Sandığı) kurulmuştur.            
  Bu Sandık Maliye Vekaletine bağlıdır. Vekalet memurlarından olmak üzere   
Maliye Vekilince seçilecek üç kişiden mürekkep bir heyet tarafından idare olu- 
nur.                                      
  İdare Heyeti bu kanuna ve yapılacak nizamnameye göre vazife görür.     

  Madde 2 - Kefalet Sandığının sermayesi:                   
  A - Kefalete bağlı vazife alanların maaş (Bu kanunda yazılı maaş      
tabirinde emsal hasılı da dahildir) veya ücretlerinden kesilecek kefalet    
aidatından,                                   
  B - 8 inci maddede sayılı para cezalarından,                
  C - Sandık sermayesinin işletilmesinden elde edilecek kazançlardan,     
  D - Kefaletle memur kullanan daire ve müesseselerin icabında Sandığa yapa- 
cakları yardımlardan elde edilir.                        
  (A) fıkrasındaki kefalet aidatı ikidir.                  
  (1) giriş aidatı, (2) aylık aidatı.                    
  Giriş aidatı; kefalete bağlı vazife alanların tam olarak aldıkları ilk   
maaş veya ücretin yarısıdır ve beş müsavi taksitte kesilir.           
  Aylık aidat; maaş ve ücretin yüzde ikisidir ve bu aidat giriş aidatının   
tamamının kesilmesini takip eden aydan itibaren tediye sırasında kesilir.    
Aidatla müstahdem olanlardan alınacak sandık aidatı bu vazifenin benzeri olan  
memurlardan kesilmesi lazımgelen miktardan aşağı olmamak üzere İdare Heyetince 
kararlaştırılır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kendisine muvakkat olarak veya vekalet suretiyle kefalete bağlı vazife ve- 
rilenler bu madde hükmüne bağlı olmayıp vazifesinin ehemmiyetine göre (1000)  
liradan (2000) liraya kadar para veya Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunundaki 
esaslara göre menkul kıymetler veya gayrimenkul ipotekli kefalet gösterirler.  
Şu kadar ki, muvakkat veya vekalet suretiyle tayin olunanlar kefalete bağlı   
memurlardan iseler ayrıca kefalet aranmaz. Ancak aldıkları vekalet maaşından  
veya ücretten yüzde iki aidat kesilir.                     

  Madde 3 - (Değişik: 27/6/1938 - 3503/1 md.)                 
  Bu kanuna tabi daire ve müesseselerin para ve menkul kıymetlere ve ayniyata 
fiilen el sürmeyen muhasiblerile Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinde 
yazılı mutemedler ve yolcu ve seyyahların beraberlerinde getirdikleri gümrük  
resmine tabi eşya ile sergilere ve panayır ve pazarlara teşhir için getirilip  
satılan gümrük resmine tabi eşyanın tahakkuk ettirilecek resimlerini tahsil ile 
mükellef kılınan muayene memurları kefalet usulüne tabi tutulmazlar.      

  Madde 4 - Bu kanunla kefalete bağlı tutulan memur ve müstahdemlerden her-  
hangi birinin katiyet kesbetmiş hükümle tebeyyün eden zimmeti, sandığın her   
bilanço senesini takip eden ayın sonunda alacaklı daire veya müesseseye veri-  
lir.                                      
  Ödenen zimmetler hükmün katiyet kesbettiği senede kefaletli memuriyette   
bulunanlara - o sene bilançosundaki kar kifayet etmediği takdirde - aynı sene  
bilançosundaki hisseleri nispetinde garameten tevzi edilir.           

