Endeksler
                                        
                                        
                                        
        ATATÜRK BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI,            
      KARAKAYA BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI İLE            
       AFŞİN - ELBİSTAN LİNYİTLERİ DEVELOPMANI VE            
       TERMİK SANTRALI PROJELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK            
        SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası        : 2472                     
  Kabul Tarihi         : 4/6/1981                   
  Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 6/6/1981 Sayı: 17362         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 302        
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 30/3/1987 - KHK 274/1 md.)               
  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü   
tarafından yürütülmekte olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karaka- 
ya Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Şanlıurfa Tüneli ve Tesisleri İkmal İnşaa- 
tı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Elektrik Kurumu Ge- 
nel Müdürlüğü ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülmek-
te olan Afşin - Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerin- 
de, fiilen iş mahallinde ve ücretleri Bakanlar Kurulunca sözleşmeli personel  
için tespit edilen genel ücret tavanının iki katını aşmamak üzere 1990 yılı so- 
nuna kadar müşterek kararname ile, sözleşmeli yüksek mühendis ve mühendis çalış-
tırabilir. Gerektiğinde bu süreyi uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.     
  Ancak, bu şekilde çalıştırılabilecek sözleşmeli personel toplamı 100 kişiyi 
aşamaz.                                     

  Madde 2 - Birinci maddeye göre çalıştırılacak sözleşmeli personel, sözleşme-
lerinde belirtilmesi şartı ile, işe başladıkları tarihi takibeden aybaşından  
itibaren T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir ve bunlar hakkında 5434 sayılı 
Kanun ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümler uygulanır. Bunların kesenek-
lerinin karşılıkları kurumlarınca ödenir.                    

  Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     2472 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
                                        
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe     
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi    
------------  -----------------------------------------  -----------------  
KHK-274              --              7/4/1987