Endeksler
       HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU (1)           
                                        
  Kanun Numarası    : 2461                        
  Kabul Tarihi     : 13/5/1981                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih :14/5/1981 Sayı:17340             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 271            
                                        
            BİRİNCİ BÖLÜM                      
            Kuruluş ve Görev                     
  Amaç ve kapsam:                               

  Madde 1 - (Değişik: 3/6/1983-2835/1 md.)                  
  Bu Kanun; Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Uyuşmazlık Mahkemesinin askeri  
yargı dışından gelen üyelerinin seçimini, Yargıtay ve Danıştay üyeleri hariç  
olmak üzere adli ve idari yargı hakim ve savcılarının özlük işlerini, mahkeme- 
lerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre düzenler. 
  Kuruluş;                                  

  Madde 2 - (Değişik: 3/6/1983 - 2835/2 md.)                 
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; Adalet Bakanının başkanlığında, Yargı- 
taydan üç asıl ve üç yedek, Danıştaydan iki asıl ve iki yedek üye ile Adalet Ba-
kanlığı Müsteşarından kurulur.                         
  Kurulun bağımsızlığı:                            

  Madde 3 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bağımsızdır.          
  Görev:                                   

  Madde 4 - (Değişik: 3/6/1983 - 2835/3 md.)                 
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır :         
  1. Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Uyuşmazlık Mahkemesinin askeri yargı  
dışından gelen üyelerini seçmek.                        
  2. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hakim veya savcının kadrosu-
nun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki
tekliflerini karara bağlamak.                          
-----------------                                
(1)(a) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 120 inci 
    maddesi "2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun bu Ka- 
    nuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur" hükmünü ge- 
    tirmiştir.                                
  (b) Bu Kanunda geçen "Devlet Başkanı" ünvanı, 11/1/1983 tarih ve 2779 sayılı 
    Kanunla "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirilmiştir.             
                                        
                                        
                                        
  3. Hakim ve savcıların;                           
  a) Mesleğe kabul etme,                           
  b) Atama ve nakletme,                            
  c) Geçici yetki verme,                           
  d) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma,               
  e) Kadro dağıtma,                              
  f) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme,       
  g) Disiplin cezası verme,                          
  h) Görevden uzaklaştırma,                          
  İşlemlerini yapmak.                             
  4. Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.      
  Hakim ve savcıların yukarıda belirtilenler dışında kalan özlük işleri Adalet
Bakanlığınca yerine getirilir.                         
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                Seçim Usulleri                 
                                        
  Üyelerin seçimi:                              

  Madde 5 - (Değişik: 3/6/1983 - 2835/4 md.)                 
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üyelerinden üç asıl, üç yedek üye Yar-
gıtay Genel Kurulunun kendi daire başkan ve üyeleri; iki asıl, iki yedek üye Da-
nıştay Genel Kurulunun kendi daire başkan ve üyeleri arasından, her üyelik için 
gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.           
                                        
  Seçim usulü:                                

  Madde 6 - 1. Seçimler, bu kanunda yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluy-
la Yargıtay ve Danıştayın salt çoğunlukla toplanan Genel Kurullarında yapılan  
diğer seçim işlerinde uygulanan usuller dairesinde gizli oyla yapılır.     
  2. Seçim işleri dönemin sona ereceği tarihten bir ay önce bitirilecek şekil-
de, seçim gününün tespiti ve Genel Kurul üyelerine duyurulması, ilgili Yüksek  
Mahkeme Başkanınca sağlanır.                          
  3. Oylar, asıl ve yedek üyeler aynı oy pusulasına yazılmak suretiyle kulla- 
nılır.                                     
  4. Seçimlerin sonucu adayların aldıkları oylar belli edilmeksizin soyadı sı-
rasına göre düzenlenecek liste halinde Adalet Bakanlığı aracılığı ile Devlet  
Başkanlığına sunulur.                              
  5. Devlet Başkanı, listenin sunuluşu tarihinden itibaren onbeş gün içerisin-
de yeni üyeleri seçer.                             
  6. Devlet Başkanınca seçilenlerin adları Resmi Gazete'de yayımlanır ve seçi-
lenlere duyurulur.                               
                                        
