Endeksler
                                        
                                        
       YURT DIŞINDA GÖREVLİ PERSONELE NAKTİ TAZMİNAT           
       VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN            
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2453                        
  Kabul Tarihi     : 23/4/1981                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih :25/4/1981 Sayı: 17321            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:5 Cilt: 20 Sayfa: 259           
                                        

  Madde 1 - (Değişik:1/6/1994 - 3994/1 md.)                  
  Bu Kanun;                                  
  a) Yurt dışında sürekli görev veya her türlü geçişi görev nedeniyle bulunan 
Türk uyruklu kamu personelinden; bu görevlerinden dolayı (görevleri sona ermiş 
olsa bile) yurt dışında maruz kaldıkları tedhiş veya uğradıkları suikast sonucu 
ölen, sakat kalan ya da yaralananları,                     
  b) Anayasanın 92 inci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uya- 
rınca ya da 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 10 uncu  
maddesi gereğince görevlendirilenler ile yabancı ülkeler veya uluslararası saha-
larda yapılan eğitim,tatbikat,manevra veya harekat sırasında bu görevin başlan- 
gıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde ölen,sakat kalan ve yaralananları,
  Kapsar ve bunlar hakkında 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.              
                                        

  Madde 2 - Aynı olay ve durum nedeniyle;                   
  a) 2330 sayılı Kanundan yararlanmış olanlara birinci maddedeki hüküm ayrı- 
ca uygulanmaz.                                 
  b) Kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar, 2330 sayılı Ka- 
nunun 4 ncü maddesindeki % 25 oranındaki aylık artırma hükmünden yararlanamaz- 
lar.                                      

  Madde 3 - Bu Kanun kapsamına giren personelin, yurt dışında kendilerine ve- 
ya mallarına yönelen tedhiş veya yapılan suikast sonucu menkul veya gayrimenkul-
lerinin kısmen veya tamamen tahrip olması halinde; sigorta şirketleri veya ya- 
bancı makamlar herhangi bir tazminat ödemedikleri takdirde olayın vuku bulduğu 
ülkenin mevzuatına göre düzenlenecek hasar tespit raporunda belirtilen miktarda 
hasar tazminatı, hak sahibinin bağlı olduğu kurumca ödenir. Ancak, ilgili ülke 
mevzuatının uygulama imkanı bulunmaması gibi zorunlu hallerde en yakın misyon  
şefi tarafından teşkil edilecek ve uzmanlardan oluşan bir kurulca düzenlenecek 
hasar tesbit raporu ödemeye esas alınır.                    
                                        
  Sigorta şirketleri ve yabancı makamların ödedikleri tazminatın tutarı hasar 
tespit raporunda belirtilen miktardan az olduğu takdirde aradaki fark ödenir.  
                                        

  Madde 4 - 1 nci madde kapsamına giren personel ile bunların eş ve ikinci de-
rece dahil kan ve birinci derece sıhri hısımlarından yurt dışında maruz kaldık- 
ları tedhiş veya uğradıkları suikast neticesinde ölenlerin cenazelerinin nakil 
ve defin giderleri ile yaralanan veya sakat kalanların tedavi giderleri persone-
lin bağlı bulunduğu kurumca karşılanır.                     
                                        
  Yukarıdaki fıkrada belirtilen olaylar neticesi ölen diğer Türk uyrukluların 
cenazelerinin nakil ve defin giderleri gerektiğinde Dışişleri Bakanlığınca kar- 
şılanır.                                    
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun uygulanmasında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun;             
                                        
                                        
                                        
  a) 3 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre ödenecek nakdi tazminatlar 
1/1/1973 tarihinden itibaren uygulanır. 1/1/1973 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarih arasındaki döneme ilişkin ödemelerin hesaplanmasında 657 sayılı  
Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 nci derece son kademe aylığının bu Kanu-
nun yayımı tarihindeki brüt tutarı esas alınır.                 
  Ancak, yukarıdaki hükme göre ana ve babaya nakdi tazminat ödenebilmesi, bu 
Kanunun yayımı tarihinde sağ olmaları şartına bağlıdır.             
  1/1/1973 tarihinden itibaren nakdi tazminata hak kazanmış bulunan eşlerden 
bu Kanunun yayımı tarihinden önce ölmüş olanların tazminat payları görev nede- 
niyle ölenin çocuklarına ödenir. Çocukları yoksa miras hükümleri uygulanır.   
  b) Bağlanacak aylıklarla ilgili 4 ncü maddesi, 1/1/1973 tarihinden itibaren 
bu Kanunun şumulüne girecekleri de kapsayacak şekilde bu Kanunun yayımı tarihini
takip eden aybaşından,                             
  c) Öğretim yardımlarıyla ilgili 7 nci maddesi, 1/1/1973 tarihinden itibaren 
bu Kanunun kapsamına girenlerin çocuklarını da içine alacak şekilde yayımı tari-
hinden,                                     
  Geçerli olarak ve anılan Kanunun geçici 3 ncü maddesinin mahsup hükümleri  
de dikkate alınmak suretiyle uygulanır.                     
  Ancak, kendilerine aynı olay ve durum nedeniyle vatani hizmet tertibinden  
aylık bağlanmış olanlar, 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi- 
nin, bağlanacak aylıkların % 25 artırılarak ödenmesine ilişkin hükmünden yarar- 
lanamazlar.                                   

  Geçici Madde 2 - 1 nci madde kapsamına giren personelin 1/1/1973 tarihinden 
itibaren bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yurt dışında kendilerine ve-
ya mallarına yönelen tedhiş veya yapılan suikast sonucu menkul ve gayrimenkul  
malları tamamen veya kısmen tahrip olanlardan, Bütçe kanunları hükümlerine göre 
veya herhangi bir suretle ödeme yapılmamış bulunanlara 3 ncü madde hükümlerine 
göre verilecek hasar tazminatı, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tespit edi- 
lecek esaslara göre ödenir.                           
  Bu Kanundan yararlananlar 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun (R) cetvelinin 460 
Harcama Kaleminin (f) bendinde yer alan hükümden ayrıca yararlanamazlar.    

  Geçici Madde 3 - (Ek:1/6/1994-3994/2 md.)                  
  30.8.1992 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre  
içerisinde 1 inci maddenin (b) bendi kapsamına girenler hakkında da 3.11.1980  
tarihli ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.                
  Yürürlük:                                  

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               5244 - 1                     
                                        
     2453 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
 Kanun                              Yürürlüğe   
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
------------  ---------------------------------------------- ---------------- 
 3994              ---                7/6/1994