Endeksler
          BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA              
            ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN               
                                        
  Kanun Numarası    : 2451                        
  Kabul Tarihi     : 23/4/1981                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih :25/4/1981 Sayı: 17321            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:5 Cilt: 20 Sayfa: 257            
                                        

  Madde 1 - Başbakanlık ve bakanlıklarla, bunlara bağlı kuruluşlarda, teşki- 
lat kanunu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, atama ve nakiller bu Kanunda  
belirtilen usullere göre yapılır.                        
  Türk Silahli Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savunma 
Bakanlığı ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan diğer kamu kuruluşlarının ken-
di özel kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam
olunur.                                     

  Madde 2 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan  
görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları 
taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır.                
  Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur.     
  Dışişleri Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Başbakanın ve Dev- 
let Başkanının şifahi muvafakatlarını almak kaydıyle, dışişleri memurlarını,  
dış teşkilattan merkeze, merkezden dış teşkilata, dış teşkilatta bir memleketten
diğer bir memlekete daimi görevle gönderebilir. Bunlarla ilgili kararname derhal
Başbakanlığa gönderilir.                            

  Madde 3 - Bu Kanuna ekli cetvellerde yer almayan unvanları taşıyan kadro ve 
görevlere yapılacak atama ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların
teşkilat kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam  
olunur. Ancak bunlardan bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Bakanlar Kurulu  
kararı ile atanmaları öngörülenler müşterek kararla, müşterek kararla atanmaları
öngörülenler ise Bakan onayı ile atanırlar.                   
  Bakanlar atama yetkilerini bu konuda hazırlanacak yönetmeliklerde belirtile-
cek esaslara göre alt kademelere devredebilirler.                

  Madde 4 - Bakanlıkların yurt dışı daimi görevlerine, atamalar müşterek   
kararla yapılır. Diğer bakanlıklara ait müşterek kararlarda ilgili bakanla bir- 
likte Dışişleri Bakanının da imzası bulunur.                  

  Madde 5 - Bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların teşkilat kanunları ile  
özel kanunlarındaki inha, seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkin hü- 
kümler saklıdır.                                

  (Ek Madde 1 - (Ek: 25/7/1996 - 4158/1 md.)                 
  Bakanlar Kurulu'nun birden fazla siyasi parti tarafından oluşturulması   
halinde, bu Kanuna göre alınacak müşterek karar, Başbakandan başka Meclis'te  
en çok üyesi olan diğer iktidar partisine mensup Başbakan Yardımcısı tarafından 
da imzalanır.                                  
  Ayrıca, diğer kanunlarda Başbakanın imzası ile yapılması öngörülen atama,  
nakil ve görevden alma işlemlerinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - (2451 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup tesel- 
sül için numaralandırılmıştır.)                         
  Halen "Başyardımcı" görevinde bulunanlar, bu unvanla görevlerine devam   
ederler. Boşalan başyardımcı kadrolarına ancak "Yardımcı" unvanı ile atama   
yapılır.                                    

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 7 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
            1 SAYILI CETVEL                     
                                        
  Valiler;                                  
  Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler;              
  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri;                   
  Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri;            
  Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri;                 
                                        
            2 SAYILI CETVEL                     
                                        
  Müsteşar ve yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcı- 
ları dahil);                                  
  Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri 
ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkila-
tı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Baş- 
kanı ve Yardımcısı dahil),                           
  Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ve Daire Başkanları, Devlet Plan- 
lama Teşkilatı Planlama Uzmanı,(1)                       
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri,   
  Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,          
  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,                    
  Devlet Personel Başkanı (2)                         
  Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,                  
  Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,                
  Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli 
Murakıpları dahil),                               
  Bakanlık Müşavirleri,                            
  Birinci Hukuk Müşaviri,                           
  Bakanlık Daire Başkanları,                         
  İl İdare Şube Başkanları,                          
  Bölge Müdürleri ve Başmüdürler,                       
  Vali Muavini, Kaymakam, İl Hukuk İşleri Müdürü, İl Emniyet Müdürü,     
  (...) (3)                                  
-------------------                               
(1) Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı; 19/6/1994 tarih ve 540 sayılı  
  KHK'nin Ek 1 inci maddesi ile eklenmiştir.                 
(2) Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yer alan "Devlet Personel Heyeti Başkanı,
  Heyet Üyeleri ve Genel Sekreteri" ibaresi, 8/6/1984 tarih ve 217 sayılı Ka- 
  nun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi gereğince "Devlet Personel Başka- 
  ni" olarak değiştirilmiştir. 6/8/1988 tarih ve 340 sayılı KHK ile de; Dev- 
  let Personel Başkanlığı (1) sayılı cetvelden çıkarılarak (2) sayılı cetvele 
  ilave edilmiştir.                              
(3) Bu cetvelde yeralan "Cumhuriyet Savcıları ve Savcı yardımcıları" ibaresi,  
  25/6/1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle yürürlükten kaldı-
  rılmış olup, cetvelden çıkarılmıştır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5242-1                    
                                        
      2451 SAYILI KUNUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe  
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi 
 -----------  ----------------------------------------------- ---------------
  KHK/340              -              8/11/1988  
    3825              -              11/7/1992  
    4158              -              5/8/1996  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   5242-2