  Madde 5 - Kefalete bağlı memurlar ve müstahdemlerden kefalete bağlı olmıyan 
bir memuriyete geçen veya vefat edenlerle herhangi bir sebeple kefaletli hiz-  
metten ayrılmış olanların sandıktan alakaları şu suretle kesilir:        
  A - Bunların ikinci maddeye göre kesilmiş olan aidatları yekünundan dördün- 
cü maddeye göre mahsup edilecek miktarlar çıktıktan sonra kalanının birinci   
yarısı vefat edenlerin vereseleriyle tekaüt edilenler derhal, bunlardan gayri  
sebeplerle kefaletli hizmetten ayrılmış olanlara mütaakıp bilanço tarihinden  
üç ay sonra geri verilir.                            
  B - Kalan diğer yarısı üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait zimmet-  
lerle sandıktan ayrılmadan evvelki zamanlara ait ve dördüncü madde hükmiyle   
kendine düşecek zararlar karşılığı olarak mevkuf tutulur.            
  Üç sene sonunda yukarda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan   
miktar üç senelik faiz ilavesiyle beraber alacaklı memura iade edilir. Sandıkça 
verilecek faiz haddi sandığın son üç sene içinde sermayesine aldığı faizlerin  
nispetini geçemez.                               
  Bu müddet içinde yine kefaletli hizmete geçtiklerinde ilk yarıyı istemeğe  
hakları kalmaz. (A) fıkrasına göre Kefalet Sandığından birinci yarıyı aldıktan 
sonra üç sene içinde tekrar kefalete bağlı hizmete geçenlerin sandıkta kalan  
son yarı hisseleri memuriyetleri müddetince sermaye olarak hesaplarına Sandıkta 
kalır.                                     

  Madde 6 - Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde  
zimmet veya ihtilasları anlaşılanlar derhal usulüne göre hizmetlerinden çıkarı- 
lır ve haklarında ayrıca kanuni takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldıkları müd- 
detçe herhangi bir nam ile maaş veya ücret verilmez. Ancak suçları muhakeme ile 
sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı  
verseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar bir daha Devlet işlerinde kulla- 
nılmazlar. Yetim ve dulların hakları mahfuz kalmak şartiyle tekaüt hakkından  
da mahrum kalırlar.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Adiyen zimmettar olanlar hakkında Ceza Kanununun hükümleri tatbik edilmek- 
le beraber bunlar da para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde tutulması gi- 
bi işlerde kullanılmazlar.                           
  Zimmet veya ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle ayniyattan doğan Ke- 
falet Sandığının alacakları, Devlet alacakları gibi rüçhanlıdır. Kefalet Sandı- 
ğının hak ve alacakları Maliye Vekaletince takip olunur.            

  Madde 7 - Üçüncü maddede yazılı muhasipler, maiyetlerinde para ve menkul  
kıymetler ve ayniyat alıp vermekte ve elinde tutmakta olan memur ve müstahdem- 
leri murakabeye mecburdurlar.                          

  Madde 8 - Yedinci maddedeki muhasipler maiyetlerinde para ve menkul kıymet- 
lerle ayniyatı alıp vermekte ve elinde tutmakta olan memur ve müstahdemlerin  
koruyacakları para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı şu müddetlerle murakabeye  
mecburdurlar.                                  
  A - Para ve menkul kıymetleri alıp verenleri en az her on beş günde bir,  
tahsildarları en az iki ayda bir ve her tahsilattan avdetini takip eden on gün 
içinde,                                     
  B - Ayniyat işlerinde;                           
  İşin icaplarına göre ve en az senede bir defa,               
  C - Sefer ve seyahatte bulunan gemileri avdetlerinde.            
  Tahsil müdür ve müfettişlerinin muhasipler namına yaptığı murakabe dahi   
makbuldür.                                   
  Muhasiplerin mazeretleri halinde murakabe vekillerine düşer.        

  Madde 9 - Muhasipler ihmal ve teseyyüplerinin ve sebep oldukları zararların 
derecelerine göre Memurin Kanununun 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerinde 
yazılı fiillerle mukayyet olmaksızın takdir ve tayin olunacak inzıbati cezalara 
da çarptırılır.                                 

  Madde 10 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden  
kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya kesip de bir ay içinde Kefalet San- 
dığı hesabına yatırmıyan muhasiplerin ceza olarak maaş veya ücretlerinin dörtte 
biri ve tekrar yapıldığı halde yarım maaş veya ücretleri kesilerek Sandık hesa- 
bına irat kaydolunur. Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenit bulundu- 
ğu anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettirdiği takdirde Mali- 
ye Vekilinin tasvibi ile Sandık İdare Heyetinin cezayi hafifletmek veya kaldır- 
mak salahiyeti vardır.                             

  Madde 11 - Kefalet Sandığı sermayesi her türlü vergi ve resimlerden muaf-  
tır. Sahiplerine red ve iade oluncaya kadar bu Sandıktaki mevduat muhtemel   
tazminata karşı teminattır. Üçüncü şahısların bu paralar üzerine koyacakları  
hacizler paraların sahiplerine verileceği zaman tenfiz olunur.         

  Madde 12 - Ordu ve jandarma mensuplarından para ve menkul kıymetleri ve   
ayniyatı alıp verenler ve ellerinde tutanlar bu kanuna bağlı olmayıp haklarında 
askeri kanun ve nizamlar tatbik olunur.                     

  Madde 13 - Bu kanunun dışında kalan Devlet teşekkülleri (Hususi idareler ve 
belediyeler dahil) için lüzumuna göre bu kanunda yazılı esaslar dairesinde bir 
veya bir kaç kefalet sandığı tesis etmeğe ve bunlar için nizamnameler yapmağa  
Hükümet mezundur.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 14 - 1113 numaralı Kefalet Kanunu mülgadır.              

  Muvakkat Madde 1 - A - Tasfiye mebdei: Bu kanunun neşrinden sonra ilk tan- 
zim edilecek bilanço senesinin son günüdür. Bu tarihe kadar hangi daireye    
(Hususi idareler ve belediyeler dahil) ait olursa olsun kefalete bağlı memur ve 
müstahdemlerin aidatlarını almağa ve katiyet kesbederek ibraz edilen ilamlarda- 
ki paraları ödemeğe Sandık mecburdur.Bilançodan sonra ibraz edilen ve bu kanun 
dışındaki daire ve müesseseler lehine olan ilamların muhtevası, tefrik edilen  
hisselerden verilmek üzere alakadar dairelerden aranır.             
  B - Birinci fıkrada yazılı alacaklar alındıktan ve borçlar da verildikten  
sonra bilançoda kalan miktar; bu kanunun dışında kalan daire ve müesseselerin  
memur ve müstahdemlerinin son bilanço tarihinde alacaklı bulundukları miktarla- 
ra göre tevzi edilir. Ancak hususi idareler ile belediye memurlarına tevzii   
lazımgelen paralar kendilerine verilmiyerek alakadarların hakları mahfuz kalmak 
şartiyle Dahiliye Vekaletince bu idareler ve belediyeler sandıklarına iptidai  
sermaye olarak tahsis olunur.                          
Bu memurların isimleriyle bilançodaki bakıye alacaklarını ve bilançodaki    
sermayeden hisselerine düşen miktarlarını ihtiva eden birer cetvel       
cüzdanlariyle daire ve müesseseler üzerine tanzim edilir. Bu cetvellerle    
birlikte her cetvele isabet eden bakıye nakit, ayrılan daire ve müesseselerin  
bağlı bulundukları vekalet ve idare emrine milli bankalardan birisine bilan-  
ço tarihinden en çok on beş gün sonra yatırılır.                
  C - (A) fıkrasındaki bilançodan evvel Sandıktan ödenipte alakadar zimmetli- 
lerden henüz istifa edilemiyen alacaklardan tahsilat vukubuldukça yukarki fık- 
rada yazılı daire ve müesseselere tasfiyedeki hisseleri nispetinde taksim edi- 
lir.                                      
  İşbu hesap tasfiyesinden dolayı Kefalet Sandığı ile daire ve müesseseler  
arasında ihtilaf çıkarsa bunu son olarak Divanı Muhasebat Reisi hakem sıfatiy- 
le halleder.                                  

  Muvakkat Madde 2 - Bu kanunun mer'iyet kesbettiği tarihe kadar kefaletli  
hizmetlerden her hangi bir suretle alakaları kesilmiş bulunanlara bu kanunun  
mer'iyetinden sonra reddedilecek kefalet aidatları hakkında da bu kanun hüküm- 
leri tatbik olunur.                               

  Madde 15 - Bu kanun neşir tarihinden muteberdir.              

  Madde 16 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2489 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
  Kanun                         Yürürlüğe      
   No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi     
---------  ------------------------------------------   ------------     
 3503             -               9/7/1938