Endeksler
                                        
                                        
              BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU              
                                        
                                        
  Kanun Numarası       : 2464                     
  Kabul Tarihi        : Tarih : 26/5/1981               
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 29/5/1981 Sayı: 17354         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 280         
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız          
    "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"         
             Cilt:1    Sayfa: 1177               
                                        
                *                        
               * *                        
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
            Belediye Vergileri                   
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Meslek Vergisi                    
                                        

  Madde 1-11 - (Mülga: 18/5/1987-3365/1 md.)                 
                                        
              İKİNCİ BÖLÜM                    
            İlan ve Reklam Vergisi                  
  Konu:                                    

  Madde 12 - Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü 
İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.                
                                        
  Mükellef ve sorumlu:                            

  Madde 13 - İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen  
ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yap-
tıran gerçek veya tüzelkişilerdir.                       
  İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına  
yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye 
yatırmaktan sorumludurlar.                           
                                        
  İstisna ve muaflıklar:                           

  Madde 14 - Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz.       
  1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve 
reklamlar,                                   
  2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,     
  3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimlik-
lerini gösteren levhalar,                            
  4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde 
bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan 
prospektüs ve tarifnameler,                           
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1992 (Ek - 14)                         
                                        
                                        
                                        
  5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş 
sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan 
ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden  
vergiye tabidir.)                                
  6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, 
köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta - Telgraf - Telefon ve  
T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,
  7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırla-
rı içinde yapacakları ilan ve reklamlar,                    
  8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yap-
mak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her  
türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sana-
yi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adres- 
lerini intiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,   
  9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler
üzerindeki ilan ve reklamlar,                          
  10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin ya-
pıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.       
  Tarife ve nispet:                              

  Madde 15 - İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır.(1)    
                          Verginin miktarı      
                              (TL.)        
                          En az      En çok    
                         ------------  ------------  
1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve                     
  serbest meslek erbabınca çeşitli                       
  yerlere asılan ve takılan her çeşit                     
  levha, yazı ve resim gibi sabit bütün                    
  ilan ve reklamların beher metrekaresinden                  
  yıllık olarak:                5.000 (50.000) 25.000 (250.000)
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına                 
  konulan ilan ve reklamların beher metrekare-                 
  sinden yıllık olarak:             2.000 (20.000) 10.000 (100.000)
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine                  
  gerilen, binaların cephe ve yanlarına                    
  asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla                  
  yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamla-                 
  rın metrekaresinden haftalık olarak:     500 (5000)   2.500 (25.000) 
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlar-                 
  dan her metrekare için yıllık olarak :    7.500 (75.000) 37.500 (375.000)
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,                  
  katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar                  
  veya benzerlerinin her biri için :        1 (10)    25 (250)  
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak                   
  çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin                  
  metrekaresinden:                 5 (50)    125 (1250)  
------------------------                            
(1) Bu maddedeki en az ve en çok vergi miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239  
  sayılı Kanun ile (beş) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992   
  tarihli ve 92/3278 Sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni  
  miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:         
  a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan 
kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamam-
lanır.                                     
  b) Herhangibir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan  
ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır. 
  c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ay- 
rı nazara alınır,                                
  d) Vergi tarifesinin 1,2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamla- 
rın süresi 6 aydan; 3 üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 hafta- 
dan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta 
kesirleri de tam hafta sayılır.                         
  e) Vergi tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak ba-
sılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç nüsha 
olarak basıldığı ayrıca belirtilir.                       
                                        
  Verginin tarhı ve ödenmesi:                         

 

 
  Madde 16 - Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellef-
çe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tara- 
fından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından 
yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı 
ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh
ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1,2,3,4,5 ve 6 ncı bentle-
rinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir 
edildiği mahallin belediyesine verilir,                     
  İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki  
belediye meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık  
ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkili-
dirler.                                     
  İlan ve Reklam Vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili be- 
lediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler.                  
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Eğlence Vergisi                 
  Konu:                                    

  Madde 17 - Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları  
ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence 
Vergisine tabidir.                               
                                        
  Mükellef:                                  

  Madde 18 - Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel- 
kişilerdir.                                   
                                        
  İstisna ve muaflıklar:                           

  Madde 19 - Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz:  
  1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve  
katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların  
kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şen-
lik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler,       
  2. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köy- 
ler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen   
kongre, kon-                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen 
eğlenceler ve konserler.                            
  3. Egitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan 
dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertip- 
lenen eğlenceler.                                
  4. Spor - Toto oynanması.                          
  5. (Ek : 3/10/1984-3048/1 md.) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve 
ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen
yerler.                                     
  Matrah:                                   

  Madde 20 - 1. Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere  
bilet bedeli olarak sağlanan gayri safi hasılat (bilet bedeli dışında bağış veya
başka adlar altında alınan paralar dahil).                   
  2. Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayri safi  
hasılat.                                    
  3. (Değişik:3/10/1984-3048/2 md.) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar,  
pavyon,gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve ma- 
sa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her 
gün için Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.           
  Nispet ve miktar: