Endeksler
                                        
          TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN          
                                        
  Kanun Numarası      : 2431                      
  Kabul Tarihi       : 20/3/1981                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 22/3/1981 Sayı: 17287          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 231          
                                        

  Madde 1 - Vergi Usul Kanununun kapsamına giren vergi, resim ve harçların bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş olması veya 31/8/1981 tarihine 
kadar ödenmesi halinde, bu alacak asıllarına bağlı vergi cezalarının % 90'ı tah-
sil edilmez. Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ödenmiş bulunan vergi 
cezalarının % 10'u aşan miktarı mükelleflere iade edilmez. Tahsil edilmiş bulu- 
nan vergi cezasının % 10'un altında kalması halinde ise cezası % 10'a tamamla- 
nır. Bu ceza indiriminden yararlanabilmek için indirimden artakalan cezanın   
31/8/1981 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Bu şekilde ödenecek olan vergi, resim
ve harçlar için gecikme zammı uygulanmaz.                    
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vadesi geldiği halde henüz tahsil  
edilmemiş bulunan vergi, resim ve harçların birinci fıkrada yazılı süre içinde 
ödenmesi halinde bu kamu alacaklarına ilişkin gecikme zamları aranmaz.     
  Kanunun yürürlük tarihinden önce bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş 
olup da henüz tahsil edilmemiş bulunan vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.
  Bu maddede yazılı şartlara uyulmak suretiyle vergi, resim ve harçların kıs- 
men ödenmesi halinde ödenen kısma isabet eden vergi cezaları (usulsüzlük cezası 
hariç) ve gecikme zamları aranmaz.                       

  Madde 2 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ihtilaflı hale getiril- 
miş veya kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi henüz geçmemiş olan  
vergi, resim ve harçların 1 inci maddede yazılı süre içinde ödenmesi halinde  
(ihtilaftan vazgeçilmesi veya yeni ihtilaf yaratılmaması şartıyla), bu alacak  
asıllarına bağlı vergi cezaları ile gecikme zamları aranmaz.          
  Vergi, resim ve harçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş
olması halinde (ihtilaftan vazgeçilmesi ve yeni ihtilaf yaratılmaması şartıyla) 
bu alacak asıllarına bağlı olan vergi cezaları ve gecikme zamlarının tahsilin- 
den vazgeçilir.                                 
  Ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde, kanunun yürürlüğe gir-
diği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhada belirlenmiş olan mik- 
tar esas alınır.                                

  Madde 3 - Yukarıdaki maddelerde yazılı şartlara uygun olarak ödeme yapılması
ve her türlü ihtilaftan mükelleflerce vazgeçilmesi halinde, idarece de ihtilaf 
yaratılmaz ve yaratılmış ihtilaflar sürdürülmez.                

  Madde 4 - Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Vergi Usul Kanunu- 
nun 371 nci maddesine göre 31/8/1981 tarihine kadar pişmanlık talebinde bulunu- 
larak beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, resim 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ve harçların (Emlak Vergisi hariç) tamamının aynı süre içinde ödenmesi halinde 
pişmanlık zammı aranmaz.                            

