Endeksler
                                        
            DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASl            
               HAKKINDA KANUN (1)                 
                                        
  Kanun Numarası     : 2443                       
  Kabul Tarihi      : 1/4/1981                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 3/4/1981 Sayı: 17299            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 242           
                                        
  Kuruluşun amacı:                              

  Madde 1 - Yönetimin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülme- 
sinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacı ile Devlet Başkanlığına bağlı "Dev- 
let Denetleme Kurulu" kurulmuştur.                       
                                        
  Görevi:                                   

  Madde 2 - Devlet Denetleme Kurulunun görevi Cumhurbaşkanının isteği üzerine;
  a) Tüm kamu kuruluş ve kurumlarında,                    
  b) Tüm kamu kuruluş ve kurumları tarafından en az sermayelerinin yarısından 
çoğuna katılmak suretiyle oluşturulan her türlü kuruluşda,           
  c) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında,           
  d) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde,          
  e) Kamuya yararlı derneklerde,                       
  Her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeler yapmaktır.          
  Silahlı Kuvvetler ve yargı organları Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı 
dışındadır.                                   
                                        
  Kurulun oluşması:                              

  Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 16/1/1990 - KHK-406/1 md.) Devlet Denetle-
me Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bu üyeler, yüksek öğrenimlerini bitirdikten sonra
en az oniki yıl Devlet hizmetinde başarı ile çalışmış ve temayüz etmiş olan tec-
rübeli kimseler arasından Cumhurbaşkanınca atanır. İki yılda bir Kurul üyelerin-
den üçte biri yenilenir.                            
  Devlet Denetleme Kurulu Başkanını üyeler arasından Cumhurbaşkanı seçer. Baş-
kanın görev süresi iki yıldır.                         
  Kurul Başkanlığının ve Kurul üyeliğinin boşalması halinde, yeni seçilenler 
eskilerinin sürelerini tamamlarlar.                       
  (Değişik: 16/1/1990 - KHK-406/1 md.) Görev süresi biten başkan ve üyeler ye-
niden seçilebilirler. Bu Kanunda belirtilen süreleri dolmadan atamalarındaki  
usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler.                 
  Kurulun idari hizmetleri Kurul Sekreterliğince yürütülür. Kurul Sekreterli-
ği idari personelinin atanmaları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterince yapılır.  
  Devlet Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve sürelerde sözleşmeli  
olarak uzman çalıştırabilir.                          
                                        
  Kurum ve kuruluşlardan personel ve yardım istenmesi:            

  Madde 4 - Kamu kurum ve kuruluşları, Kurul tarafından gerek görülecek müfet-
tiş, araştırmacı ve diğer uzman personeli Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin  
isteği üzerine Kurul Başkanlığı emrine geçici olarak göndermek ve gerekli yardı-
mı sağlamakla yükümlüdürler.                          
---------------------                              
(1) 11/1/1983 tarih ve 2779 sayılı Kanunla; 12/9/1980 tarihinden sonra kabul  
   edilen kanunlardaki "Devlet Başkanı" ünvanı "Cumhurbaşkanı" olarak     
   değiştirilmiş ve bu değişiklik metne işlenmiştir.             
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  Çalışma düzeni:                               

  Madde 5 - Kurul; inceleme, araştırma ve denetimini bir ya da birden çok   
üyesinin sorumluluğu altında yürütür. Gereken hallerde ve konunun niteliğine  
göre sözleşmeli ve geçici uzmanlardan yararlanır, inceleme, araştırma ve denet- 
leme komisyonları kurar.                            
  Kurul üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğun-
luğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış
sayılır. Çekimser oy kullanılmaz.                        
  Raporlarla ilgili işlemler:                         

  Madde 6 - (Değişik: 16/1/1990 -KHK-406/2 md.)                
  Kurul adına hazırlanan raporlar, Kurulda konuşulur ve Cumhurbaşkanına arz  
edilmek üzere karara bağlanır.                         
  Kurul raporları Cumhurbaşkanının onayı alındıktan sonra Başbakanlığa gönde- 
rilir.                                     
  Kurul raporlarında; incelenmesi, teftişi, tahkiki veya dava açılması iste- 
nilen konular en geç kırkbeş gün içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça yet-
kili mercilere intikal ettirilir. Sonuçtan Başbakanlık aracılığı ile Cumhurbaş- 
kanlığına bilgi verilir.                            
  Cumhurbaşkanı gerek gördüğünde önemli konularla ilgili raporları doğrudan  
adli ve idari mercilere intikal ettirir.                    
  Bilgi ve belge istenmesi:                          

  Madde 7 - Kurul tarafından yapılacak inceleme, araştırma, denetlemelerde,  
ilgili kuruluş ve kişiler, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yüküm- 
lüdürler.                                    
  Ücret ve yolluklar:                             

  Madde 8 - (Değişik: 14/1/1988 -KHK -311/7. md.)               
  Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Devlet Memurları Kanununa göre
en yüksek Devlet Memuruna yapılan ek gösterge dahil aylık ve diğer ödemeler top-
lamını geçmemek şartı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tesbit  
edilir.                                     
  Kurul Üyelerinin kamu görevlisi olmaları halinde bunlar, kurumlarından üye- 
likleri süresince izinli sayılırlar. Bu personelin aylık, ek gösterge, tazminat,
ödenek ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam  
olunur.                                     
  Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Ka- 
nunu hükümleri uyarınca Başbakanlık Müfettişlerine ödenmekte olan özel hizmet  
tazminatı kadar tazminat ödenir. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili tertibinden 
ödenen bu tazminat birinci fıkra hükümlerine göre verilecek ücretlerin tesbitin-
de ayrıca dikkate alınmaz.                           
  Bu personel, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli süreli personele
ödenen fazla çalışma karşılıkları hariç, kurumlarınca ödenmeyen diğer hak ve  
yardımlardan yararlandırılabilir.                        
  Sözleşmeli uzmanların ücretleri, yollukları ve diğer çalışma şartları Cum- 
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tesbit edilir.             
  Kurul Sekreterliği idari personeli hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter-
liği personeline ilişkin hükümler uygulanır.                  
  Kurul emrinde geçici olarak görevlendirilen müfettiş, araştırmacı ve diğer 
uzman personelin kendi kurumlarındaki aylık, yan ödeme ve diğer sosyal hakları 
kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunlara Kurul emrinde yapacakları çalışmala-
rı karşılığında verilecek ek ödemeler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafın- 
dan tespit olunur.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurul üyeleri ile geçici uzmanlara, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü 
maddesinin (b) bendinde sayılanlar için bütçe kanunları ile tespit edilen esas- 
lar dahilinde harcırah ödenir.                         
  Kurul üyeleri ve sözleşmeli uzmanlara ödenecek ücretler, kendilerine Sosyal 
Güvenlik Kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin  
kesilmesini gerektirmez.                            
  Kurul üyeleri ile sözleşmeli ve geçici uzmanlara bu madde uyarınca yapılacak
ödemeler Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanır.                
  Kurul üyeleri hakkında uygulanacak kanun hükümleri:             

  Madde 9 - Devlet Denetleme Kurulu üyeleri bu kanunla düzenlenen hususlar dı-
şındaki konularda Devlet Memurlarına ilişkin hükümlere tabidirler.       
  Bu üyeler 70 yaşını dolduruncaya kadar görev yapabilirler.         
  Yönetmelik:                                 

  Madde 10 - Kurulun teşkilat ve çalışma düzeni Cumhurbaşkanınca onaylanacak 
bir yönetmelikle belirlenir.                          
  Geçici hükümler:                              

  Geçici Madde 1 - Cumhurbaşkanı tarafından ilk defa atanan 9 üyeden ad çekme 
ile belirlenen 3 üyenin görev süresi 2 nci yılda, ad çekme ile belirlenecek di- 
ğer 3 üyenin görev süresi 4 üncü yılda ve geri kalan 3 üyenin görev süresi ise 
6 ncı yılda sona erer.                             

  Geçici Madde 2 - Devlet Denetleme Kurulunun giderlerini karşılamak amacı  
ile, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde özel tertip açmaya, açılan tertiplere gerekli 
ödenekleri aktarmaya veya kaydetmeye ve bu hususa ilişkin her türlü işlemi yap- 
maya Maliye Bakanı yetkilidir.                         
  Yürürlük:                                  

  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 12 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2443 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
Kanun                            Yürürlüğe     
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
-----      ---------------------------------------   ------------    
KHK-243              -              31/12/1984    
KHK-311              -              29/2/1988    
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)