Endeksler
                                        
                                        
           MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI,          
            YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI İLE BAZI           
            ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN BAKANLAR          
           KURULUNA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN          
                                        
  Kanun Numarası    : 244                         
  Kabul Tarihi     : 31/5/1963                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/1963 Sayı: 11425            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 1507            
                                        
  İmza yetkisinin verilmesi:                         

  Madde 1 - Milletlerarası andlaşmaların parafe edilmesi, imzalanması veya  
nota teatisine konu teşkil etmesi veyahut bu andlaşmalara katılma bildirilerinin
yapılması için Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerinin tayini ve bu temsilcilerin
yetkilerinin tesbiti, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olur. Bu kararnameler, Res-
mi Gazetede yayınlanmaz.                            
                                        
  Onaylamanın uygun bulunması kanunu:                     

  Madde 2 - Milletlerarası andlaşmaları onaylama veya bu andlaşmalara katıl- 
ma, onaylama veya katılmanın bir kanunla uygun bulunmasına bağlıdır.      
                                        
  İktisadi, ticari veya teknik münasebetleri düzenliyen ve süresi bir yılı  
aşmıyan andlaşmaların onaylanması veya bunlara katılmak için; Türk kanunlarına 
değişiklik getirmemek, Devlet maliyesi bakımından yüklenme gerektirmemek, kişi 
hallerine ve Türk vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına  
dokunmamak şartiyle, onaylamanın veya katılmanın uygun bulunmasına dair bir   
kanun yapılması zorunluğu yoktur. Bu halde, andlaşmanın onaylanmasının veya   
buna katılmanın uygun bulunması hakkında bir kanun çıkmamış olup da, onaylama  
veya katılma işlemlerinin yerine getirilmiş olması takdirinde, bu andlaşma,   
Resmi Gazetede yayınlanmasından başlıyarak iki ay içinde, bir Başbakanlık yazı- 
sına ekli olarak Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarına gönderi- 
lir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlıkları, bu andlaşmaları,   
ayrı ayrı genel kurulların bilgisine sunarlar.                 
                                        
  Milletlerarası bir andlaşmaya dayanılarak Bakanlar Kurulunca yapılan uygu- 
lama andlaşmalarından Türk kanunlarına değişiklik getirmiyenleri onaylamak   
veya bunlara katılmak için; bunların konusu iktisadi, ticari veya teknik münase-
betlerin dışında kalsa veya süresi bir yılı aşsa veya Devlet maliyesi bakımın- 
dan bir yüklenmeyi gerektirse veya kişi hallerine veyahut Türk vatandaşlarının 
yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunsa dahi, onaylama veya katılma- 
yı uygun bulmak üzere kanun yapılması zorunluğu yoktur.             
                                        
  Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca yapılan iktisadi,  
ticari, teknik veya idari andlaşmalardan Türk kanunlarına değişiklik getirmiyen-
leri onaylamak veya bunlara katılmak için; bunların süresi bir yılı aşsa veya  
Devlet                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
maliyesi bakımından bir yüklenmeyi gerektirse veya kişi hallerine veyahut Türk 
vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunsa dahi, onay- 
lama veya katılmayı uygun bulmak üzere kanun yapılması zorunluğu yoktur.    
                                        
  Onaylama ve sair tasarruflar:                        

  Madde 3 - 1. Milletlerarası andlaşmaların onaylanması, bunlara katılma,   
bunların feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük süresini uzatma, Türkiye   
Cumhuriyetini bağlıyan bir Milletlerarası Andlaşmanın belli hükümlerinin yürür- 
lüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, milletlerarası andlaşmaların   
uygulama alanının değiştiğini tesbit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını 
durdurma ve bunları sona erdirme, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olur.     
                                        
  Onaylama veya katılma konusu olan milletlerarası andlaşmanın Türkçe metni  
ile andlaşmada muteber olduğu belirtilen dil veya dillerden biri ile yazılmış  
metni, yukardaki fıkrada söz konusu kararnameye ekli olarak Resmi Gazetede   
yayınlanır.                                   
                                        
  2 nci maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkraları gereğince bir milletlerarası andlaş-
manın onaylanmasının veya buna katılmanın uygun bulunmasına dair bir kanun   
çıkarılması zorunluğu yoksa ve bu andlaşmanın onaylanması veya buna katılma   
bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olursa, bu andlaşmanın onaylanmasının veya  
buna katılmanın uygun bulunması hakkında kanun çıkarılamaz.           
                                        
  2. Bir milletlerarası andlaşmanın veya Türkiye Cumhuriyetini bağlıyan bir  
milletlerarası andlaşmanın belli hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından  
yürürlüğe girdiği; bir milletlerarası andlaşmanın uygulama alanının değiştiği, 
uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler, bir Bakanlar Kurulu karar- 
namesiyle tesbit olunarak Resmi Gazetede yayınlanır.              
                                        
  Bir milletlerarası andlaşma, yukardaki fıkrada söz konusu yürürlük tarihi- 
nin tesbitine dair kararnamede belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde kanun kuv- 
vetini kazanır.                                 
                                        
  3. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanılarak Bakanlar Kurulunca yapılan   
teknik veya idari nitelikteki uygulama andlaşmalarından ve kanunun verdiği yet- 
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca yapılıp 2 nci maddenin 2 nci fıkrasına   
göre Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun bilgisine sunulanların dışında  
kalan teknik veya idari andlaşmalardan iktisadi veya ticari nitelikte olmıyan, 
özel kişilerin haklarını ilgilendirmiyen ve Türk kanunlarına değişiklik getir- 
miyenlerin yayınlanması zorunlu değildir. Bu fıkra gereğince yayınlanması zorun-
lu olmıyan andlaşmalar hakkında 1 ve 2 numaralı bentler uyarınca çıkarılan ka- 
rarnamelerin yayınlanması da zorunlu değildir.                 
                                        