  Madde 5 - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114 ncü maddesi gereğince ser- 
vet bildiriminde bulunmak mecburiyetinde olan gerçek kişiler, daha önce harhangi
bir nedenle 31/12/1979 tarihi itibariyle mevcut olduğu halde verilen servet bil-
dirimlerinde yer almayan veya gerçek değerlerinin altında yer almış bulunan ve 
ticari servet dışında kalan servet unsurlarından münhasıran aşağıda sayılanlar 
ile ilgili olarak tevsik etmek şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere 31/8/1981 
tarihine kadar ek bir servet bildirimi verebilirler. Bu servet bildirimi ile be-
yan edilebilecek unsurlar şunlardır:                      
  1. Gayrimenkul mallarla, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,      
  2. Kara, deniz ve hava nakil vasıtaları,                  
  3. İcra veya dava safhasındaki alacaklar,                  
  4. Nama yazılı hisse senetleri ve tahviller,                
  5. Tasarruf mevduatları,                          
  6. Devlet tahvilleri veya Hazine bonoları (Ek servet bildirimi ile beyan  
edilecek bu tahvil ve bonoların 31/12/1979 tarihi itibariyle verilmiş servet  
bildirimlerinde gösterilen tahvil ve bonolarla birlikte bankalarda bir yıl sü- 
reyle bloke edilmesi ve bankalardan alınacak blokaja ait bir yazının vergi dai- 
resine ibrazı şarttır. Bankalar, mükelleflerin bu konudaki müracaatlarını yerine
getirmeye mecburdurlar.)                            
  7. Yurda getirilmesi mecburi olmayan dövizlerin Maliye Bakanlığınca yetkili 
kılınan bankalarda en az bir yıl vadeli Türk Lirasına çevrilir. Döviz Tevdiat  
Hesaplarına yatırıldıkları tarihte geçerli döviz kurlariyle hesaplanacak Türk  
Lirası karşılıkları, (Bu hesaptan bir yıl süre ile para çekilmiyeceğine dair  
bankadan alınacak bir yazının vergi dairesine ibrazı şarttır.)         
  Bu şekilde verilecek ek servet bildirimlerinde, 1979 takvim yılı için veril-
miş bulunan servet bildirimlerine nazaran meydana gelecek servet artışları, ön- 
ceki yılların vergilendirilmemiş gelirleri olarak % 20 oranında vergiye tabi tu-
tulur.                                     
  31/12/1979 tarihi itibariyle servet bildiriminde bulunmamış olanlar     
31/8/1981 tarihine kadar servet bildiriminde bulundukları takdirde, bu servet  
bildirimlerinde tarh zamanaşımı içinde vermiş oldukları son servet bildirimine 
nazaran meydana gelecek servet artışlarından geçmiş dönemlerde beyan ettikleri 
gelirlerle (bu döneme ilişkin giderler de dikkate alınmak suretiyle) izahı müm- 
kün olmayan miktarı kendileri belirlerler ve bu miktar yukarıda sözü edilen   
% 20 oranında vergiye tabi tutulur.                       
  Bu hükümlere göre, servet bildirimi verecek olanların 1979 ve daha önceki  
yıllarda vermiş oldukları servet bildirimleri üzerinde yapılacak incelemelerde 
tespit edilecek servet farklarının, yeni servet bildiriminde o döneme ait olarak
bildirilen ve bu Kanun gereğince vergilendirilen kısmı aşan miktarı genel hüküm-
ler çerçevesinde tarhiyat konusu yapılır.                    

  Madde 6 - Gelir Vergisi mükellefleri (Adi, Kollektif ve Adi Komandit Şirket-
ler dahil) ile Kurumlar Vergisi mükellefleri, bir defaya mahsus olmak üzere iş- 
letmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan her türlü emtiayı (ku-
yumcular, sarraflar ve menkul kıymet alım satımıyla uğraşanlar dışında kalanlar 
emtia olarak kıymetli maden, menkul kıymet ve ziynet eşyasını gösteremezler.)  
sabit kıymetleri ve demirbaşları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
60 gün içinde vergi dairelerine bir stok beyannamesiyle bildirmek ve tevsik şar-
tı aranmaksızın maliyet bedelleri ile değerlendirmek suretiyle defterlerine in- 
tikal etti-                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rebilirler. Bu şekilde beyan olunacak stok emtia % 20 oranında vergiye tabi tu- 
tulur. (1)                                   
  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümleri uyarınca 
aktiflerine kaydettikleri emtia ile sabit kıymetler için iki ayrı özel karşılık 
hesabı açarlar. Emtia için açılan karşılık, (ortaklara dağıtılması veya teşebbü-
sün tasfiyesi halinde ayrıca vergilendirilmemek üzere) sermayenin bir cüz'ü, sa-
bit kıymetler için olanı da birikmiş amortisman addolunur.           
  İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler söz konusu emtiayı   
defterlerine emtia girişi olarak kaydederler. Sabit kıymetlerle demirbaşların  
ise envantere alınmasıyla yetinilir.                      
  İdarenin, bu beyanları fiili inceleme ve değerlendirmeye tabi tutma hakkı  
mahfuzdur.                                   