  Görev süresi ve üyeliğin boşalması :                    

  Madde 7 - Seçilen asıl ve yedek üyelerin Kuruldaki görev süreleri dört yıl- 
dır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.                    
                                        
  (İkinci fıkra Mülga: 3/6/1983-2835/9 md.)                  
  Seçilen asıl ve yedek üyelerden görev süresi bitecek olanlar dört ay önce, 
bunun dışında herhangi bir sebeple boşalan üyelikler, boşalma tarihinden itiba- 
ren en geç bir hafta içinde Adalet Bakanı tarafından Yargıtay veya Danıştay Baş-
kanlığına ya da her iki Başkanlığa bildirilir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Görev süresi tamamlanmadan boşalan üyelikler için bildirim tarihinden iti- 
baren bir ay içinde 6 ncı madde esaslarına göre aday gösterilir ve onbeş gün  
içinde seçim yapılır. (Son cümle mülga: 3/6/1983 - 2835/9 md.)         
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
              Çalışma Usulleri                   
                                        
  Başkanlık :                                 

  Madde 8 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Adalet Bakanı başkanlık eder.
Kurul, Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda başkanlık etmek üzere seçimle ge-
len asıl üyeler arasından gizli oyla ve salt çoğunlukla bir Başkanvekili seçer. 
  Adalet Bakanı ve Başkanvekilinin bulunmadığı hallerde Kurula, seçimle gelen 
asıl üyelerden kıdemlisi başkanlık eder. Kıdem, Yüksek Mahkeme Üyeliğine seçil- 
me tarihi esas alınarak saptanır. Eşitlik halinde yaş esas alınır.       
  (Ek fıkra: 3/8/1993-KHK-493/4 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 6/10/1993 tarih ve  
E.1993/38, K.1993/36 sayılı Kararı ile)                     
  Kurulu temsil:                               

  Madde 9 - Kurulu temsil ve Kurul adına beyanda bulunma yetkisi Başkana ait- 
tir.                                      
  Toplantı ve karar yeter sayısı:                       

  Madde 10 - Kurul; Başkanın, onun yokluğunda Başkanvekilinin daveti üzerine, 
üye tamsayısı ile toplanır. Yargıtay ve Danıştaya mensup asıl üyelerin Başkan- 
lık ettiği hallerde veya yokluğunda toplantı yeter sayısının sağlanması için  
asılları yerine, Kurula kıdem sırasına göre yedekleri iştirak eder.       
  (Değişik:3/6/1983 - 2835/5 md.) Bakanlık Müsteşarının Kuruldaki üyeliği asli
görevi süresince devam eder. Müsteşar bulunmadığı zaman kendisine vekalet etmek-
te olan Kurula katılır.                             
  Kurul kararlarını salt çoğunlukla alır. Üyeler kabul veya ret şeklinde oy  
kullanırlar. Çekimser oy ret sayılır.                      
  Kurul Adalet Bakanlığında toplanır. Kurulun işleri Adalet Bakanlığınca yürü-
tülür.                                     
  Yeniden inceleme:                              

  Madde 11 - Kurul kararının tebliğinden itibaren on gün içerisinde Adalet Ba-
kanı veya ilgililer, kararın bir defa daha incelenmesini Kurulda isteyebilir.  
  Bu halde Kurul, gerekli incelemeyi yaparak kararını verir.         
  İtiraz ve itiraz mercii:                          

  Madde 12 - Kurulca yeniden incelenerek verilen karara karşı ilgililer tebliğ
tarihinden itibaren on gün içinde itirazda bulunabilirler.           
  (Değişik ikinci ve üçüncü fıkra : 3/6/1983 - 2835/6 md.)          
  İtiraz; Adalet Bakanının, onun yokluğunda Başkanvekilinin başkanlığında asıl
ve yedek üyelerden oluşan, itirazları inceleme Kurulunca incelenerek sonuçlandı-
rılır.                                     
  Bu Kurulun toplantılarına Başkan hariç en az sekiz üyenin katılması ve kara-
rın, katılanların çoğunluğu ile alınması şarttır.                
  İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Bu karar hakkında başka bir idari ya 
da kazai mercie başvurulamaz.                          
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek-19)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Takdir yetkisi:                               