  Yukarıdaki fıkra hükmünün dışında kalan milletlerarası andlaşmalar, 1 numa- 
ralı bendin 2 nci fıkrası uyarınca yayınlanmadan yürürlüğe konulamaz.      
                                        
  Andlaşmalarla ilgili belgelerin hazırlanması:                

  Madde 4 - (Değişik: 5/5/1969 - 1173/8 md.)                 
  1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeler gereğince kanun tasarılarını ve karar-   
name tasarılarını ve 2 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince Cumhuriyet Senatosu 
ile Millet Meclisinin bilgisine sunulacak olan andlaşmaların bu Meclislerin   
Başkanlıklarına sunma yazılarını hazırlamak görevi, Dışişleri Bakanlığınca   
yerine getirilir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yetki belgesi, onaylama belgesi, onaylama belgesinin alınıp verilmesi veya 
sadece verilmesi tutanağı ve değişik şekillerdeki andlaşmaların metinleri gibi 
milletlerarası hukukun veya tatbikatın gerektirdiği her türlü belgelerin asıl  
veya örneklerini hazırlamak, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan andlaşmaları   
milletlerarası kurullarda tescil ettirmek ve Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış 
veya yapılacak andlaşmaların resmi sicilini tutmak, Dışişleri Bakanlığının   
görevidir.                                   
                                        
  İktisadi, ticari, idari ve teknik andlaşmaların yapılmasında Hükümetin   
yetkisi:                                    

  Madde 5 - Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı Devletlerle ve milletlerarası  
kurullarla veya bunlar adına hareket eden kurumlarla yapılmış olup Türkiye Cum- 
huriyeti bakımından yürürlükte bulunan iki veya çok taraflı andlaşmaların ikti- 
sadi, ticari, teknik, veya idari hükümlerinin taşıdığı amaçların yerine getiril-
mesi gayesini güden iki veya çok taraflı andlaşmalar ile Türkiye Cumhuriyetine 
hibe, kredi veya sair suretlerle yardım sağlıyan iki veya çok taraflı andlaşma- 
ları, iki veya çok taraflı teknik veya idari işbirliği andlaşmalarını, iki veya 
çok taraflı borç ertelenmesi veya ticaret andlaşmalarını ve aynı nitelikteki  
modüsvivendileri 2 nci maddenin 4 üncü fıkrası gereğince onaylamaya veya bun-  
lara katılmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                   
                                        
  NATO ile ilgili andlaşmaların yapılmasında Hükümetin yetkisi:        

  Madde 6 - 18 Şubat 1952 tarihli ve 5886 sayılı Kanunla onaylanmış olan   
Kuzey Atlantik Andlaşmasının gereği olarak bu Andlaşmaya taraf olan Devletlerle 
ve Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilatı ile yapılan iki veya çok taraflı andlaş- 
maları, 2 nci maddenin 4 üncü fıkrası gereğince onaylamaya veya bunlara katıl- 
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                        
                                        
  Andlaşmalarda yer alan maddelerin gümrük resimleriyle ilgili olarak Hüküme- 
tin yetkisi:                                  

  Madde 7 - 5 inci maddede yazılı andlaşmaların ve modüsvivendilerin kapsamına
giren maddelerin yürürlükteki Gümrük resimlerinde Dışişleri, Maliye, Ticaret,  
Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının birlikte lüzum göstermeleri  
üzerine değişiklik yapmaya veya bu maddelerden bazılarının resmini kaldırmaya  
veyahut muaf tutulmuş olanları umumi tarifedeki resme tabi kılmaya ve bu deği- 
şikliklerin uygulanmasına dair usul ve şartları tesbit etmeye Bakanlar Kurulu  
yetkilidir.                                   
                                        
  Bakanlar Kurulu, yukardaki fıkra gereğince aldığı tedbirleri bir kararname 
ile yürürlüğe koyar ve bunları, bu kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanmakla  
yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak üç ay içinde, bir kanun tasarısı ile   
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunar.                 
                                        
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 8 - Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Teşkilatı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı, Milletlerarası,  
Çalışma Taşkilatı ve Dünya Sağlık Teşkilatı arasında Teknik Yardım Teminine   
Mütedair Esas Anlaşma ve eklerinin Onanması hakkında 3 Temmuz 1953 tarihli ve  
6114 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette   
modüsvivendiler ve ticaret anlaşmaları akdi ve bunların şümulüne giren madde-  
lerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılması ve anlaşmaya yanaşmıyan dev- 
letler muvaredatına karşı tedbirler alınması hususunda Hükümete salahiyet veril-
mesi hakkında 1 Şubat 1956                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
tarihli ve 6653 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile Birleşmiş Milletler 
Andlaşması ile Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı ihtisas müesseselerinin  
Ana Sözleşmeleri, Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Münakit Ekonomik İş Birliği Anlaşması,   
Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve Hükümetimiz tarafından imza edilmiş veya edilecek 
sair andlaşma ve sözleşmelerin icaplarından olarak ilgili Hükümet ve teşekkül- 
ler veya bunlar namına hareket edecek müesseseler ile kredi, yardım ve ödeme  
anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılınması hakkında 20 Mayıs 1959    
tarihli ve 7280 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırıl-  
mıştır.                                     
                                        
  Yürürlüğe giriş:                              

  Madde 9 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 10 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       244 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe   
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
------- ----------------------------------------------------  ------------  
                                        
1173              --                 17/5/1969