  Madde 7 - 1/1/1981 tarihinden önce beyannamesi verilmiş olup değerleme ya- 
pılması veya rayiç bedel takdiri gereken dosyalar (takdire sevkedilmiş olup he- 
nüz karar verilmemiş olanlar dahil) hakkında 30/6/1981 tarihine kadar ilgili  
vergi dairelerine başvurarak Veraset ve İntikal vergisine tabi menkul ve gayri- 
menkul mallar (para, hisse senedi, tahvil, alacak ve borçlar ile borsada rayici 
olan kıymetli madenler hariç) ile Emlak Alım Vergisi ve Gayrimenkul Kıymet Artı-
şı Vergisine tabi gayrimenkuller için, beyan ettikleri değerin % 30 fazlasını  
takdir edilen değer veya rayiç bedel olarak kabul ettiklerini bildirerek tarh ve
tahakkuk ettirilen vergileri 31/8/1981 tarihine kadar ödeyenler hakkında takdir 
ve değerleme yapılmaz ve ceza uygulanmaz. (Veraset ve İntikal Vergisi için ödeme
süresi; geçmiş taksitler için yukarıda anılan süre, diğer taksitler için 7338  
sayılı Kanunda belirlenmiş sürelerdir). Bu hüküm 7338 sayılı Kanunun 10 uncu  
maddesinde belirtilen hakları kapsamaz. Söz konusu hakların Takdir Komisyonla- 
rınca takdir edilecek değerleri üzerinden ikmalen tarh edilecek vergiler 7338  
sayılı Kanunda belirtilen esaslar dahilinde tahsil olunur. (2)         
  Değerleme yapılması veya rayiç bedel takdiri için Takdir Komisyonlarına   
sevkedilmiş bulunan dosyaların, bu komisyonlara sevkinden vergi dairelerince de-
vir alındığı tarihe kadar Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkra-
sı hükmü geçerli olur. Takdir Komisyonlarından devir alınan dosyalarla ilgili  
olarak tarh edilecek vergiler için dosyaların devir alındıkları tarihten itiba- 
ren 31/8/1981 tarihine kadar, mükelleflerce yukarıda belirtilen yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi nedeniyle tekrar takdire sevki gereken dosyalar için ise  
Takdir Komisyonlarından devir alındıkları tarihten itibaren iki yıllık ek zaman-
aşımı süresi tanınmıştır.                            
  Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi dolayısıyla beyanname verme mükellefiyeti-
nin yerine getirilmediği durumlarda olay takdire sevkedilmiş olsun veya olmasın 
herhangi bir tarhiyat yapılmamışsa, mükellefler 1/1/1881 tarihinden önce verdik-
leri Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Teminat Bildiriminde gösterdikleri satış 
bedelinin % 30 fazlasını devir bedeli göstermek suretiyle,bu Kanunun 4 üncü mad-
desindeki esaslara göre beyanname verebilirler. Bu beyannameler üzerinden tahak-
kuk ettirilecek vergilerin tamamının aynı süre içinde ödenmesi halinde yukarıda-
ki birinci fıkra hükümleri uygulanır.                      
  Bu madde uyarınca gayrimenkuller için kabul edilen yeni değerler bu Kanunun 
yürürlüğünden önceki dönemlere ilişkin Emlak Vergilerinde mükellefler aleyhine 
herhangi bir işleme dayanak teşkil etmez.                    
-------------------                               
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.            
(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 2, 3 ve 4 üncü maddelere bakınız.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunla değişik 53 ve 55 inci 
maddeleri hükmüne göre gerçek usulde Gelir Vergisine tabi bulunan ve kazançla- 
rını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit etmek mecburiyetinde 
olan çiftçilerden, 1979 takvim yılı kazançlarını gerçek usulde tespit ederek be-
yan edenler dışında kalanlar ile 1980 yılı kazançlarının götürü gider usulünde 
vergilendirilmesini isteyen mükelleflerin 1979 ve 1980 yıllarındaki zirai ka-  
zançları götürü gider usulüne göre vergilendirilir.               
  (Son fıkra Mülga: 1/5/1981 - 2454/16 md.)                  

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerinden faydalanan mükelleflerden tahsil edilmiş  
bulunan tecil faizleri ve gecikme zamları iade edilmez.             

  Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasında cebren tahsilat rızaen ödeme hükmünde- 
dir.                                      
  Bu Kanunda geçen ihtilaf tabiri, Vergi Usul Kanununun 5 inci kitabında yer 
alan vergi ihtilaflarını ifade eder.                      

  Madde 11 - Bu Kanun hükümleri 31/12/1980 tarihinden sonra verilmesi gereken 
beyannameler üzerinden tarh edilecek vergiler hakkında uygulanmaz. (7 nci madde-
nin 3 üncü fıkrası hükmü ile 8 inci madde hükmü hariç).             

  Madde 12 - Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri gereğince tahakkuk ettirilecek  
verginin % 40'ı 1981, % 60'ı 1982 takvim yılları içinde ve Maliye Bakanlığınca 
tespit edilecek tarihlerde ikişer eşit taksitte ödenir. Ödenen bu vergi hiç bir 
surette Gelir ve Kurumlar Vergisinden mahsup edilemez.             