  Madde 13 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile İtirazları İnceleme Kuru- 
lu; Disiplin cezalarının uygulanmasında ve itirazların incelenmesine ilişkin ka-
rarlarında; hakimlik ve savcılığın şeref ve itibarını korumak ve kamu yararını 
her düşüncenin üstünde tutmak ilkelerini ve ilgili hakim ve savcının leh ve   
aleyhindeki delillerin serbestçe takdirinden edinilen vicdani kanaatını esas  
alır.                                      
                                        
  İşe bakamama:                                

  Madde 14 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yedek  
üyeleri :                                    
  1. İş kendisi ile ilgili ise,                        
  2. İlgilinin, evlilik bağı kalmasa bile karı veya kocası, nesepten veya se- 
bepten usul veya füruu veya onunla evlat edinme bağı veyahut ilgili ile arala- 
rında ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) sebepten veya evlilik sona erse 
dahi ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) sebepten civar hısımlığı olursa, 
  3. Aynı işte tanık olarak dinlenmiş, bilirkişilik, hakimlik veya savcılık  
yapmış ya da daha önce işin soruşturulması ile görevlendirilmiş ise,      
  4. İlgili ile aralarında bakılan işe esas olan olaydan önce açılmış bir da- 
va varsa,                                    
  Kurula katılamazlar ve herhangi bir şekilde işe bakamazlar.         
                                        
  Çekilme ve ret:                               

  Madde 15 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı, üyeleri ve yedek  
üyeleri işe bakamama hallerinde ve ilgili ile arasında bir husumet veya taraf- 
sızlıklarını şüpheye düşürecek önemli bir halin mevcut olması durumunda, kendi- 
liklerinden işi görmekten çekilebilecekleri gibi ilgili tarafından da ret oluna-
bilirler.                                    
  Reddin, inceleme başlamadan veya ret sebebi daha sonra meydana gelmiş ise, 
öğrenilmesinden başlayarak onbeş gün içinde ve her halde karar verilmeden önce 
yapılması lazımdır.                               
  Ret isteği, reddi istenen üye yerine yedeğinin kurula katılmasıyla incelene-
rek sonuçlandırılır.                              
  Kurulun toplanmasına engel olacak sayıda üye reddine ilişkin istekte bulunu-
lamaz.                                     
  Ret isteği üzerine Kurulun verdiği kararlara karşı esasla birlikte, itiraz- 
ları inceleme Kuruluna itiraz olunabilir.                    
                                        
  İşlerin gizliliği:                             

  Madde 16 - Kurulda yapılan işlemler ve bunlarla ilgili görüşmeler gizlidir. 
                                        
  Kurul üyeleri hakkında soruşturma:                     

  Madde 17 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanvekili ile asıl ve  
yedek üyeleri haklarında, disiplin işlemleriyle görevlerinden doğan veya görev- 
leri sırasında işlenen suçlarından dolayı, özel kanunlarındaki hükümler uygula- 
nır.                                      
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
     Mesleğe Kabul, Atama, Geçici Yetki ve Görevden Uzaklaştırma      
                                        
  Hakimlik ve Savcılığa kabul:                        

  Madde 18 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun; bir kimsenin hakimliğe  
veya savcılığa kabulüne karar verebilmesi, o kimsenin mesleğin gerektirdiği ve 
özel kanunlarında belirtilen şartlara sahip bulunmasına bağlıdır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Atama ve nakil:                               

  Madde 19 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; atama ve nakillerde uygulana-
cak objektif esasları kapsayan Atama ve Nakil Yönetmeliği düzenler. Bu Yönetme- 
lik Resmi Gazete'de yayımlanır. Adalet Bakanlığı ÖzlÜk İşleri Genel Müdürlüğü  
ilgililerin taleplerini, sicillerini ve tespit edilmiş sair hallerini, hizmetin 
icap ve ihtiyacı ile birlikte inceleyerek kanuna, Atama ve Nakil Yönetmeliğine 
uygun olarak yapacağı taslağı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunar.    
  Bu taslak, ilgililerin gizli ve açık sicilleri ve diğer evrakı ile birlikte 
Kurul tarafından en geç bir ay içinde incelenir, aynen veya gerekli görülen de- 
ğişiklikler yapılarak karara bağlanır ve Adalet Bakanlığına tevdi edilir.    
  (Mülga son fıkra: 25/6/1992 - 3825/17 md.)                 
  Geçici yetki ile görevlendirme:                       

  Madde 20 - (Değişik: 3/6/1983 - 2835/7 md.)                 
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, hakim ve savcıları hizmetin gereği ola- 
rak sürekli görev yerlerinin dışındaki bir yargı çevresinde veya aynı yerde ge- 
çici yetki ile görevlendirmeye yetkilidir. Sürekli görev yerlerinin dışındaki  
geçici yetki ile görevlendirmelerde hakim ve savcı ayırımı gözetilmez.     
  Kendi yargı çevresi dışında geçici yetki ile görevlendirilenler o yerde   
dört aydan fazla çalıştırılamaz. Ancak, bu süre kendi istekleri veya hizmet ge- 
rekleri gözetilerek iki ay daha uzatılabilir.                  
  Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hizmetin aksamaması için Adalet Baka-
nı, kadro durumu müsait bulunan bir yargı çevresindeki hakim veya savcıyı ihti- 
yaç duyulan başka bir yargı çevresinde görev yapmak üzere geçici olarak yetkili 
kılabilir. Bu takdirde verilen karar, Kurulun ilk toplantısında onaya sunulur. 
Geçici yetkili olarak görev yapan hakime veya savcının Kurulca değiştirilmesi  
halinde Kurulun yetkili kılacağı hakim veya savcının gidip göreve başlamasına  
kadar, önceki yetkilinin yapmış olduğu işlemler geçerlidir.           
  Hakim ve savcıların muvafakatları ile Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak 
görevlendirilmesi, doğrudan doğruya Adalet Bakanı tarafından Kurulun kararı ol- 
maksızın yapılır. Bunlar hakkında ikinci fıkradaki süre hükmü uygulanmaz.    
  Geçici yetki ile görevlendirilenlere, ödeme emri beklenmeksizin saymanlık- 
larca, tahakkuk edecek harcırahlarına mahsuben avans verilir.          
  Görevden uzaklaştırma:                           

  Madde 21 - Hakkında soruşturma yapılan hakim veya savcının göreve devamı-  
nın, soruşturmanın selametine yahut yargı yetkisinin itibarına zarar vereceğine 
kanat getirilirse, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına veya  
soruşturmanın sonuçlanmasına kadar, geçici yetki ile bir başka yargı çevresinde 
görevlendirilmesine Kurulca karar verilebilir.                 
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
               Çeşitli Hükümler                 
  Ödenecek ücret:                               

  Madde 22 - (Değişik:17/9/1987-KHK 293/4 md.)                
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı dışındaki asıl ve yedek üyele-
rine aylık, ödenek ve yüksek hakimlik tazminatından ayrı olarak 6500 gösterge  
rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak mik- 
tarda aylık ek tazminat ödenir. (1)                       
---------------------------                           
(1) Bu fıkradaki gösterge rakamı 30/5/1995 tarih ve 563 sayılı KHK'nin 1 inci 
   maddesi ile 6500 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar
Kanununun aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır ve bu tazminat damga vergisi ha-
riç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.                     
  Zorunluluk halleri :                            

  Madde 23 - Savaş ve olağanüstü hallerle, yangın, yer sarsıntısı seylap ve  
heyelan gibi afetler sonucu zorunluluk olursa, yetkili mahkemelere veya Adalet 
dairelerine ait dava ve işleri, diğer yerlerdeki mahkemelere veya Adalet daire- 
lerine geçici olarak gördürmeye Adalet Bakanlığı yetkilidir.          
  Uygulanacak hükümler:                            

  Madde 24 - 1. Hakimler ve savcılar hakkında, özel kanunlarının bu kanuna ay-
kırı olmayan hükümleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca uygulanır.    
  2. Bu Kanun kapsamına giren konularda; 44 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuru- 
luş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 1730 Sayılı Yargıtay Kanunu, 521 Sayı-
lı Danıştay Kanunu, 2556 sayılı Hakimler Kanunu, 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkeme-
sinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla başka kurul, merci 
ve makamlara verilen tüm görev ve yetkiler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulun-
ca yerine getirilir.                              
  3. Kurul görevlerini yerine getirirken uygulayacağı işleri ve çalışma usul- 
lerini İç Yönetmelikle düzenler. İç Yönetmelik ve Kurulca gerekli görülen karar-
lar Resmi Gazetede yayımlanır.                         
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 25 - 22/4/1962 tarihli 45 sayılı Yüksek Hakimler ve Yüksek Savcılar  
Kurulu Kanunu ile ek ve değişiklikleri;                     
  44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanu- 
nun, 1730 sayılı Yargıtay Kanununun, 521 sayılı Danıştay Kanununun, 2556 sayılı 
Hakimler Kanununun, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kuruluş ve İşleyişi Hakkın-
da Kanunun ve diğer kanunların, bu Kanuna aykırı hükümleri,           
  Yürürlükten kaldırılmıştır.                         
                                        
                  GEÇİCİ HÜKÜMLER               
                                        

  Geçici Madde 1 - Devlet Başkanı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 
onbeş gün içinde Yargıtay ve Danıştay Daire Başkan ve üyeleri arasından ikişer 
asıl, ikişer yedek üyeyi, aday gösterilmeden dört yıllık ilk dönem için seçer. 
Seçilenlerin adları Resmi Gazete'de yayımlanır ve seçilenlere duyurulur.    
                                        
  (İkinci fıkra Mülga: 3/6/1983 - 2835/9 md.)                 
  Adalet Bakanının daveti üzerine Kurul, duyuru gününü izleyen ilk işgününde 
Adalet Bakanlığında göreve başlar.                       
                                        

  Geçici Madde 2 - 45 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kurulmuş olan, Yüksek 
Hakimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun görevleri, bu Kanunun yürürlüğe  
girdiği tarihte sona erer.                           

  Geçici Madde 3 - Bu Kanun gereğince görevleri sona erecek olan Yüksek Hakim-
ler Kurulu Başkan ve üyeleriyle Yüksek Savcılar Kurulunun seçimle gelen üyeleri 
Yargıtaydaki asli görevlerine dönerler.                     

  Geçici Madde 4 - Yüksek Hakimler Kurulunun Genel Sekreteri, Müfettiş Hakim- 
ler Kurulu Başkanı, Müfettiş Hakimleri, tetkik hakimleri; bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, hizmet gerekleri de gözönünde tutularak
durumlarına uygun bir göreve atanırlar. Bu atama yapılıncaya kadar, Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna bağlı olarak eski görevlerine devam ederler.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 5 - Yüksek Hakimler Kurulunda görevli hakimlik sınıfı dışın-  
da kalan personel Adalet Bakanlığı teşkilatında görevlendirilir.        

  Geçici Madde 6 - Yüksek Hakimler Kurulunda görevli hakimlik sınıfında bulu- 
nanlarla, bunlar dışında kalanların kadroları, Adalet Bakanlığı merkez veya taş-
ra teşkilatı kadrolarına dahil edilir, maaş ve ödenekleri bu kadrolardan ödenir.

  Geçici Madde 7 - 1. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göreve başladığı 
tarihte, bu Kurulun görevine giren ve yargı mercilerine intikal etmemiş olan  
konularda;                                   
  a. Yüksek Hakimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulunun görevlerine giren ve 
henüz karara bağlanmamış veya bağlanmış olup da kesinleşmemiş bulunan işler,  
  b. Danıştayın yetkili kurullarının (Başkanlar Kurulu, Yüksek Disiplin Kuru- 
lu, Yönetim ve Disiplin Kurulu) görevlerine giren Danıştay meslek mensupları  
(Başkan ve üyeler hariç) hakkında henüz karara bağlanmamış veya bağlanmış olup 
da kesinleşmemiş işler,                             
  Bu Kanun hükümleri dairesinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca incele- 
nerek karara bağlanır.                             
  2. Birinci fıkra hükümlerine göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna inti-
kal eden işlerden daha önce yetkili Kurullarca karara bağlanmış olup da bu Kanun
yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi dolmamış olanlar hakkında ilgililerin  
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göreve başladığı tarihten itibaren on gün 
içinde itiraz hakları veya kanuni şekil ve süresi içinde aşağıdaki üçüncü fıkra 
esaslarına göre dava açma hakları saklıdır.                   
  3. Birinci fıkrada öngörülen işlemlerle ilgili olarak bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce açılmış olan davalarla, kanuni şekil ve süresi içinde açı-
lacak olan davalar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki yetkili ve görevli 
yargı mercilerince sonuçlandırılır.                       

  Geçici Madde 8 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göreve başlaması ile 
Yüksek Hakimler Kurulunda bulunan evrak ve dosyalar, gizli ve açık siciller,  
soruşturma evrakı ve demirbaş eşya Adalet Bakanlığına devredilir.        
  Devir işlemi; Yüksek Hakimler Kurulu Genel Sekreteri, Müfettiş Hakimler Ku- 
rulu Başkanı, Genel Kurulda ve bölümlerde görevli en kıdemli tetkik hakimleri  
ile Adalet Bakanlığınca görevlendirilenler arasında düzenlenecek tutanaklarla  
yapılır.                                    
  Danıştayda bulunan, Danıştay meslek mensuplarına ait (Başkan ve Üyeler ha- 
riç) gizli ve açık siciller, şahsi işlem dosyaları ve soruşturma evrakı, Danış- 
tay Başkanlığınca Adalet Bakanlığına devredilir.                

  Geçici Madde 9 - Bu Kanun gereğince Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca  
çıkarılması gereken yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç iki ay içerisinde yürürlüğe konulur.                   

  Geçici Madde 10 - 521 sayılı Danıştay Kanununda yer alan Başkanınsözcüsü un-
vanı Danıştay Başsavcısı, Kanunsözcüsü unvanı Danıştay Savcısı, Başyardımcı ve 
yardımcı unvanları, Danıştay Tetkik Hakimi olarak değiştirilmiştir.       
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 26 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 27 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2461 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
   Yürürlükten Kaldırılan Kanun veya     --------------------------------
       Kanun Hükümleri          Tarihi   Sayısı   Maddesi 
---------------------------------------    ---------  --------- --------- 
2461 Sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu                 
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile                  
dördüncü fıkrasının son cümlesi ve geçici 1 inci                
maddesinin ikinci fıkrası             3/6/1983   2835    9  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2461 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
Kanun                               Yürürlüğe  
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler        giriş tarihi 
------ ----------------------------------------------------  -----------------
 2835             ---                  4/6/1983  
 2779             ---                 9/11/1982  
                                  Tarihinden 
                                  geçerli ol- 
                                  mak üzere  
                                  13/1/1983  
                                        
KHK/351            2, 7, 15, 16 ve 20        Yayımı olan  
                                30/12/1988 ta- 
                                rihini takibeden
                                  aybaşı   
            3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18      15/1/1989    
                Diğer hükümleri         30/12/1988   
KHK/486             ---              15/7/1993    
                                        
KHK/493             ---              24/8/1993    
                                        
KHK/563             ---              26/7/1995