Endeksler
          DIŞINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA         
              ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN             
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası         : 2477                   
  Kabul Tarihi          : 23/6/1981                 
  Yayımlandığı R.Gazete      : 25/6/1981 Sayı: 17381          
  Yayımlandığı Düstur       : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 305       
                                        
                                        

  Madde 1 - Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 2451   
sayılı Kanunun kapsamına girmeyen kamu kurum ve kuruluşlarında atama ve na-  
killer bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.               
  Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savun- 
ma Bakanlığı ile yargı organları, üniversiteler, akademiler ve mahalli idareler-
le kendi özel kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin uygulanması- 
na devam olunur.                                

  Madde 2 - Aşağıda sayılan kadro yerlerine yapılacak atamalar müşterek ka-  
rarname ile yapılır. Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule  
göre olur.                                   
  a) Başkan, Başkan Yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, yöne-  
tim kurulu üyeleri, (Seçimle gelenler hariç)                  
  b) Daire başkanı (1 ve 2 nci derece),                    
  c) Müessese müdürü, grup başkanı, (1 ve 2 nci derece)            
  d) Genel sekreter,                             
  e) Müşavir (1 nci derece),                         
  f) Kurul başkanı (Teftiş, fen, tetkik ve benzeri),             
  g) Bölge müdürü (1 ve 2 nci derece).                    

  Madde 3 - 2 nci maddenin dışında kalan ve ilk dört dereceye giren kadro   
ve görevlere Başbakan veya ilgili Bakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan ve 
ilgili bakanlar 3 ve 4 ncü derecelerdeki görevlere ilişkin atama yetkilerini  
ilgili mercilere devredebilirler.                        

  Madde 4 - 2 ve 3 ncü maddelerde belirtilmeyen kadro ve görevlere yapılacak 
atama ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat 
kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.  

  Madde 5 - Bu Kanunun;                            
  a) Üçüncü maddesi kapsamına girenlerden Bakanlar Kurulunca lüzum görülen-  
lerin atama ve nakilleri müşterek kararla;                   
  b) Dördüncü maddesi kapsamına girip de 6 ncı dereceye kadar (6 ncı derece  
dahil) olanlardan Bakanlar Kurulunca lüzum görülenlerin atama ve nakilleri Baş- 
bakan veya ilgili Bakan onayı ile;                       
  Yapılabilir.                                

  Madde 6 - Bu Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat ka-  
nunları ile özel kanunlarındaki inha, teklif, seçim, görüş alma ve atama nite- 
liklerine ilişkin hükümler saklıdır.                      

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 8 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.