  Ek Madde 1 - (27/10/1981 - 2546/1 md. ile gelen Ek md. hükmü olup teselsül 
için numaralandırılmıştır.)                           
  6 ncı maddeden yararlanarak stok beyanında bulunan mükellefler hakkında   
22/3/1981 tarihine kadar kanuni takibe alınmış işlemler hariç olmak üzere beyan 
ettikleri emtia, sabit kıymet ve demirbaşlar dolayısıyla 1918 sayılı Kaçakçılı- 
ğın Men ve Takibine Dair Kanun ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma  
Hakkında Kanun ve bu kanunların ek ve tadilleri hükümlerine göre cezai takibat 
yapılmaz ve yapılmakta olan takibatlar kaldırılır.               

  Ek Madde 2 - (Ek: 31/12/1981 - 2571/1 md.)                 
  7 nci madde kapsamına giren işlemler dolayısıyla Takdir Komisyonlarınca bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce takdir edilen değer veya rayiç bedellere
dayanılarak yapılmış bulunan tarhiyatlar (kesinleşmiş olanlar hariç, uzlaşma ve 
itiraz komisyonlarında bulunan henüz esas hakkında karar verilmemiş ihtilaf ve 
dosyalar dahil) mükelleflerin beyan ettikleri değerin % 30 fazlası esas alınmak 
suretiyle hesaplanan vergilere göre düzeltilir. Takdir Komisyonlarınca verilmiş 
bulunan kararlar üzerine herhangi bir tarhiyatın yapılmamış olması halinde ise, 
bu kararlar dikkate alınmaksızın, mükelleflerin beyan ettikleri değer % 30 faz- 
lası esas alınmak suretiyle yapılacak tarhiyatla yetinilir.           
  Ancak, bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için anılan maddede öngörülen 
bildirim sonucu yapılacak tarhiyat ve düzeltmelere göre hesaplanan verginin   
ödenmesi ve diğer mükellefiyetlerin yerine getirilmesi şarttır.         
  Bu şartlara uyulmak suretiyle ödenecek olan vergilere ceza uygulanmaz ve ke-
silmiş bulunan vergi cezaları terkin edilir.                  

  Ek Madde 3 - (Ek: 31/12/1981 - 2571/1 md.)                 
  7 nci maddenin uygulanmasına münhasır olmak üzere, Gayrimenkul Kıymet Artışı
Vergisi mükelleflerinin Mali Denge Vergisi matrahı, "Gayrimenkul Kıymet Artışı 
Vergisi % 3 teminata ait bildirim" ile beyan ettikleri değerin % 30 fazlasıdır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 4 - (Ek: 31/12/1981 - 2571/1 md.)                 
  1/1/1981 tarihinden önce veraset tarikiyle veya sair surette vukubulan   
ivazsız intikaller nedeniyle beyanname verme süresini (1 nci ek süre dahil) geç-
memek üzere 22/3/1981 tarihine kadar beyannamelerini vermiş olan Veraset ve İn-
tikal Vergisi mükellefleri 7 nci maddede öngörülen diğer şartları yerine getir- 
dikleri takdirde anılan madde hükümlerinden yararlanırlar.           
                                        

  Geçici Madde 1 - (Ek: 31/12/1981 - 2571/2 md.)               
  7 nci maddenin 1 nci fıkrasında belirlenen bildirimde bulunma süresi    
30/4/1982, ödeme süresi 30/6/1982 tarihine kadar uzatılmış, 2 nci fıkrasında  
zikredilen 31/8/1981 tarihi de 30/6/1982 olarak değiştirilmiştir. Aynı maddenin 
3 ncü fıkrası hükmüne göre beyanname verecek olan mükellefler için 4 ncü maddede
belirlenen süre 30/6/1982 tarihine kadar uzatılmıştır.             
                                        

  Madde 13 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 14 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2431 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
   Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------  
  Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi    Sayısı Maddesi  
----------------------------------      ----------   ------ -------  
                                        
 2431 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin son  1/5/1981    2454   16    
 fıkrası                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        2431 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
Kanun                          Yürürlüğe       
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi      
-----   ---------------------------------------   ------------      
2546    22/3/1981 tarihinden geçerli olmak üzere   28/10/1981       
                                        
2571    1 nci madde ile eklenen Ek 3 üncü madde   22/3/1981        
                            tarihinden geçerli   
                            olmak üzere       
                            5/1/1982        
                            tarihinde        
      Diğer maddeler                5/1/1982